Rekolekcje dla dzieci

Contact Form Shortcode Error: Form 7 does not exist

Informacje w skrócie o rekolekcjach

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych (II-V kla­sa) do uczest­nic­twa w reko­lek­cjach przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla nich, któ­re odby­wa­ją się w waka­cje oraz ferie zimo­we w naszym Domu reko­lek­cyj­no – for­ma­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim k/Warszawy.

 • dla kogo: dzie­ci w wie­ku II-V kla­sa szko­ły pod­sta­wo­wej
  (dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły VI kla­sę, zapra­sza­my na reko­lek­cje dla gim­na­zja­li­stów)
 • pro­wa­dzi: ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS
 • koszt: 250 zł

zabawy na rekolekcjach dzieciTermin rekolekcji w wakacje

 • 20-25.07.2015 r.

Termin rekolekcji w zimie

 • 22-26.01.2015 r. (w cza­sie prze­rwy mię­dzy seme­stra­mi w szko­le, wg. woj. mazo­wiec­kie­go)

Drogie Dzieci!

(infor­ma­cja dla dzie­ci)

Macie ocho­tę dobrze wyko­rzy­stać czas wol­ny od szko­ły? Jeste­ście goto­we, by spo­tkać nowych kole­gów i kole­żan­ki? Chce­cie pozna­wać Pana Boga? Zapra­sza­my Was ser­decz­nie do Oża­ro­wa!

Codzien­nie będzie­my spo­ty­kać się wszy­scy razem, jak też w małych grup­kach – na modli­twie, zaba­wach, przed­sta­wie­niach i nie­spo­dzian­kach. Codzien­nie odwie­dzi­my rów­nież Pana Jezu­sa we Mszy Świę­tej i wspól­nie będzie­my śpie­wać dla Nie­go. Z pew­no­ścią znaj­dzie­my też parę cie­ka­wych histo­ry­jek, gier, warsz­ta­tów i innych rewe­la­cyj­nych pomy­słów na uda­ny czas.

Może­cie być pew­ne, że cio­cie w kuch­ni przy­go­tu­ją dla Was prze­pysz­ne posił­ki i deser­ki. Jeże­li już mówi­my o cio­ciach, to pamię­taj­my też o bra­ciach, któ­rzy pod­czas poby­tu w Oża­ro­wie będą Waszy­mi opie­ku­na­mi. Pro­si­my Was o wzię­cie ze sobą z domu gar­ści dobrych myśli dla nich, bo przy­ja­dą tu spe­cjal­nie po to, by się Wami opie­ko­wać.

Zabierz­cie ze sobą ulu­bio­ną przy­tu­lan­kę i uśmiech na twa­rzy! Świet­nym pomy­słem będzie też namó­wie­nie kole­żan­ki i kole­gi, by przy­je­cha­li razem z Wami.

Informacje dla Rodziców/Opiekunów:

 Jako kadra reko­lek­cyj­na (Misjo­narz pro­wa­dzą­cy i ani­ma­to­rzy), pra­gnie­my zatrosz­czyć się o dzie­ci poprzez śpiew, roz­ma­ite gry i zaba­wy, warsz­ta­ty, a ponad­to przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Sta­ra­my się jak naj­le­piej wyko­rzy­stać pogo­dę, prze­by­wa­jąc na świe­żym powie­trzu.

Nasze reko­lek­cje mają for­mę warsz­ta­to­wo-zaba­wo­wą. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się warsz­ta­ty teatral­ne, malo­wa­nia i ryso­wa­nia. Waż­nym i prak­tycz­nym oka­zy­wał się też kurs pierw­szej pomo­cy, któ­ry oswa­jał dziec­ko z trud­ną sytu­acją, jaką jest wypa­dek i wska­zy­wał meto­dy pomo­cy innym. W ramach rado­sne­go, wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su przy­go­to­wu­je­my dla naszych pod­opiecz­nych roz­ma­ite kon­ku­ren­cje, zaba­wy, a nawet tań­ce inte­gra­cyj­ne.

W codzien­ny plan dnia wpi­sa­na jest pro­sta modli­twa poran­na i wie­czor­na, Msza św. i krót­ka kon­fe­ren­cja. Dzię­ki zaję­ciom w gru­pach dzie­ci mogą lepiej zro­zu­mieć przed­sta­wia­ne im tre­ści reli­gij­ne.

Uczest­ni­cy reko­lek­cji podzie­le­ni są na nie­wiel­kie gru­py, nad każ­dą z nich czu­wa ani­ma­tor. Dzię­ki takiej przy­na­leż­no­ści dzie­ci uczą się współ­dzia­ła­nia, nawią­zy­wa­nia rela­cji z inny­mi oraz odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie nawza­jem; mogą też lepiej się pozna­wać.

 Co zapewniamy w czasie rekolekcji dla dzieci?

 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjo­na­rzy
 • opie­kę ani­ma­to­rów
 • noc­le­gi i peł­ne wyży­wie­nie
 • codzien­ną modli­twę i Mszę św.
 • naukę funk­cjo­no­wa­nia w gru­pie
 • warsz­ta­ty tema­tycz­ne
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę i sza­cu­nek
 • róż­no­rod­ne zaba­wy i kon­kur­sy
 • wyciecz­kę (zależ­nie od pro­gra­mu spo­tka­nia)

Dobrze, aby dziecko zabrało ze sobą…

 • róża­niec, dzie­cię­cy modli­tew­nik
 • mały notes i dłu­go­pis
 • odzież na zmia­nę, kurt­kę od desz­czu, strój na basen, kap­cie, klap­ki pod prysz­nic…
 • ręcz­nik (rów­nież na basen), przy­bo­ry do mycia…
 • przyj­mo­wa­ne leki z opi­sem daw­ko­wa­nia (odda­wa­ne ani­ma­to­ro­wi opie­ku­ją­ce­mu się dziec­kiem w cza­sie reko­lek­cji)

Więcej zdjęć z rekolekcji dla dzieci

 

Zapisy:

Zapi­sy u ks. Krzysz­to­fa Suro­wań­ca CPPS pod nr. tel. (22) 722-12-57
Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jaz­du dziec­ka. Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (PDF) (for­mat Word)

Koszt: 250 zł (W przy­pad­ku pro­ble­mu finan­so­we­go, moż­na zło­żyć dobro­wol­ną ofia­rę)

Newsletter

Dla tych co nie zdą­ży­li się zapi­sać pro­po­nu­je­my zapi­sa­nie się na nasz new­slet­ter infor­mu­ją­cy o pro­wa­dzo­nych przez nas reko­lek­cjach:

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl
Bookmark and Share