Rekolekcje dla dzieci

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych (II-V kla­sa) do uczest­nic­twa w reko­lek­cjach przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla nich, któ­re odby­wa­ją się w waka­cje oraz ferie zimo­we w naszym reko­lek­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim k/Warszawy.