Polecane wpisy
 • Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Odpustową ku czci św. Kaspra del Bufalo, która odbędzie się w niedzielę, 24 października br. w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Mazowieckim. Szczególnym wydarzeniem tego dnia będzie wprowadzenie […]

  Odpust ku czci Św. Kaspra del Bufalo

  Ser­decz­nie zapra­sza­my na Uro­czy­stość Odpu­sto­wą ku czci św. Kaspra del Bufa­lo, któ­ra odbę­dzie się w nie­dzie­lę, 24 paź­dzier­ni­ka br. w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Szcze­gól­nym wyda­rze­niem tego dnia będzie wpro­wa­dze­nie […]

 • Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Msze Święte Wieczyste

  Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każ­de­go roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

 • DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19. Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w […]

  Oferta Domu Misyjnego św. Franciszka w Ożarowie Maz.

  DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19. Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w […]

Polecamy
 • Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Odpustową ku czci św. Kaspra del Bufalo, która odbędzie się w niedzielę, 24 października br. w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Mazowieckim. Szczególnym wydarzeniem tego dnia będzie wprowadzenie […]

  Odpust ku czci Św. Kaspra del Bufalo

  Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Odpustową ku czci św. Kaspra del Bufalo, która odbędzie się w niedzielę, 24 października br. w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Mazowieckim. Szczególnym wydarzeniem tego dnia będzie wprowadzenie […]

  Czytaj dalej...

 • Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Msze Święte Wieczyste

  Co to jest Msza Św. Wie­czy­sta? Każdego roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej. Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za […]

  Czytaj dalej...

 • DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19. Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w […]

  Oferta Domu Misyjnego św. Franciszka w Ożarowie Maz.

  DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19. Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w […]

  Czytaj dalej...