Duszpasterze

Misjonarze Krwi Chrystusa obecni na placówce

Ks. Józef Godlew­ski CPPS

Prze­ło­żo­ny domu reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ne­go, reko­lek­cjo­ni­sta, duszpasterz.

Ks. Ksa­we­ry M. Kuja­wa CPPS

Mode­ra­tor pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go WKC. Przez wie­le lat zaj­mu­je się dusz­pa­ster­stwem rodzin. Od kil­ku lat orga­ni­zu­je reko­lek­cje dla całych rodzin wraz z dzieć­mi pod­czas wakacji.

Ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS

Reko­lek­cjo­ni­sta, duszpasterz

Dk. Jan Piotr Stan­kow­ski CPPS

Dia­kon, pro­wa­dzą­cy spo­tka­nia for­ma­cyj­ne dla młodzieży