Najnowsze wpisy
 • W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę, 4/5 lute­go br. odby­ło się w naszym Domu Misyj­nym Noc­ne Czu­wa­nie. Roz­po­czę­li­śmy je wysłu­cha­niem kon­fe­ren­cji nt. „Jak patrzy na mnie Bóg?” Kolej­nym punk­tem Czu­wa­nia była Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go […]

  Nocne czuwanie - luty 2023

  W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę, 4/5 lute­go br. odby­ło się w naszym Domu Misyj­nym Noc­ne Czu­wa­nie. Roz­po­czę­li­śmy je wysłu­cha­niem kon­fe­ren­cji nt. „Jak patrzy na mnie Bóg?” Kolej­nym punk­tem Czu­wa­nia była Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go […]

  Czytaj dalej...

 • W dniach od 3 do 5 lute­go br. w naszym Domu Misyj­nym odby­ło się pierw­sze w 2023 roku Sku­pie­nie Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go. Wspól­nym spo­tka­niom prze­wod­ni­czył ks. Ksa­we­ry CPPS, Mode­ra­tor pod­re­gio­nu […]

  Skupienie WKC

  W dniach od 3 do 5 lute­go br. w naszym Domu Misyj­nym odby­ło się pierw­sze w 2023 roku Sku­pie­nie Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go. Wspól­nym spo­tka­niom prze­wod­ni­czył ks. Ksa­we­ry CPPS, Mode­ra­tor pod­re­gio­nu […]

  Czytaj dalej...

 • Wdzięcz­ni Bogu za wszel­kie dobro, któ­rym obda­rzył ks. Zbi­gnie­wa, nasze­go prze­ło­żo­ne­go, spo­tka­li­śmy się na wspól­nym obie­dzie wraz z naszy­mi pra­cow­ni­ka­mi, pod­czas któ­re­go świę­to­wa­li­śmy 59. rocz­ni­cę uro­dzin ks. Zbi­gnie­wa. Oprócz uro­czy­ste­go śpie­wu, […]

  Urodziny ks. Zbigniewa

  Wdzięcz­ni Bogu za wszel­kie dobro, któ­rym obda­rzył ks. Zbi­gnie­wa, nasze­go prze­ło­żo­ne­go, spo­tka­li­śmy się na wspól­nym obie­dzie wraz z naszy­mi pra­cow­ni­ka­mi, pod­czas któ­re­go świę­to­wa­li­śmy 59. rocz­ni­cę uro­dzin ks. Zbi­gnie­wa. Oprócz uro­czy­ste­go śpie­wu, […]

  Czytaj dalej...

 • Jak w wie­lu kościo­łach, tak i w naszej wspól­no­cie domo­wej w wie­czór syl­we­stro­wy pod­czas Nie­szpo­rów dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za koń­czą­cy się rok 2022 i wszel­kie dobro, któ­re­go w minio­nym cza­sie doświad­czy­li­śmy. Zaś w nowy rok 2023 weszli­śmy […]

  Nowy Rok w Domu Misyjnym

  Jak w wie­lu kościo­łach, tak i w naszej wspól­no­cie domo­wej w wie­czór syl­we­stro­wy pod­czas Nie­szpo­rów dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za koń­czą­cy się rok 2022 i wszel­kie dobro, któ­re­go w minio­nym cza­sie doświad­czy­li­śmy. Zaś w nowy rok 2023 weszli­śmy […]

  Czytaj dalej...

 • Ferie zimowe dla młodych

  Czytaj dalej...

 • W Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, ks. prze­ło­żo­ny Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS poświę­cił nową mon­stran­cję, w któ­rej odtąd będzie­my wysta­wiać Naj­święt­szy Sakra­ment do Ado­ra­cji. Mszę Świę­tą tego dnia zakoń­czy­li­śmy chwi­lą modli­twy i bło­go­sła­wień­stwem Naj­święt­szym […]

  Nowa monstrancja

  W Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, ks. prze­ło­żo­ny Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS poświę­cił nową mon­stran­cję, w któ­rej odtąd będzie­my wysta­wiać Naj­święt­szy Sakra­ment do Ado­ra­cji. Mszę Świę­tą tego dnia zakoń­czy­li­śmy chwi­lą modli­twy i bło­go­sła­wień­stwem Naj­święt­szym […]

  Czytaj dalej...

 • Na począt­ku grud­nia w naszej wspól­no­cie domo­wej prze­ży­wa­li­śmy Odpust nasze­go patro­na - Św. Fran­cisz­ka Ksawerego. Już w czwart­ko­wy wie­czór, 1 grud­nia, na „wigi­lii” odpu­stu zebra­ła się Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa, zwłasz­cza z Oża­ro­wa, War­sza­wy i oko­lic. […]

  Odpust patrona

  Na począt­ku grud­nia w naszej wspól­no­cie domo­wej prze­ży­wa­li­śmy Odpust nasze­go patro­na - Św. Fran­cisz­ka Ksawerego. Już w czwart­ko­wy wie­czór, 1 grud­nia, na „wigi­lii” odpu­stu zebra­ła się Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa, zwłasz­cza z Oża­ro­wa, War­sza­wy i oko­lic. […]

  Czytaj dalej...

 • Na kolej­ne odcin­ki cyklu zapra­sza­my na nasz kanał Youtube Klik­nij tutaj

  Droga słów - zaproszenie

  Na kolej­ne odcin­ki cyklu zapra­sza­my na nasz kanał Youtube Klik­nij tutaj

  Czytaj dalej...

 • Pole­ca­my garść pro­po­zy­cji naszej pro­win­cji CPPS dla młodych: Zagraj z nami!!! W Czę­sto­cho­wie i nie tylko: Koro­na Gór Pol­ski – raz w mie­sią­cu wyjazd z Czę­sto­cho­wy na jeden ze szczy­tów (męż­czyź­ni 17-30 lat). Ter­mi­ny: 10.12.2022; […]

  Special for Young - Specjalnie dla młodych

  Pole­ca­my garść pro­po­zy­cji naszej pro­win­cji CPPS dla młodych: Zagraj z nami!!! W Czę­sto­cho­wie i nie tylko: Koro­na Gór Pol­ski – raz w mie­sią­cu wyjazd z Czę­sto­cho­wy na jeden ze szczy­tów (męż­czyź­ni 17-30 lat). Ter­mi­ny: 10.12.2022; […]

  Czytaj dalej...

 • Serdecznie zapraszamy na III Niedziele Na Cześć Krwi Chrystusa w 2022 i 2023 roku. Najbliższa już 16 października 2022!

  Trzecie Niedziele Miesiąca na cześć Krwi Chrystusa

  Serdecznie zapraszamy na III Niedziele Na Cześć Krwi Chrystusa w 2022 i 2023 roku. Najbliższa już 16 października 2022!

  Czytaj dalej...