Skupienie dla młodzieży

Kiedy: 21 październik 2022@17:00 – 23 październik 2022@13:00
Gdzie: Zamoyskiego 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki

„Każ­dy czło­wiek ma być świę­ty. Świę­ty w głę­bi uczuć, świę­ty w wypo­wia­da­niu słów, świę­ty w reali­za­cji działań.”  (Św. Kasper del Bufalo) Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież na sku­pie­nie ze św. Kasprem del Bufa­lo, któ­re zakoń­czy­my[...]

Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 18 wrzesień 2022@14:00 – 17:30
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

  Wra­ca­my do III Nie­dziel mie­sią­ca,  naj­bliż­sza odbę­dzie się 18 wrze­śnia 2022. Począ­tek o godzi­nie 14:00. W pro­gra­mie będą Kon­fe­ren­cja, Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Msza święta

  " title="III Niedziela miesiąca - ku czci Krwi Chrystusa" />
 • III Niedziela miesiąca - ku czci Krwi Chrystusa

  Kiedy: 18 wrzesień 2022@14:00 – 17:30
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

  Wra­ca­my do III Nie­dziel mie­sią­ca,  naj­bliż­sza odbę­dzie się 18 wrze­śnia 2022. Począ­tek o godzi­nie 14:00. W pro­gra­mie będą Kon­fe­ren­cja, Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Msza święta

  Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 16 wrzesień 2022@17:30 – 18 wrzesień 2022@14:00

  ZAPRASZAMY na sku­pie­nie we wrze­śniu: 16-18.09.2022 (koń­czy­my obiadem). Pro­si­my ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych o zgła­sza­nie osób do ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu (Marii K.) do 12 września. Poda­je­my koszt poko­ju z wyżywieniem: * jed­no­oso­bo­wy - 230 zł. *[...]

  " title="Skupienie WKC i wszystkich chętnych" />
 • Skupienie WKC i wszystkich chętnych

  Kiedy: 16 wrzesień 2022@17:30 – 18 wrzesień 2022@14:00

  ZAPRASZAMY na sku­pie­nie we wrze­śniu: 16-18.09.2022 (koń­czy­my obiadem). Pro­si­my ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych o zgła­sza­nie osób do ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu (Marii K.) do 12 września. Poda­je­my koszt poko­ju z wyżywieniem: * jed­no­oso­bo­wy - 230 zł. *[...]

  Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 18 lipiec 2023@16:00 – 22 lipiec 2023@12:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Zapra­sza­my na Reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi. Temat: „Miłość i sza­cu­nek” Szcze­gó­ły wkrótce!

  " title="Rekolekcje dla rodzin z dziećmi" />
 • Rekolekcje dla rodzin z dziećmi

  Wysłany 23 lipca 2022 | Brak komentarzy
  Kiedy: 18 lipiec 2023@16:00 – 22 lipiec 2023@12:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Zapra­sza­my na Reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi. Temat: „Miłość i sza­cu­nek” Szcze­gó­ły wkrótce!

  Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 26 marzec 2022@08:00 – 27 marzec 2022@15:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

   

  " title="Skupienie WKC" />

  Skupienie WKC

  Kiedy: 26 marzec 2022@08:00 – 27 marzec 2022@15:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

   

  Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 18 luty 2022@18:00 – 20 luty 2022@13:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

   

  " title="Skupienie WKC" />

  Skupienie WKC

  Kiedy: 18 luty 2022@18:00 – 20 luty 2022@13:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

   

  Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 26 lipiec 2022@18:00 – 31 lipiec 2022@09:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

  Pro­wa­dzą­cy: ks. Seba­stian Pię­ta CPPS

  " title="Rekolekcje dla dorosłych" />

  Rekolekcje dla dorosłych

  Kiedy: 26 lipiec 2022@18:00 – 31 lipiec 2022@09:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

  Pro­wa­dzą­cy: ks. Seba­stian Pię­ta CPPS

  Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 19 lipiec 2022@18:00 – 24 lipiec 2022@13:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

   

  " title="Wakacyjne rekolekcje dla rodzin" />

  Wakacyjne rekolekcje dla rodzin

  Kiedy: 19 lipiec 2022@18:00 – 24 lipiec 2022@13:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

   

  Czytaj dalej...

 • <div class=
  Kiedy: 6 lipiec 2022@17:30 – 10 lipiec 2022@14:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

  „Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą i całym swo­im umy­słem. To jest naj­więk­sze i pierw­sze przy­ka­za­nie. Dru­gie podob­ne jest do nie­go: Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie[...]

  " title="Wakacyjne rekolekcje dla młodzieży" />

  Wakacyjne rekolekcje dla młodzieży

  Kiedy: 6 lipiec 2022@17:30 – 10 lipiec 2022@14:00
  Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

  „Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą i całym swo­im umy­słem. To jest naj­więk­sze i pierw­sze przy­ka­za­nie. Dru­gie podob­ne jest do nie­go: Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie[...]

  Czytaj dalej...