Niedziela ku czci Krwi Chrystusa

Kiedy:
18 luty 2024@14:00 – 18:00
2024-02-18T14:00:00+01:00
2024-02-18T18:00:00+01:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki

Ser­decz­nie zapra­sza­my na III Nie­dzie­le Na Cześć Krwi Chrystusa.

Jaki jest cel tego pro­gra­mu? Pro­gram jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą poznać i uczcić Krew Chry­stu­sa — znak miło­ści Boga, uczyć się odpo­wia­dać na tę miłość, pozna­wać głę­bo­ką ducho­wość, doświad­czyć bli­sko­ści uzdra­wia­ją­ce­go Boga i modlić się — wsta­wiać się przed Bogiem w róż­nych spra­wach oso­bi­stych bądź rodzin­nych, wspól­no­to­wych, swo­ich wspól­not czy para­fii, za naszą Ojczy­znę, za cały Kościół i świat, o pokój w świe­cie, za naszych zmarłych…

Dla kogo? Krót­ki pro­gram jest dedy­ko­wa­ny zupeł­nie dla wszyst­kich. Jeśli potrze­bu­jesz umoc­nie­nia, poko­ju, zna­le­zie­nia świa­tła na swo­jej dro­dze… Nie trze­ba nale­żeć do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa lub cokol­wiek o niej wie­dzieć. Moż­na nato­miast na tych spo­tka­niach poznać ducho­wość Wspól­no­ty, spo­tkać i sko­rzy­stać z posłu­gi Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, czy poznać tych, któ­rzy nale­żą do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa… Mogę przy­je­chać oso­by mło­de lub star­sze, któ­re chcą na chwi­lę ode­rwać się od codzien­no­ści; cięż­ko zapra­co­wa­ni, któ­rzy nie mają cza­su by sko­rzy­stać z innych dłuż­szych kil­ku­dnio­wych reko­lek­cji czy dni sku­pie­nia lub star­si… Wsiądź w samo­chód i przy­jedź sam lub z sąsia­dem, zor­ga­ni­zuj mały busik lub auto­bus i przy­jedź całą gru­pą… (Szcze­gó­ly dojaz­du w zakład­ce Kon­takt). Będzie nam miło gdy wcze­śniej zgło­sisz swo­ją obec­ność, ale możesz też zde­cy­do­wać się w ostat­niej chwi­li i nie zgła­szać przyjazdu… 🙂

III nie­dzie­le na cześć Krwi Chrystusa

Czas trwa­nia. Pro­gram trwa oko­ło czte­ry godzi­ny, i będzie w wymie­nio­ne poni­żej III nie­dzie­le. Na nie­dziel­ną Mszę świę­tą moż­na wybrać się do nasze­go Domu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim ale wcze­śniej… prze­żyć trzy godzi­ny inten­syw­ne­go pro­gra­mu w któ­rym poznać będzie moż­na głę­biej róż­ne aspek­ty ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa, któ­re mogą nas umoc­nić w codzien­nym życiu, a przede pomo­gą nam spo­tkać się z Chrystusem…

Począ­tek pro­gra­mu zawsze o godz. 14:00. Zakoń­cze­nie ok. 18:00.

W pro­gra­mie kon­fe­ren­cja, dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, moment modli­twy nad każ­dym — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem lub reli­kwia­rzem świę­te­go oraz zawsze nie­dziel­na Eucharystia.

——

PRZYKŁADOWY PROGRAM z 16 paź­dzier­ni­ka 2022 

14:00 Kon­fe­ren­cja doty­czą­ca ducho­wo­ści pas­chal­nej. Pro­wa­dził: Ks. Ksawery

Jak przejść ze sła­bo­ści do mocy, śmier­ci ducho­wej do życia, z ego­izmu do miło­ści, z ciem­no­ści do nadziei… na przy­kła­dzie św. Kaspra.

15:00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa przy kaplicz­kach na zewnątrz Domu któ­re popro­wa­dził kle­ryk Jan Piotr Stan­kow­ski, CPPS. Wyru­sza­my o 15:00 spod wej­ścia głów­ne­go przy naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. W tych tajem­ni­cach w śla­dach Krwi Pana szu­ka­my świa­tła i umoc­nie­nia w naszych trud­no­ściach i pole­ca­my tych, któ­rzy dziś walczą…

16:00 Ado­ra­cja Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie w kapli­cy z medy­ta­cyj­ny­mi pie­śnia­mi na gita­rze pro­wa­dzo­ny­mi przez ani­ma­tor­kę muzycz­ną Mag­dę. Roz­wa­ża­nia popro­wa­dził ks. Ksa­we­ry, CPPS. W kon­fe­sjo­na­le dyżu­ro­wał ks. Woj­ciech, CPPS

Ado­ra­cja ma na celu nasze spo­tka­nie się z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym, któ­ry żyje i dzia­ła jak kie­dyś tak i dziś… Ten sam Jezus, nasz Pan, któ­ry kie­dyś spo­ty­kał się z ucznia­mi, uczył ich, uzdra­wiał i wspie­rał chce spo­tkać się w cza­sie tego pro­gra­mu z Tobą…

17:00 Uro­czy­sta nie­dziel­na Msza świę­ta z homi­lią. Homi­lię wygło­sił ks. Woj­ciech, CPPS. Pie­śnia­mi ubo­ga­ci­ła nas ani­ma­tor­ka muzycz­na Magda.

Zakoń­cze­nie było o 18:00. Pomię­dzy punk­ta­mi pro­gra­mu np. po kon­fe­ren­cji czy dróż­kach moż­na było się napić cie­płej her­ba­ty czy kawy na jadal­ni czy spo­żyć przy­wie­zio­ny w sobą pro­wiant; zamó­wić Msze świę­te wie­czy­ste lub indy­wi­du­al­ne, zaku­pić lite­ra­tu­rę ducho­wą w naszym sklepiku.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Komentarze wyłączone

Komentarze wyłączone. Nie możesz pisać komentarzy w tym wpisie.