Terminy rekolekcji 2023 r.

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim

Nie­za­leż­nie od pocho­dze­nia, wie­ku, wyko­ny­wa­ne­go zawo­du - każ­dy z nas potrze­bu­je cza­sem chwi­li wytchnie­nia. Czu­je­my wte­dy, że trze­ba się zatrzy­mać, zasta­no­wić, spoj­rzeć z dystan­sem na róż­ne spra­wy. Szu­ka­my wte­dy infor­ma­cji gdzie i kie­dy są reko­lek­cje. Szcze­gól­nym cza­sem dla prze­ży­wa­nia reko­lek­cji jest okres Wiel­kie­go Postu, ale nie jest to jedy­ny ter­min reko­lek­cji…
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­saOża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

Formacja Wspólnoty Krwi Chrystusa

 • 3-5 mar­ca 2023 r. - Sku­pie­nie dla człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i dla wszyst­kich chęt­nych z tema­tem for­ma­cyj­nym doty­czą­cym ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa.
 • 21-23 kwiet­nia 2023 r. - Sku­pie­nie dla człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i dla wszyst­kich chęt­nych z tema­tem for­ma­cyj­nym doty­czą­cym ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa.
 • 2-4 czerw­ca 2023 r. - Sku­pie­nie dla człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i dla wszyst­kich chęt­nych z tema­tem for­ma­cyj­nym doty­czą­cym ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa.

Reko­lek­cje dla młodzieży (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

 • 5 - 7 maja 2023 r. - week­en­do­we spo­tka­nie mło­dych w Oża­ro­wie Mazowieckim 
 • kon­takt:
  • ks. Damian SIWICKI CPPS, tel./sms.: 511 577 610
  • br. Jan Stan­kow­ski CPPS tel. 506 874 819
  • cpps.ozarow.mlodziez@gmail.com
  • dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com
  • piotr.stankowski.ruda@gmail.com

 

Rekolekcje dla dzieci

kon­takt:

 • ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS, tel. 727 576 361

 

Rekolekcje dla rodzin

18 - 23 lip­ca 2023 r.

kon­takt: 

 • ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS, tel. 518 575 547

Rekolekcje dla dorosłych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA !

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego

ul. Zamoy­skiego 19

05-850 Oża­rów Mazowiecki

Tel.: 723-215-576

e-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com

Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202