Msze Święte Wieczyste

Co to jest Msza Św. Wieczysta?

Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wieczystej.

Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za odpra­wie­nie Mszy Świę­tej nie nale­ży trak­to­wać jako for­my „zapła­ty”. Nie moż­na bowiem „kupić” lub „sprze­dać” łask Bożych. A jed­nak trze­ba pamię­tać, że Misjo­na­rze spra­wu­ją­cy Mszę Świę­te Wie­czy­ste, z tych wła­śnie ofiar pro­wa­dzą dzie­ła misyj­ne, któ­re bez wspar­cia nie mogły­by się wła­ści­wie roz­wi­jać. Ta ofia­ra jest tak­że wyra­zem Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia i uczest­nic­twa w dzie­le misyj­nym Misjo­na­rzy i całe­go Kościoła.

Niech więc ofia­ra ta będzie dana w wol­no­ści, w spo­sób rado­sny i dobro­wol­ny, według wła­snych moż­li­wo­ści i chęci.

Do cze­go zachę­ca udział w Mszach Świę­tych Wie­czy­stych? Zapi­sa­nie bli­skich osób do księ­gi Mszy Św. Wie­czy­stej nie zwal­nia z obo­wiąz­ku oso­bi­stej modli­twy za te oso­by, ale wła­śnie mobi­li­zu­je i zachę­ca do jesz­cze bar­dziej świa­do­mej modli­twy i czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. w inten­cjach tych osób. „Niech Boska Krew będzie dla nas źró­dłem wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa” (św. Kasper del Bufalo)

 

Kon­to bankowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202
Tytu­łem: Ofia­ra na Msze Św. Wieczyste.

 

Formularz zgłoszeniowy Mszy Świętych Wieczystych

* Pola wyma­ga­ne
Chcę wpi­sać nastę­pu­ją­ce oso­by żyją­ce lub zmar­łe (przed imie­niem skrót „śp.”)

Przy­kła­do­wa kore­spon­den­cja: np. pro­szę o wpis w dniu .… ; wystar­czy potwier­dze­nie mailem; pro­szę o wspól­ne potwier­dze­nie dla mał­żon­ków itp. 

Uwa­ga! Nie wpro­wa­dza­my żad­nych inten­cji własnych

Wery­fi­ka­cja