Sku­pie­nie Grupy piel­grzym­ko­wej żółto-biało-żółtej


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kiedy:
30 marzec 2012@18:00 – 1 kwiecień 2012@11:00
2012-03-30T18:00:00+02:00
2012-04-01T11:00:00+02:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Kontakt:
797-002-334

Zatrzy­maj się na chwi­lę i zobacz, po co żyjesz…”

Tymi sło­wa­mi pio­sen­ki pra­gnę zapro­sić Cie­bie, dro­gi, nie­stru­dzo­ny Piel­grzy­mie dni sierp­nio­wych i codzien­nej wędrów­ki pośród świa­ta na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne Jajecznicy.

Zaczy­na­my już w pią­tek 30 mar­ca o godz. 18.00 i mamy nadzie­ję trwać w sku­pie­niu przed samym Bogiem, ale we wza­jem­nym fan­ta­stycz­nym, bo piel­grzym­ko­wym, towa­rzy­stwie do ok. 11.00 w nie­dzie­lę. Mam nadzie­ję, że wytrwamy!

Nasz pro­gram przed­sta­wia się następująco:

Pią­tek
18.00 Msza Święta
19.00 Kolacja
20.30 Konferencja
21.00 Ado­ra­cja Krzyża

Sobo­ta
8.00 Medytacja
9.00 Śniadanie
9.45 Konferencja
11.00 Roz­wa­ża­nie Pisma Świętego
12.00 Msza Święta
13.00 Obiad
15.30 Warsztaty
18.00 Nieszpory
18.30 Kolacja
20.00 Pro­gram mło­dzie­żo­we­go czu­wa­nia nocnego

Nie­dzie­la
8.30 jutrznia
9.30 Kon­fe­ren­cja i wymia­na doświadczeń
11.00 Kawa czy herbata?

Jak na reko­lek­cje przy­sta­ło 🙂 , jest moż­li­wość wyci­sze­nia, spo­wie­dzi. Ale tak­że noc­leg, posił­ki, kawa­łek tere­nu na spa­ce­ry, miej­sca na roz­mo­wy (te ducho­we i piel­grzym­ko­we z księż­mi, jak też w gro­nie świeckich).

Wiem już o nie­któ­rych oso­bach, jakie się wybie­ra­ją. Zapra­szam wszystkich.
Pro­szę o infor­ma­cję, że jedzie­cie ema­ilem lub na tele­fon: 797002334

Z ser­ca bło­go­sła­wię pozdra­wiam i zapraszam,
ks. Mariusz Szykuła