Rekolekcje dla młodzieży

Infor­ma­cje w skró­cie o rekolekcjach

Ser­decz­nie zapra­szamy mło­dzież z gim­na­zjum oraz szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej na w reko­lek­cje przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla nich, któ­re odby­wają się w waka­cje oraz ferie zimo­we w naszym Domu reko­lek­cyjno – for­ma­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim k/Warszawy.

Ter­min reko­lek­cji w wakacje

 • 13-19.07.2015 r.
 • temat: Jed­ność - Lojal­ność - Bra­ter­stwo
 • koszt: 280 zł

Ter­min reko­lek­cji w zimie

 • 17-21.02.2014 r. (w cza­sie prze­rwy mię­dzy seme­strami w szko­le, wg. woj. mazo­wiec­kie­go)
 • koszt: 280 zł

Szczegółowe informacje o rekolekcjach dla młodzieży

Bycie chrze­ści­ja­ni­nem to pew­na wal­ka. Ceni­my sobie tych ludzi, któ­rzy są goto­wi sta­nąć na are­nie świa­ta i zaświad­czyć swo­im życiem o praw­dzi­wej wie­rze.

Tema­tem waka­cyj­nych reko­lek­cji jest „Jed­ność - Lojal­ność - Bra­ter­stwo” (13-19 lip­ca 2015 r.)

 

Odtąd nie chce­my prze­cho­dzić już obo­jęt­nie koło dru­giej oso­by. Chce­my na nowo przyj­rzeć się swo­jej toż­sa­mo­ści kim jeste­śmy? Jak twór­czo wyra­żać same­go sie­bie, rów­nież wte­dy gdy emo­cjo­nal­nie jeste­śmy roz­bi­ci.

Dzię­ki odpo­wie­dzi na to pyta­nie, będzie­my mogli z nadzie­ją i opty­mi­zmem spoj­rzeć na nasze życie, nauczyć się uśmie­chać do sie­bie i innych, rado­wać się z bycia w gro­nie rówie­śni­ków.

Jak co roku w Domu Reko­lek­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz z zaprzy­jaź­nio­ną kadrą wycho­waw­ców - ani­ma­to­rów orga­ni­zu­ją reko­lek­cje dla uczniów gim­na­zjum i szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Ci, któ­rzy mie­li oka­zję w nich uczest­ni­czyć wie­dzą, że war­to zna­leźć tydzień, żeby wciąć w nich udział.

Pod­czas reko­lek­cji będzie szan­sa na odno­wie­nie wię­zi z Bogiem przez modli­twę, wspól­ne roz­mo­wy, inspi­ru­ją­ce kon­fe­ren­cje, Czy­ta­nie Pisma Świę­te­go, uczest­nic­two w Mszy Świę­tej.

W programie, oprócz momentów mających umocnić naszą wiarę są przewidziane wydarzenia, które wzmocnią nasze ciało:

 • inte­re­su­ją­ce warsz­ta­ty (każ­dy z będzie miał oka­zję odkryć lub roz­wi­nąć swo­je pasje)
 • wizy­ta na pobli­skim base­nie
 • ogni­sko
 • atrak­cyj­na wyciecz­ka do War­sza­wy
 • gry i zaba­wy inte­gru­ją­ce

Zapewniamy:

 • wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę wycho­waw­ców
 • peł­ne wyży­wie­nie
 • wygod­ne poko­je
 • moż­li­wość korzy­sta­nia z boiska i innych sprzę­tów spor­to­wych dostęp­nych w Domu Reko­lek­cyj­nym
 • dobrą zaba­wę

Zapisy i informacje o rekolekcjach:

ks. Łuka­sza Tar­now­skiego  CPPS pod nr. tel. (22) 722-12-57 lub poprzez poniż­szy for­mu­larz.
Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jazdu dziec­ka.
Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyjną (PDF) (for­mat Word)

Koszt: 280 zł (jeże­li są trud­no­ści z opła­ce­niem całej sumy pro­szę się skon­tak­to­wać z Księż­mi Misjo­na­rza­mi w Oża­ro­wie Maz.)

For­mu­larz reje­stra­cyjny na reko­lek­cje

Reje­stra­cja na reko­lek­cje tyl­ko poprzez tel. (22) 722-12-57 lub ema­il ozarow@cpps.pl

Udo­stęp­nij zna­jo­mym infor­ma­cje o reko­lek­cjach - użyj przy­ci­sków na dole.

Zapraszamy jeszcze na spotkanie młodych
w dniach 20-23 sierpnia 2015 r.
do Sanktuarium Krwi Chrystusa.

Bookmark and Share