Msze Święte Wieczyste

Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta?

Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej.

Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za odpra­wie­nie Mszy Świę­tej nie nale­ży trak­to­wać jako for­my „zapła­ty”. Nie moż­na bowiem „kupić” lub „sprze­dać” łask Bożych. A jed­nak trze­ba pamię­tać, że Misjo­na­rze spra­wu­ją­cy Mszę Świę­te Wie­czy­ste, z tych wła­śnie ofiar pro­wa­dzą dzie­ła misyj­ne, któ­re bez wspar­cia nie mogły­by się wła­ści­wie roz­wi­jać. Ta ofia­ra jest tak­że wyra­zem Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia i uczest­nic­twa w dzie­le misyj­nym Misjo­na­rzy i całe­go Kościo­ła.

Niech więc ofia­ra ta będzie dana w wol­no­ści, w spo­sób rado­sny i dobro­wol­ny, według wła­snych moż­li­wo­ści i chę­ci.

Do cze­go zachę­ca udział w Mszach Świę­tych Wie­czy­stych? Zapi­sa­nie bli­skich osób do księ­gi Mszy Św. Wie­czy­stej nie zwal­nia z obo­wiąz­ku oso­bi­stej modli­twy za te oso­by, ale wła­śnie mobi­li­zu­je i zachę­ca do jesz­cze bar­dziej świa­do­mej modli­twy i czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. w inten­cjach tych osób.

Niech Boska Krew będzie dla nas źró­dłem wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa”.
św. Kasper del Bufa­lo

Msze św. moż­na zama­wiać pod nastę­pu­ją­cym adre­sem (listow­nie, tele­fo­nicz­nie, ema­ilem, lub przez poniż­szy for­mu­larz):

Dom św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel.: +48 (22) 722 12 57

Kon­to ban­ko­we:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bóg zapłać za zło­żo­ną ofia­rę!

 

Komen­ta­rze i pyta­nia są mile widzia­ne.

* indi­ca­tes requ­ired field

 

 

Bookmark and Share