Rekolekcje dla młodzieży

Infor­ma­cje w skró­cie o rekolekcjach

Ser­decz­nie zapra­szamy mło­dzież od VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej oraz szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej na w reko­lek­cje przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie dla nich, któ­re odby­wają się w waka­cje oraz ferie zimo­we w naszym Domu reko­lek­cyjno – for­ma­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim k/Warszawy.

  • dla kogo: 1) VI - VIII kla­sa SP, 2) ucznio­wie ze szkół ponad­gim­na­cjal­nych, 3) stu­den­ci i starsi
  • pro­wa­dzi: ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS z eki­pą rekolekcyjną
  • tel. 727 576 361; 723 215 576
  • cpps.ozarow.mlodziez@gmail.com

Ter­min rekolekcji

  • 6 - 10.07.2022 r.

Szczegółowe informacje o rekolekcjach dla młodzieży

Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą i całym swo­im umy­słem. To jest naj­więk­sze i pierw­sze przy­ka­za­nie. Dru­gie podob­ne jest do nie­go: Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie samego.” 

(Mt 22,37-39)

Śro­da 06.07.2022 r. DZIEŃ PRZYJAZDU

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po pokojach

17.30 – Msza Święta

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne w auli

Film

Czwar­tek 07.07.2022 r. SPOTKAĆ BOGA

07.30 – Pobudka 

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja – Kim jest Bóg?

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.15 – Wspól­na rekre­acja, przy­go­to­wa­nie Roz­wa­żań do Dro­gi Krwi Chry­stu­sa i Adoracji

18.00 – Dróż­ki Krwi Chrystusa

19.00 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu / moż­li­wość spo­wie­dzi i modli­twy wsta­wien­ni­czej. Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem; Apel Jasnogórski

Pią­tek 08.07.2022 r. SPOTKAĆ SIEBIE

07.30 – Pobudka 

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Kon­fe­ren­cja – Kim jestem?

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.20 – Wyjazd do Niepokalanowa

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Nabo­żeń­stwo pokut­ne – wspól­ny rachu­nek sumie­nia, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do Spowiedzi

Sobo­ta 09.07.2022 r. SPOTKAĆ CIEBIE

07.30 – Pobudka 

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

09.30 – Kon­fe­ren­cja – Kim jest bliźni?

Czas na oso­bi­stą refleksję 

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.15 – Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w grupach

16.30 – Przy­go­to­wa­nie „Miste­rium”

18.30 – Kola­cja – grill pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.30 – Poda­ro­wa­nie sobie przy­go­to­wa­ne­go daru ducho­we­go - Misteria

Nie­dzie­la 10.07.2022 r. DZIEŃ PAŃSKI

07.30 – Pobudka

08.00 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień, modli­twa poranna

08.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Wymia­na doświadczeń/godzina pytań

12.00 – Msza Święta

13.00 – Obiad poże­gnal­ny pomoc przy zmywaniu

Zakończenie/Przy­go­to­wa­nia do świę­ta dzieci

Zaproś swo­je kole­żan­ki i swo­ich kole­gów na reko­lek­cje, aby i oni mogli spo­tkać się ze swo­im Panem, aby Go mogli lepiej poznać, poko­chać i naśladować.

Zgłoś swój przy­jazd jak naj­szyb­ciej, oraz swo­ją goto­wość aby być ani­ma­to­rem w tego­rocz­nych reko­lek­cjach i Świę­cie Dzie­ci (11 - 15.07.2022 r.)

Zapi­sy i informacje:
22 722 12 57 (tel. fur­ta) tel. kom. 723 215 576 

e – mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com

727-576-361 (ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS)

ks.zbigniew.lesiczka@gmail.com

Ofia­ra na pokry­cie kosz­tów poby­tu i wyży­wie­nia 350 zł od oso­by, w przy­pad­ku rodzeń­stwa to te oso­by mają zniż­kę i pła­cą po 300 zł od oso­by. Jeśli ktoś nie jest w sta­nie pokryć peł­nej sumy z powo­du trud­nej sytu­acji eko­no­micz­nej, to może pro­sić o zniż­kę u odpo­wie­dzial­ne­go za te reko­lek­cje. Mło­dzież ma moż­li­wość odpra­co­wa­nia w Domu Misyj­nym poprzez „wolon­ta­riat” - pomoc przy sprzą­ta­niu domu po gru­pach, wspól­nych akcjach apo­stol­skich, pomoc przy reko­lek­cjach dla dzie­ci jako ani­ma­tor jeśli ktoś już ma do tego odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie i doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Ci któ­rzy nie mają jesz­cze do tego przy­go­to­wa­nia a chcą być w przy­szło­ści ani­ma­to­ra­mi mogą być jako pomoc­ni­cy dla animatorów. 

Niech hoj­ność wasze­go ser­ca i wza­jem­na pomoc pomię­dzy wami, umoż­li­wi udział mło­dzie­ży w tego­rocz­nych reko­lek­cjach. Pierw­szeń­stwo do bycia ani­ma­to­rem dla dzie­ci będą mie­li ci któ­rzy odby­li w tym roku swo­je reko­lek­cje w naszym Domu Misyj­nym lub już słu­ży­li jako ani­ma­to­rzy i dobrze wywią­zy­wa­li się z powie­rzo­ne­go im zada­nia. Potrze­bu­je­my bar­dzo peł­no­let­nich osób, aby mogli być pierw­szy­mi ani­ma­to­ra­mi, nato­miast ci któ­rzy nie są jesz­cze peł­no­let­ni mogą być jako dru­dzy aby nabie­rać doświad­cze­nia i przy­go­to­wać się do tego aby być też pierwszymi.

Pro­si­my o zaan­ga­żo­wa­nie się mło­dzie­ży a tak­że osób doro­słych z przy­go­to­wa­niem peda­go­gicz­nym o prze­pro­wa­dze­nie wspól­nie tych tego­rocz­nych reko­lek­cji dla dzie­ci jeśli będzie to moż­li­we. Może to być pięk­ny czas słu­że­nia i doświad­cze­nia Jezu­sa pomię­dzy nami bo jak sam Jezus powie­dział „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)

Cze­ka­my na wasze jak naj­szyb­sze zgłoszenia !!! 

Pod­czas reko­lek­cji będzie szan­sa na odno­wie­nie wię­zi z Bogiem przez modli­twę, wspól­ne roz­mo­wy, inspi­ru­ją­ce kon­fe­ren­cje, Czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, uczest­nic­two w Mszy Świętej.

Zapewniamy:

  • gry i zaba­wy integrujące
  • peł­ne wyżywienie
  • wygod­ne pokoje
  • moż­li­wość korzy­sta­nia z boiska i innych sprzę­tów spor­to­wych dostęp­nych w Domu Rekolekcyjnym
  • dobrą zaba­wę

Rodzi­ców uczestników niepełnoletnich pro­simy o wypeł­nie­nie karty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jazdu dziecka.
Pobierz kartę kwa­li­fi­ka­cyjną (PDF) (for­mat Word)