100 lat Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej

Uważam,że ta homi­lia jest bar­dzo waż­na dla wszyst­kich Pola­ków ! Szcze­gól­nie pierw­sza część, któ­ra mówi o przy­czy­nie utra­ty naszej nie­pod­le­gło­ści i trze­cia część mówią­ca o tym co trze­ba teraz zro­bić w spo­łe­czeń­stwie Pol­skim, aby tej nie­pod­le­gło­ści nie utra­cić ponownie!!!

Zachę­cam do prze­słu­cha­nia z modli­twą ks. Bogu­sław CPPS

Ta rocz­ni­ca może stać się dla nas oka­zją do reflek­sji nad sen­sem Patriotyzmu.

Czy jest on komuś jesz­cze potrzebny?

Pozdra­wiam z usza­no­wa­niem, bło­go­sła­wień­stwem i życze­niem dobrej refleksji.

ks. Bogu­sław CPPS

Ps.

Wydaw­nic­two św. Macie­ja Apo­sto­ła  ( Edek Przebieracz ) 

umie­ści­ło  książ­kę pt. Patrio­tyzm w uję­ciu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go  na (opis biblio­gra­ficz­ny, okład­ka, e-mail) nastę­pu­ją­ce stro­ny inter­ne­to­we Wydawnictwa:

https://wydawnictwomacieja.blogspot.com/p/ksiegarnia-czyli.html

oraz na Face­bo­oku, gdzie opu­bli­ko­wa­łem tytu­ły rozdziałów:

https://www.facebook.com/Wydawnictwo-%C5%9Bw-Macieja-Aposto%C5%82a-380430412100839/