O Autorze: br. Marcin

Posty użytkownika br. Marcin

 • DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19. Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w […]

  Oferta Domu Misyjnego św. Franciszka w Ożarowie Maz.

  DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19. Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w […]

  Czytaj dalej...

 • Odkrycie tej niewiadomej jest o tyle ważne, bo daje pewność wybrania tej jednej jedynej drogi, którą przed wiekami zaplanował dla mnie Bóg.

  Rekolekcje dla rozeznania powołania

  Odkrycie tej niewiadomej jest o tyle ważne, bo daje pewność wybrania tej jednej jedynej drogi, którą przed wiekami zaplanował dla mnie Bóg.

  Czytaj dalej...

 • 6 stycz­nia 2016 r. (śro­da) o godz. 10.30  Mszy Św. w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go roz­pocz­nie się świę­to­wa­nie tzw. Orszak Trzech Kró­li. Patro­nat przy­ję­li: Bur­mistrz Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go, Sta­ro­sta War­szaw­ski Zachod­ni, Pro­bosz­czo­wie Para­fii Miło­sier­dzia […]

  Orszak Trzech Króli w Ożarowie Mazowieckim

  6 stycz­nia 2016 r. (śro­da) o godz. 10.30  Mszy Św. w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go roz­pocz­nie się świę­to­wa­nie tzw. Orszak Trzech Kró­li. Patro­nat przy­ję­li: Bur­mistrz Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go, Sta­ro­sta War­szaw­ski Zachod­ni, Pro­bosz­czo­wie Para­fii Miło­sier­dzia […]

  Czytaj dalej...

 • Bal syl­we­stro­wy po Chrze­ści­jań­sku 2015/2016 rok  „Bal ciut po pol­sku! ”                                                                  Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4). Rodzi­na jest miej­scem, w któ­rym uczy­my się miło­ści(…)rodzi­na jest moto­rem świa­ta […]

  Bal sylwestrowy po Chrześcijańsku 2015/2016 rok „Bal ciut po polsku! ”

  Bal syl­we­stro­wy po Chrze­ści­jań­sku 2015/2016 rok  „Bal ciut po pol­sku! ”                                                                  Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4). Rodzi­na jest miej­scem, w któ­rym uczy­my się miło­ści(…)rodzi­na jest moto­rem świa­ta […]

  Czytaj dalej...

 • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych (II-V klasa) do uczestnictwa w rekolekcjach przygotowanych specjalnie dla nich, które odbywają się w wakacje oraz ferie zimowe w naszym rekolekcyjnym w Ożarowie Mazowieckim k/Warszawy.

  Rekolekcje dla dzieci

  Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych (II-V klasa) do uczestnictwa w rekolekcjach przygotowanych specjalnie dla nich, które odbywają się w wakacje oraz ferie zimowe w naszym rekolekcyjnym w Ożarowie Mazowieckim k/Warszawy.

  Czytaj dalej...

 • Każdy z nas pragnie być szczęśliwym. I nie chodzi o szczęście chwilowe, zależne od życiowych wydarzeń, ale trwałe. Zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych na rekolekcje w wakacje i ferie zimowe.

  Rekolekcje dla młodzieży

  Każdy z nas pragnie być szczęśliwym. I nie chodzi o szczęście chwilowe, zależne od życiowych wydarzeń, ale trwałe. Zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych na rekolekcje w wakacje i ferie zimowe.

  Czytaj dalej...

 • Od lat cieszymy się z dużego zainteresowania rekolekcjami dla dzieci jak i dla gimnazjalistów i licealistów. Od tych wakacji zapraszamy również rodziny z dziećmi na rekolekcje...

  Rekolekcje w wakacje - terminy

  Od lat cieszymy się z dużego zainteresowania rekolekcjami dla dzieci jak i dla gimnazjalistów i licealistów. Od tych wakacji zapraszamy również rodziny z dziećmi na rekolekcje...

  Czytaj dalej...

 • W pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca (z prze­rwą waka­cyj­ną) odby­wa­ją się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia noc­ne. Jest to świet­na oka­zja do tego, by na kil­ka godzin ode­rwać się od codzien­ne­go zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie […]

  Czuwania Nocne dla młodzieży

  W pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca (z prze­rwą waka­cyj­ną) odby­wa­ją się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia noc­ne. Jest to świet­na oka­zja do tego, by na kil­ka godzin ode­rwać się od codzien­ne­go zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie […]

  Czytaj dalej...

 • Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że zosta­ły usta­lo­ne kolej­ne spo­tka­nia, reko­lek­cje, sku­pie­nia na rok for­ma­cyj­ny 2013/2014. Wie­lu z Was ocze­ki­wa­ło tych ter­mi­nów. Pew­ną nowo­ścią są reko­lek­cje week­en­do­we dla rodzin z dzieć­mi. Są one prze­dłu­że­niem […]

  Nowe terminy rekolekcji, spotkań na kolejny rok formacyjny 2013/2014

  Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że zosta­ły usta­lo­ne kolej­ne spo­tka­nia, reko­lek­cje, sku­pie­nia na rok for­ma­cyj­ny 2013/2014. Wie­lu z Was ocze­ki­wa­ło tych ter­mi­nów. Pew­ną nowo­ścią są reko­lek­cje week­en­do­we dla rodzin z dzieć­mi. Są one prze­dłu­że­niem […]

  Czytaj dalej...

 • Informacje o rekolekcjach weekendowych dla rodzin (w skrócie): Zapra­sza­my na reko­lek­cje rodzin w waka­cje temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narze­czo­nych ter­min: ter­min zosta­nie poda­ny wkrót­ce […]

  Rekolekcje weekendowe dla rodzin (pod Warszawą)

  Informacje o rekolekcjach weekendowych dla rodzin (w skrócie): Zapra­sza­my na reko­lek­cje rodzin w waka­cje temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narze­czo­nych ter­min: ter­min zosta­nie poda­ny wkrót­ce […]

  Czytaj dalej...