Aktualności Archiwum

 • Za chwi­lę waka­cje zimą!!!⛄Zapra­sza­my Was na czas odpo­czyn­ku, ale i wędrów­ki reko­lek­cyj­nej, aby nabrać siły i prze­żyć coś wyjąt­ko­we­go 🌠Od 17 do 20 stycz­nia 2024 spo­tka­my się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.Od 29 stycz­nia do […]

  Ferie z Bogiem dla młodych

  Za chwi­lę waka­cje zimą!!!⛄Zapra­sza­my Was na czas odpo­czyn­ku, ale i wędrów­ki reko­lek­cyj­nej, aby nabrać siły i prze­żyć coś wyjąt­ko­we­go 🌠Od 17 do 20 stycz­nia 2024 spo­tka­my się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.Od 29 stycz­nia do […]

  Czytaj dalej...

 • Jak co roku, na począt­ku grud­nia prze­ży­wa­li­śmy wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. W naszym Domu Misyj­nym jest to uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci nasze­go Patrona. W przed­dzień Adwen­tu, 2 grud­nia 2023 roku w naszej wspól­no­cie […]

  Odpust ku czci Patrona domu - fotorelacja

  Jak co roku, na począt­ku grud­nia prze­ży­wa­li­śmy wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. W naszym Domu Misyj­nym jest to uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci nasze­go Patrona. W przed­dzień Adwen­tu, 2 grud­nia 2023 roku w naszej wspól­no­cie […]

  Czytaj dalej...

 • Słowo stało się Ciałem!

  Czytaj dalej...

 • „Z pomo­cą Pana Boga i nasze­go Zba­wi­cie­la, Jezu­sa Chry­stu­sa, wybie­ra­my tych naszych bra­ci do sta­nu dia­ko­na­tu”. Takie sło­wa padły w poło­wie paź­dzier­ni­ka 2023 roku tak­że wobec mnie. „W sobo­tę XXVII tygo­dnia zwy­kłe­go, dnia […]

  Konsekrowani i przeznaczeni

  „Z pomo­cą Pana Boga i nasze­go Zba­wi­cie­la, Jezu­sa Chry­stu­sa, wybie­ra­my tych naszych bra­ci do sta­nu dia­ko­na­tu”. Takie sło­wa padły w poło­wie paź­dzier­ni­ka 2023 roku tak­że wobec mnie. „W sobo­tę XXVII tygo­dnia zwy­kłe­go, dnia […]

  Czytaj dalej...

 • Jesz­cze kil­ka lat temu, gdy­by ktoś powie­dział mi, że będę pisał to świa­dec­two, nie uwie­rzył­bym mu… a jed­nak. Bóg jest wiel­ki! Histo­ria Jego dzia­ła­nia w moim życiu to bar­dzo kon­kret­ne momen­ty. A zatem… […]

  Odpowiedź na wezwanie Chrystusa

  Jesz­cze kil­ka lat temu, gdy­by ktoś powie­dział mi, że będę pisał to świa­dec­two, nie uwie­rzył­bym mu… a jed­nak. Bóg jest wiel­ki! Histo­ria Jego dzia­ła­nia w moim życiu to bar­dzo kon­kret­ne momen­ty. A zatem… […]

  Czytaj dalej...

 • W dniach od 23 do 26 lute­go prze­ży­wa­li­śmy w naszym Domu Misyj­nym reko­lek­cje dla mło­dzie­ży. Oto krót­ka rela­cja z tego wydarzenia. Reko­lek­cjom towa­rzy­szy­ły sło­wa sł. Boże­go Jana Mer­li­nie­go CPPS „Jestem tym, kim […]

  Rekolekcje młodzieży - ferie 2023 (relacja)

  W dniach od 23 do 26 lute­go prze­ży­wa­li­śmy w naszym Domu Misyj­nym reko­lek­cje dla mło­dzie­ży. Oto krót­ka rela­cja z tego wydarzenia. Reko­lek­cjom towa­rzy­szy­ły sło­wa sł. Boże­go Jana Mer­li­nie­go CPPS „Jestem tym, kim […]

  Czytaj dalej...

 • W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę, 4/5 lute­go br. odby­ło się w naszym Domu Misyj­nym Noc­ne Czu­wa­nie. Roz­po­czę­li­śmy je wysłu­cha­niem kon­fe­ren­cji nt. „Jak patrzy na mnie Bóg?” Kolej­nym punk­tem Czu­wa­nia była Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go […]

  Nocne czuwanie - luty 2023

  W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę, 4/5 lute­go br. odby­ło się w naszym Domu Misyj­nym Noc­ne Czu­wa­nie. Roz­po­czę­li­śmy je wysłu­cha­niem kon­fe­ren­cji nt. „Jak patrzy na mnie Bóg?” Kolej­nym punk­tem Czu­wa­nia była Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go […]

  Czytaj dalej...

 • W dniach od 3 do 5 lute­go br. w naszym Domu Misyj­nym odby­ło się pierw­sze w 2023 roku Sku­pie­nie Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go. Wspól­nym spo­tka­niom prze­wod­ni­czył ks. Ksa­we­ry CPPS, Mode­ra­tor pod­re­gio­nu […]

  Skupienie WKC

  W dniach od 3 do 5 lute­go br. w naszym Domu Misyj­nym odby­ło się pierw­sze w 2023 roku Sku­pie­nie Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go. Wspól­nym spo­tka­niom prze­wod­ni­czył ks. Ksa­we­ry CPPS, Mode­ra­tor pod­re­gio­nu […]

  Czytaj dalej...

 • Wdzięcz­ni Bogu za wszel­kie dobro, któ­rym obda­rzył ks. Zbi­gnie­wa, nasze­go prze­ło­żo­ne­go, spo­tka­li­śmy się na wspól­nym obie­dzie wraz z naszy­mi pra­cow­ni­ka­mi, pod­czas któ­re­go świę­to­wa­li­śmy 59. rocz­ni­cę uro­dzin ks. Zbi­gnie­wa. Oprócz uro­czy­ste­go śpie­wu, […]

  Urodziny ks. Zbigniewa

  Wdzięcz­ni Bogu za wszel­kie dobro, któ­rym obda­rzył ks. Zbi­gnie­wa, nasze­go prze­ło­żo­ne­go, spo­tka­li­śmy się na wspól­nym obie­dzie wraz z naszy­mi pra­cow­ni­ka­mi, pod­czas któ­re­go świę­to­wa­li­śmy 59. rocz­ni­cę uro­dzin ks. Zbi­gnie­wa. Oprócz uro­czy­ste­go śpie­wu, […]

  Czytaj dalej...

 • Jak w wie­lu kościo­łach, tak i w naszej wspól­no­cie domo­wej w wie­czór syl­we­stro­wy pod­czas Nie­szpo­rów dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za koń­czą­cy się rok 2022 i wszel­kie dobro, któ­re­go w minio­nym cza­sie doświad­czy­li­śmy. Zaś w nowy rok 2023 weszli­śmy […]

  Nowy Rok w Domu Misyjnym

  Jak w wie­lu kościo­łach, tak i w naszej wspól­no­cie domo­wej w wie­czór syl­we­stro­wy pod­czas Nie­szpo­rów dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za koń­czą­cy się rok 2022 i wszel­kie dobro, któ­re­go w minio­nym cza­sie doświad­czy­li­śmy. Zaś w nowy rok 2023 weszli­śmy […]

  Czytaj dalej...