Kontakt

ADRES:

Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego 

ul. Zamoy­skie­go 19,

05-850 Oża­rów Mazowiecki

TELEFONY: (22) 722 12 57;  kom. 723 215 576

E-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com

www.ozarow.cpps.pl

Kon­to ban­kowe:  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Jak dojechać?

  • Auto­bu­sem miej­skim, war­szaw­skim (ZTM), nr 713 do przy­stan­ku 3 MAJA (Oża­rów Mazo­wiec­ki). Na przy­kład z przy­stan­ku War­sza­wa - Fort Wola nale­ży jechać auto­bu­sem 713 w kie­run­ku AGRIKOP-KOPRKI wysiąść na przy­stan­ku 3 Maja. Iść w tym samym kie­run­ku co jechał auto­bus ok. 100 m i skrę­cić w pra­wo w ul. Zamoy­skie­go. Następ­nie iść ok. 900 m i wypa­try­wać po pra­wej stro­nie małej kaplicz­ki Mat­ki Bożej, a za nią będzie widać nasz dom (nr domu 19). Bie­żą­ce roz­kła­dy jaz­dy z całej War­sza­wy i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści są na stro­nie http://www.ztm.waw.pl. Dość dobrze wyszu­ku­je połą­cze­nia z każ­de­go punk­tu War­sza­wy i oko­lic stro­na: https://jakdojade.pl/warszawa/rozklad-jazdy. Funk­cjo­nu­je też mobil­na apli­ka­cja „jak­do­ja­de” (potrzeb­ny dostęp do Inter­ne­tu i włą­czo­na loka­li­za­cja) - po zain­sta­lo­wa­niu jej na smart­fo­nie nale­ży wybrać mia­sto War­sza­wa i wpi­sać jako cel: „3 MAJA (Oża­rów Mazo­wiec­ki)”.  Korzy­sta­jąc z apli­ka­cji nale­ży jed­nak wybrać połą­cze­nie takie, by było jak naj­mniej prze­sia­dek - ponie­waż apli­ka­cja potra­fi wyszu­kać szyb­sze o 2 minu­ty połą­cze­nie ale z wie­lo­ma prze­siad­ka­mi. Bilet ZTM na auto­bus 713 do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go kupu­je­my w kio­skach lub auto­ma­tach i nale­ży zazna­czyć że chce­my bilet na II stre­fę bile­to­wą (I stre­fa jest w gra­ni­cach War­sza­wy). Ist­nie­ją bile­ty ZTM róż­ne­go rodza­ju http://www.ztm.waw.pl/?c=110.
  • Pocią­giem (Kolei Mazo­wiec­kich) w kie­run­ku Łowi­cza lub Socha­cze­wa. Naj­le­piej z War­sza­wy Zachod­niej lub nie­co dalej poło­żo­nej War­sza­wy Śród­mie­ścia (sta­cja ta poło­żo­na jest ok. 200 m od sta­cji War­sza­wa Cen­tral­na i sta­cji metra M1 „Cen­trum”). Po wyj­ściu na peron w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim uda­je­my się górą po scho­dach, w kie­run­ku budyn­ku dwor­co­we­go, mija­my go i idzie­my pro­sto (uli­cą Marii Konop­nic­kiej) mija­jąc po pra­wej Pocz­tę, Apte­kę. Docho­dzi­my do głów­nej uli­cy (Poznań­skiej), skrę­ca­my w lewo i prze­cho­dzi­my dru­gą stro­nę jezd­ni. Idzie­my ok. 1 km w kie­run­ku  i w pra­wo skrę­ca­my w ul. Zamoy­skie­go. Czas prze­mar­szu od pocią­gu wyno­si ok. 25 min.
  • Samo­cho­dem: Jadąc od Pozna­nia auto­stra­dą A2: Poznań - Warszawa: 
  •  1 dro­ga /A2/) 6 minut od węzła Prusz­ków (4,4 km): wybrać ZJAZD: „Prusz­ków” - po zje­cha­niu z auto­stra­dy jechać powo­li śli­ma­kiem i na skrzy­żo­wa­niu ze świa­tła­mi wybrać kie­ru­nek BORZĘCIN (tra­sa 718), następ­nie jadąc w kie­run­ku Borzę­ci­na (ok. 3 km) dojeż­dża­my do cen­trów logi­stycz­nych i prze­jaz­du kole­jo­we­go. Zaraz za prze­jaz­dem kole­jo­wym skrę­ca­my w pra­wo jedzie­my wzdłuż hal logi­stycz­nych i dojeż­dża­my do świa­teł przy uli­cy Poznań­skiej (przed nami będzie duży sklep z oświe­tle­niem SLV) - na tych świa­tłach skrę­ca­my w pra­wo i od razu wjeż­dża­my w naj­bliż­szą zatocz­kę w lewo i w małą uli­cę 1 Maja - następ­nie skrę­ca­my w pra­wo w uli­cę Kiliń­skie­go jedzie­my nią pro­sto do jej koń­ca i skrę­ca­my w lewo w Zamoyskiego.
  • Jadąc od War­sza­wy: (S8 - E67) mija­my zjazd War­sza­wa Zachód, na węź­le Kono­to­pa zjeż­dża­my na auto­stra­dę na Poznań - tra­sa A2 (E30). Jak wyżej zjeż­dża­my na węź­le Prusz­ków (i kie­ru­je­my się w kie­run­ku Borzę­ci­na)… Na razie w oko­li­cach War­sza­wy jeż­dże­nie auto­stra­dą jest bezpłatne.
  • dro­ga /nr 92/: 10-20 min od węzła War­sza­wa - Zachód (6 km). Jadąc od War­sza­wy można rów­nież zje­chać na zjeź­dzie z S8 War­sza­wa Zachód może­my poje­chać sta­rą dro­gą na Poznań (uli­cą Poznań­ską) w kie­run­ku Kut­na i jechać dro­gą kra­jo­wą nr 92 - kie­ru­nek Bło­nie, Socha­czew, Kut­no (sta­ra tra­sa na Poznań) prze­jeż­dża­my uli­cą Poznań­ską od gra­ni­cy War­sza­wy przez Mory, Bro­ni­sze i cen­trum Oża­ro­wa Maz. (po dro­dze wie­le sema­fo­rów) i gdy minie­my cen­trum Oża­ro­wa, Hotel Mazur­kas, Sank­tu­arium Miło­sier­dzia, za świa­tła­mi przy Pły­wal­ni miej­skiej jedzie­my ok. 400-500m i (za Auto ser­wi­sem) skrę­ca­my z Poznań­skiej w pra­wo w uli­cę Zamoyskiego.

Mapa

Mapa dojazdu do domu rekolekcyjnego św. Franciszka Ksawerego

Mapa dojaz­du do domu reko­lek­cyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksawerego

 

 

Zamów Mszę świętą Wieczystą - przejdź do formularza