Rekolekcje dla młodzieży

Każ­dy z nas pra­gnie być szczę­śli­wym. I nie cho­dzi o szczę­ście chwi­lo­we, zależ­ne od życio­wych wyda­rzeń, ale trwa­łe. Zapra­sza­my mło­dzież z gim­na­zjum i szkół ponad gim­na­zjal­nych na reko­lek­cje w waka­cje i ferie zimowe.