Rekolekcje dla dzieci

Informacje w skrócie o rekolekcjachzabawy na rekolekcjach dzieci

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych (II-V kla­sa) do uczest­nic­twa w reko­lek­cjach przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla nich, któ­re odby­wa­ją się w naszym Domu reko­lek­cyj­no – for­ma­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim k/Warszawy.

 • dla kogo: dzie­ci od II do V kla­sy szko­ły podstawowej
  (dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły VI kla­sę, zapra­sza­my na reko­lek­cje dla młodzieży)
 • pro­wa­dzi: ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS
 • koszt: 240 zł

Termin rekolekcji w ferie

Ser­decz­nie zapra­sza­ją i ocze­ku­ją Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, wraz ze swo­imi współ­pra­cow­ni­ka­mi ze Wspól­no­ty młodzieżowej !!!

kon­takt:

 • ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS
  • tel. 727 576 361;
  • e-mail: ks.zbigniew.lesiczka@gmail.com
 • br. Jan Stan­kow­ski CPPS
  • tel. 506 874 819;
  • e-mail: piotr.stankowski.ruda@gmail.com

Ofia­ra za reko­lek­cje: 240 /oso­ba

Ist­nie­je moż­li­wość zniżki, w razie zaist­nienia poważnego pro­blemu finan­sowego, któ­ry nie umoż­li­wiałby uczest­ni­cze­nie dziecka w „Świę­cie Dzie­ci”. W takiej sytu­acji pro­si­my zgła­szać się bez­po­śred­nio do pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje.

Dzię­ku­je­my rodzi­com, dziad­kom i star­sze­mu rodzeń­stwu za umoż­li­wie­nie udzia­łu swo­im pocie­chom w tego­rocz­nym Świę­cie Dzieci.

Pro­si­my o jak naj­szyb­sze zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu w „Świę­cie Dzie­ci” przez co uła­twi­cie nam Pań­stwo przy­go­to­wa­nie całe­go pro­gra­mu orga­ni­za­cyj­ne­go i duchowego.

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz z ani­ma­to­ra­mi zapra­sza­ją ser­decz­nie i ocze­ku­ją wasze­go przy­jaz­du, aby wspól­nie prze­żyć ten szcze­gól­ny i bło­go­sła­wio­ny czas.

ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA

Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksawerego

w Oża­ro­wie Mazowieckim

ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazowiecki

Tel.: (22) 722 12 57; 723 215 576

www.ozarow.cpps.pl e-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com

Drogie Dzieci!

Macie ocho­tę dobrze wyko­rzy­stać czas wol­ny od szko­ły? Jeste­ście goto­we, by spo­tkać nowych kole­gów i kole­żan­ki? Chce­cie pozna­wać Pana Boga? Zapra­sza­my Was ser­decz­nie do Ożarowa!

Codzien­nie będzie­my spo­ty­kać się wszy­scy razem, jak też w małych grup­kach – na modli­twie, zaba­wach, przed­sta­wie­niach i nie­spo­dzian­kach. Codzien­nie odwie­dzi­my rów­nież Pana Jezu­sa we Mszy Świę­tej i wspól­nie będzie­my śpie­wać dla Nie­go. Z pew­no­ścią znaj­dzie­my też parę cie­ka­wych histo­ry­jek, gier i innych rewe­la­cyj­nych pomy­słów na uda­ny czas.

Może­cie być pew­ne, że cio­cie w kuch­ni przy­go­tu­ją dla Was prze­pysz­ne posił­ki i deser­ki. Jeże­li już mówi­my o cio­ciach, to pamię­taj­my też o bra­ciach, któ­rzy pod­czas poby­tu w Oża­ro­wie będą Waszy­mi opie­ku­na­mi. Pro­si­my Was o wzię­cie ze sobą z domu gar­ści dobrych myśli dla nich, bo przy­ja­dą tu spe­cjal­nie po to, by się Wami opiekować.

Zabierz­cie ze sobą ulu­bio­ną przy­tu­lan­kę i uśmiech na twa­rzy! Świet­nym pomy­słem będzie też namó­wie­nie kole­żan­ki i kole­gi, by przy­je­cha­li razem z Wami.

Informacje dla Rodziców/Opiekunów:

Jako kadra reko­lek­cyj­na (Misjo­narz pro­wa­dzą­cy i ani­ma­to­rzy), pra­gnie­my zatrosz­czyć się o dzie­ci poprzez śpiew, roz­ma­ite gry i zaba­wy, a ponad­to przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Sta­ra­my się jak naj­le­piej wyko­rzy­stać pogo­dę, prze­by­wa­jąc na świe­żym powietrzu.

W codzien­ny plan dnia wpi­sa­na jest pro­sta modli­twa poran­na i wie­czor­na, Msza św. i kon­fe­ren­cja. Dzię­ki zaję­ciom w gru­pach dzie­ci mogą lepiej zro­zu­mieć przed­sta­wia­ne im tre­ści religijne.

Uczest­ni­cy reko­lek­cji podzie­le­ni są na nie­wiel­kie gru­py, nad każ­dą z nich czu­wa ani­ma­tor. Dzię­ki takiej przy­na­leż­no­ści dzie­ci uczą się współ­dzia­ła­nia, nawią­zy­wa­nia rela­cji z inny­mi oraz odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie nawza­jem; mogą też lepiej się poznawać.

 Co zapewniamy w czasie rekolekcji dla dzieci?

 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy
 • opie­kę animatorów
 • noc­le­gi i peł­ne wyżywienie
 • codzien­ną modli­twę i Mszę św.
 • naukę funk­cjo­no­wa­nia w grupie
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę i szacunek
 • róż­no­rod­ne zaba­wy i konkursy

Dobrze, aby dziecko zabrało ze sobą…

 • róża­niec, dzie­cię­cy modlitewnik
 • mały notes i długopis
 • odzież na zmia­nę, kurt­kę od desz­czu, strój na basen, kap­cie, klap­ki pod prysznic…
 • ręcz­nik, przy­bo­ry do mycia…
 • przyj­mo­wa­ne leki z opi­sem daw­ko­wa­nia (odda­wa­ne ani­ma­to­ro­wi opie­ku­ją­ce­mu się dziec­kiem w cza­sie rekolekcji)

Rodziców proszę o wypełnienie karty kwalifikacyjnej i przywiezienie jej w dniu przyjazdu dziecka. Pobierz kartę kwalifikacyjną (PDF) (format Word)