Duszpasterze

Misjonarze Krwi Chrystusa obecni na placówce

Ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS

Prze­ło­żo­ny domu reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ne­go, Rek­tor Kle­ry­ka­tu, reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz mło­dzie­ży i dzie­ci. Orga­ni­zu­je w lecie i w zimie „Świę­ta dzie­ci i mło­dzie­ży „. Osiem lat dusz­pa­ste­rzo­wał w Chor­wa­cji.

Ks. Józef Godlew­ski CPPS

Wie­lo­let­ni reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz w Pol­sce i za gra­ni­cą. Były wika­riusz para­fii św. Kaspra del Bufa­lo Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Od 1 wrze­śnia 2020 r. na nowej pla­ców­ce w Oża­ro­wie Maz.

Ks. Ksa­we­ry M. Kuja­wa CPPS

Kate­che­ta w szko­le. Przez wie­le lat zaj­mu­je się dusz­pa­ster­stwem rodzin. Od kil­ku lat orga­ni­zu­je reko­lek­cje dla całych rodzin wraz dzieć­mi pod­czas waka­cji.

Ks. Seba­stian Pię­ta CPPS

Reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz. Zaj­mu­je się apo­stol­stwem Domu Misyj­ne­go i w para­fii w Pęci­cach k/Pruszkowa . Były pro­boszcz i kustosz Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Br. Jan Piotr Stan­kow­ski CPPS

Kle­ryk, pro­wa­dzą­cy spo­tka­nia for­ma­cyj­ne dla mło­dzie­ży

Bookmark and Share