Polecane wpisy
 • Ser­decz­nie zapra­sza­my na NIEDZIELĘ KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (III Nie­dzie­la) dnia 21.11.2021 r. do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Plan spotkania: 12.00 Suma Odpustowa             Przerwa […]

  NIEDZIELA KU CZCI KRWI CHRYSTUSA

  Ser­decz­nie zapra­sza­my na NIEDZIELĘ KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (III Nie­dzie­la) dnia 21.11.2021 r. do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Plan spo­tka­nia: 12.00 Suma Odpu­sto­wa             Prze­rwa […]

 • Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży Zapra­szam na Adwen­to­we reko­lek­cje dla Mło­dzie­ży Dom Misyj­ny w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim 3 - 5 grud­nia 2021 r. „Nie bój się, wypłyń na głę­bię” Pią­tek 3.12.2021 r. DZIEŃ PRZYJAZDU 16.00 […]

  Adwentowe Rekolekcje dla młodzieży

  Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży Zapra­szam na Adwen­to­we reko­lek­cje dla Mło­dzie­ży Dom Misyj­ny w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim 3 - 5 grud­nia 2021 r. „Nie bój się, wypłyń na głę­bię” Pią­tek 3.12.2021 r. DZIEŃ PRZYJAZDU 16.00 […]

 • Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Msze Święte Wieczyste

  Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każ­de­go roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

Polecamy
 • Ser­decz­nie zapra­sza­my na NIEDZIELĘ KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (III Nie­dzie­la) dnia 21.11.2021 r. do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Plan spotkania: 12.00 Suma Odpustowa             Przerwa […]

  NIEDZIELA KU CZCI KRWI CHRYSTUSA

  Ser­decz­nie zapra­sza­my na NIEDZIELĘ KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (III Nie­dzie­la) dnia 21.11.2021 r. do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Plan spotkania: 12.00 Suma Odpustowa             Przerwa […]

  Czytaj dalej...

 • Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży Zapra­szam na Adwen­to­we reko­lek­cje dla Mło­dzie­ży Dom Misyj­ny w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim 3 - 5 grud­nia 2021 r. „Nie bój się, wypłyń na głę­bię” Pią­tek 3.12.2021 r. DZIEŃ PRZYJAZDU 16.00 […]

  Adwentowe Rekolekcje dla młodzieży

  Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży Zapra­szam na Adwen­to­we reko­lek­cje dla Mło­dzie­ży Dom Misyj­ny w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim 3 - 5 grud­nia 2021 r. „Nie bój się, wypłyń na głę­bię” Pią­tek 3.12.2021 r. DZIEŃ PRZYJAZDU 16.00 […]

  Czytaj dalej...

 • Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Msze Święte Wieczyste

  Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Czytaj dalej...