Duszpasterze

Misjonarze Krwi Chrystusa obecni na placówce

Ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS

Prze­ło­żo­ny domu reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ne­go, Rek­tor Kle­ry­ka­tu, reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz mło­dzie­ży i dzie­ci. Orga­ni­zu­je w lecie i w zimie „Świę­ta dzie­ci i mło­dzie­ży „. Osiem lat dusz­pa­ste­rzo­wał w Chorwacji.

Ks. Józef Godlew­ski CPPS

Wie­lo­let­ni reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz w Pol­sce i za gra­ni­cą. Były wika­riusz para­fii św. Kaspra del Bufa­lo Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Od 1 wrze­śnia 2020 r. na nowej pla­ców­ce w Oża­ro­wie Maz.

Ks. Ksa­we­ry M. Kuja­wa CPPS

Mode­ra­tor pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go WKC. Przez wie­le lat zaj­mu­je się dusz­pa­ster­stwem rodzin. Od kil­ku lat orga­ni­zu­je reko­lek­cje dla całych rodzin wraz z dzieć­mi pod­czas wakacji.

Ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS

Reko­lek­cjo­ni­sta, duszpasterz

Br. Jan Piotr Stan­kow­ski CPPS

Kle­ryk, pro­wa­dzą­cy spo­tka­nia for­ma­cyj­ne dla młodzieży