Zaproszenie dla młodzieży

Zapra­sza­my na week­en­do­we spo­tka­nie dla mło­dzie­ży w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim w dniach 5 - 7 maja 2023 r. 

Koszt uczest­nic­twa: 180 zł. Jeśli dla kogoś ta kwo­ta jest zbyt duża, zgłoś się wcze­śniej do orga­ni­za­to­ra (tele­fon na pla­ka­cie powy­żej) i przy­jeż­dżaj, naj­waż­niej­sze byś był!