Rekolekcje dla młodzieży

Infor­ma­cje w skró­cie o rekolekcjach

Ser­decz­nie zapra­szamy mło­dzież od VI kla­sy Szko­ły Pod­sta­wo­wej, szko­ły śred­niej i star­szych na w reko­lek­cje przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie dla nich, któ­re odby­wają się w naszym Domu reko­lek­cyjno – for­ma­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim k/Warszawy.

 • dla kogo: 1) VI - VIII kla­sa SP, 2) ucznio­wie ze szkół śred­nich, 3) stu­den­ci i starsi
 • pro­wa­dzi: ks. Damian SIWICKI CPPS, tel./sms.: 511 577 610 z eki­pą rekolekcyjną
 • tel. 723 215 576; 511 577 610; 506 874 819
 • cpps.ozarow.mlodziez@gmail.com
 • dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com
 • piotr.stankowski.ruda@gmail.com

Ter­min rekolekcji

Szczegółowe informacje o rekolekcjach dla młodzieży

Zaproś swo­je kole­żan­ki i swo­ich kole­gów na reko­lek­cje, aby i oni mogli spo­tkać się ze swo­im Panem, aby Go mogli lepiej poznać, poko­chać i naśladować.

Zgłoś swój przy­jazd jak najszybciej!

Ofia­ra na pokry­cie kosz­tów poby­tu i wyży­wie­nia 180 zł od oso­by. Jeśli ktoś nie jest w sta­nie pokryć peł­nej sumy z powo­du trud­nej sytu­acji eko­no­micz­nej, to może pro­sić o zniż­kę u odpo­wie­dzial­ne­go za te reko­lek­cje. Mło­dzież ma moż­li­wość odpra­co­wa­nia w Domu Misyj­nym poprzez „wolon­ta­riat” - pomoc przy sprzą­ta­niu domu po gru­pach, wspól­nych akcjach apo­stol­skich, pomoc przy reko­lek­cjach dla dzie­ci jako ani­ma­tor jeśli ktoś już ma do tego odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie i doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Ci któ­rzy nie mają jesz­cze do tego przy­go­to­wa­nia a chcą być w przy­szło­ści ani­ma­to­ra­mi mogą być jako pomoc­ni­cy dla animatorów. 

Niech hoj­ność wasze­go ser­ca i wza­jem­na pomoc pomię­dzy wami, umoż­li­wi udział mło­dzie­ży w tego­rocz­nych reko­lek­cjach. Pierw­szeń­stwo do bycia ani­ma­to­rem dla dzie­ci będą mie­li ci któ­rzy odby­li w tym roku swo­je reko­lek­cje w naszym Domu Misyj­nym lub już słu­ży­li jako ani­ma­to­rzy i dobrze wywią­zy­wa­li się z powie­rzo­ne­go im zada­nia. Potrze­bu­je­my bar­dzo peł­no­let­nich osób, aby mogli być pierw­szy­mi ani­ma­to­ra­mi, nato­miast ci któ­rzy nie są jesz­cze peł­no­let­ni mogą być jako dru­dzy aby nabie­rać doświad­cze­nia i przy­go­to­wać się do tego aby być też pierwszymi.

Pro­si­my o zaan­ga­żo­wa­nie się mło­dzie­ży a tak­że osób doro­słych z przy­go­to­wa­niem peda­go­gicz­nym o prze­pro­wa­dze­nie wspól­nie tych tego­rocz­nych reko­lek­cji dla dzie­ci jeśli będzie to moż­li­we. Może to być pięk­ny czas słu­że­nia i doświad­cze­nia Jezu­sa pomię­dzy nami bo jak sam Jezus powie­dział „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)

Cze­ka­my na wasze jak naj­szyb­sze zgłoszenia !!! 

Pod­czas reko­lek­cji będzie szan­sa na odno­wie­nie wię­zi z Bogiem przez modli­twę, wspól­ne roz­mo­wy, inspi­ru­ją­ce kon­fe­ren­cje, Czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, uczest­nic­two w Mszy Świętej.

Zapewniamy:

 • gry i zaba­wy integrujące
 • peł­ne wyżywienie
 • wygod­ne pokoje
 • moż­li­wość korzy­sta­nia z boiska i innych sprzę­tów spor­to­wych dostęp­nych w Domu Rekolekcyjnym
 • dobrą zaba­wę

Rodzi­ców uczestników niepełnoletnich pro­simy o wypeł­nie­nie karty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jazdu dziecka.
Pobierz kartę kwa­li­fi­ka­cyjną (PDF) (for­mat Word)