Najnowsze wpisy
 • Zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą Odpustową  ku czci św. Kaspra del Bufalo  w niedzielę, 23 października 2022 r. o godz. 10.00 w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazowieckim.  W pro­gra­mie: Msza Świę­ta, bło­go­sła­wień­stwo […]

  Odpust Św. Kaspra del Bufalo

  Zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą Odpustową  ku czci św. Kaspra del Bufalo  w niedzielę, 23 października 2022 r. o godz. 10.00 w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazowieckim.  W pro­gra­mie: Msza Świę­ta, bło­go­sła­wień­stwo […]

  Czytaj dalej...

 • „Każ­dy czło­wiek ma być świę­ty. Świę­ty w głę­bi uczuć, świę­ty w wypo­wia­da­niu słów, świę­ty w reali­za­cji działań.” (Św. Kasper del Bufalo) Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież na sku­pie­nie ze św. Kasprem del Bufa­lo, któ­re zakoń­czy­my […]

  Skupienie dla młodzieży

  „Każ­dy czło­wiek ma być świę­ty. Świę­ty w głę­bi uczuć, świę­ty w wypo­wia­da­niu słów, świę­ty w reali­za­cji działań.” (Św. Kasper del Bufalo) Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież na sku­pie­nie ze św. Kasprem del Bufa­lo, któ­re zakoń­czy­my […]

  Czytaj dalej...

 • Błogosławiona Krew Jezusowa! Kochani!  Zaczynamy Nowy Rok Formacyjny!   ZAPRASZAMY na skupienie we wrześniu:  16-18.09.2022 (koń­czy­my obiadem).  Prosimy animatorów diecezjalnych o zgłaszanie osób do  animatorki podregionu (Marii K.) do 12 września. Podajemy koszt […]

  Zaproszenie!

  Błogosławiona Krew Jezusowa! Kochani!  Zaczynamy Nowy Rok Formacyjny!   ZAPRASZAMY na skupienie we wrześniu:  16-18.09.2022 (koń­czy­my obiadem).  Prosimy animatorów diecezjalnych o zgłaszanie osób do  animatorki podregionu (Marii K.) do 12 września. Podajemy koszt […]

  Czytaj dalej...

 • Rekolekcje dla młodzieży - relacja

  Czytaj dalej...

 • UWAGA! Od 7.03.2022 r. funkcjonuje nowy adres e-mail Domu Rekolekcyjno-formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com Z dniem 21.03.2022 r. dotychczasowy adres ozarow@odkupieni.pl nie będzie czynny!

  Nowy adres e-mail

  UWAGA! Od 7.03.2022 r. funkcjonuje nowy adres e-mail Domu Rekolekcyjno-formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com Z dniem 21.03.2022 r. dotychczasowy adres ozarow@odkupieni.pl nie będzie czynny!

  Czytaj dalej...

 • Film pro­mo­cyj­ny: Klik­nij tutaj Nowy adres e-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com

  Dom Misyjny zaprasza…

  Film pro­mo­cyj­ny: Klik­nij tutaj Nowy adres e-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com

  Czytaj dalej...

 • „Wszyst­ko w swo­im czasie” Jed­nym z waż­nych kro­ków na dro­dze do przy­ję­cia Świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu jest otrzy­ma­nie posłu­gi Ako­li­ta­tu, któ­rej udzie­lo­no mi pod­czas Odpu­stu w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazowieckim. Będąc na dro­dze for­ma­cji do […]

  Posługa akolitatu w naszej prowincji

  „Wszyst­ko w swo­im czasie” Jed­nym z waż­nych kro­ków na dro­dze do przy­ję­cia Świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu jest otrzy­ma­nie posłu­gi Ako­li­ta­tu, któ­rej udzie­lo­no mi pod­czas Odpu­stu w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazowieckim. Będąc na dro­dze for­ma­cji do […]

  Czytaj dalej...

 • Co to jest Msza Św. Wieczysta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wieczystej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Msze Święte Wieczyste

  Co to jest Msza Św. Wieczysta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wieczystej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Czytaj dalej...

 • DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19.  Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksawerego  w Oża­ro­wie […]

  Oferta Domu Misyjnego św. Franciszka w Ożarowie Maz.

  DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19.  Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksawerego  w Oża­ro­wie […]

  Czytaj dalej...

 • „Nie wyście Mnie wybra­li, ale Ja was wybra­łem i prze­zna­czy­łem was na to, aby­ście szli i owoc przy­no­si­li” (J 3,16) Dro­dzy współ­bra­cia! Dro­ga mło­dzie­ży! Dro­dzy bra­cia i sio­stry w Chry­stu­sie Panu! Chry­stus Zmar­twych­wstał - praw­dzi­wie […]

  Świadectwa - Ks. Zbigniew, Br. Jan, Marta.

  „Nie wyście Mnie wybra­li, ale Ja was wybra­łem i prze­zna­czy­łem was na to, aby­ście szli i owoc przy­no­si­li” (J 3,16) Dro­dzy współ­bra­cia! Dro­ga mło­dzie­ży! Dro­dzy bra­cia i sio­stry w Chry­stu­sie Panu! Chry­stus Zmar­twych­wstał - praw­dzi­wie […]

  Czytaj dalej...