Terminy rekolekcji 2021 r.

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim

Nie­za­leż­nie od pocho­dze­nia, wie­ku, wyko­ny­wa­ne­go zawo­du - każ­dy z nas potrze­bu­je cza­sem chwi­li wytchnie­nia. Czu­je­my wte­dy, że trze­ba się zatrzy­mać, zasta­no­wić, spoj­rzeć z dystan­sem na róż­ne spra­wy. Szu­ka­my wte­dy infor­ma­cji gdzie i kie­dy są reko­lek­cje. Szcze­gól­nym cza­sem dla prze­ży­wa­nia reko­lek­cji jest okres Wiel­kie­go Postu, ale nie jest to jedy­ny ter­min reko­lek­cji…
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­saOża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa

03.10.2021 r. - Jed­no­dnio­we Sku­pie­nie WKC

22 - 24.10.2021 r. - Sku­pie­nie WKC

19 - 21.11.2021 r. - Sku­pie­nie WKC
18/19.12.2021 r. – Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie na Jasnej Górze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży

  • 3 - 5.12.2021 r. - Adwen­to­we Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży
  • kon­takt:
    • br. Jan Stan­kow­ski CPPS tel. 506 874 819
    • cpps.ozarow.mlodziez@gmail.com

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA !

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

ul. Zamoy­skiego 19

05-850 Oża­rów Mazo­wiecki

tel.:(22) 722 12 57 ; +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne spra­wy).

e-mail: oza­row@odkupieni.pl

Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share