Bal sylwestrowy po Chrześcijańsku 2015/2016 rok „Bal ciut po polsku! ”

Bal syl­we­stro­wy po Chrze­ści­jań­sku 2015/2016 rok  Bal ciut po pol­sku! ”                                                                  Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4).

Rodzi­na jest miej­scem, w któ­rym uczy­my się miło­ści(…)rodzi­na jest moto­rem świa­ta i histo­rii. Każ­dy z nas budu­je wła­sną oso­bo­wość w rodzi­nie. Wzra­sta z mamą i tatą, z brać­mi i sio­stra­mi, oddy­cha­jąc domo­wym cie­płem (Papież Fran­ci­szek).

Celem tego spo­tka­nia jest uka­za­nie i doświad­cze­nie tego, że oso­ba wie­rząca moż­ne też chwa­lić Boga tań­cem i ma być rado­sna rado­ścią Pana, szcze­gól­nie w rodzi­nie tej, w któ­rej żyje na co dzień i w tej, któ­ra nazy­wa się ojczyzna!!
Rok 2015 był kon­ty­nu­acją roku rodzi­ny, a w paź­dzier­ni­ku zakoń­czył się synod o rodzi­nie, któ­ry potwier­dził ofi­cjal­ne naucza­nie Kościo­ła o mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Pra­gnie­my w ten szcze­gól­ny wie­czór i noc syl­we­stro­wą wiel­bić Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, któ­ry jest Panem cza­su i prze­strze­ni, któ­ry Jest obec­ny i nas zba­wia nie­ustan­nie. Kto pra­gnie być z nami i wiel­bić Pana tań­cem w atmos­fe­rze Domu Misyj­ne­go niech czu­je się zaproszony !

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Ter­min zgło­szeń: do 27.12.2015 z przed­pła­tą 80 zł.

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: bogusław@odkupieni.pl; 694451259

Uwa­ga! Moż­li­wość noc­le­gu i przy­jaz­du z dziećmi

Ofia­ra: 160 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie i śnia­da­nie 01.01.16 o 9.30.   150 zł. bez noclegu.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, oraz tych, któ­rzy pra­gną ten  szcze­gól­ny czas w roku prze­żyć we wspól­no­cie, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi i oso­by samot­ne.

Uwa­ga!  Syl­we­ster bez­al­ko­ho­lo­wy ! Mile widzia­ne wła­sne wypie­ki ! Moż­na zabrać sztucz­ne ognie! Roz­po­czy­na­my Mszą św. w kapli­cy Domu Misyj­ne­go o 19.30 będąc już w miłych Panu stro­jach wie­czo­ro­wych i balo­wych ( z nich wszyst­kich Pan się cie­szy!). Koń­czy­my Mszą św. 01.01.2016 godz. 11.00.

Bilet Wstę­pu !    Pro­si­my o odpo­wied­ni strój ludo­wy pol­ski, oraz wie­czo­ro­wy! I przy­go­to­wa­nie się do kon­kur­sów o zna­jo­mo­ści pol­skich stro­jów ludo­wych, pie­śni, zwy­cza­jów i kul­tu­ry. Pro­si­my tak­że o przy­go­to­wa­nie pięk­nych, peł­nych miło­ści życzeń dla bliź­nich, nie koniecz­nie wszyst­kie­go naj­lep­sze­go tzn. nie wia­do­mo, cze­go…        

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps   Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem„Syl­we­ster”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

 

Plan ramo­wy Balu Syl­we­stro­wego po Chrześcijańsku

2015/2016

BAL CIUT PO POLSKU

(Dom Misyj­ny św. Fr. Ksa­we­rego w Oża­ro­wie Maz.)

19:30   Roz­po­czę­cie Balu Mszą św. w Kapli­cy Domu Misyj­nego (Przed Mszą św.

oka­zja do Sakra­mentu Pokuty).

Krót­ka przerwa

20:30     Przy­wi­ta­nie Gości Balu w auli

20:40              Roz­po­czę­cie Balu Syl­we­stro­wego polo­ne­zem (aula)

20:45              Blok tanecz­ny I – Zatańcz­my Panu

21:00               Posi­łek gorą­cy z cichą muzyką

21:30              Blok tanecz­ny II – Wiel­bimy cie­bie, ufa­my tobie Panie

21:50   Kon­kurs 01

22:00   Taniec z różą(dochód prze­zna­czony na cele cha­ry­ta­tywne) Fun­da­men­tem jest Miłość

22:20   Posi­łek – pol­ski stół biesiadny.

22:45   Blok tanecz­ny III – Dzi­siaj spoj­rzał na nas Pan

23:05   Wnie­sie­nie tortu

23:25              Blok tanecz­ny IV- Jeste­śmy dzieć­mi Boga

23:45   Poże­gna­nie Sta­rego Roku, inf. Orga­ni­za­cyjne Księdza

24:00  Odli­cza­nie fina­łowe i przy­wi­ta­nie Nowe­go Roku

00.05  W bla­sku fajerwerków

00:20              Wza­jemne życzenia

00.25 Wspól­na Modli­twa w kapli­cy z Bło­go­sła­wień­stwem Noworocznym

00:50   Nie­spo­dzianka (aula)

01:10   Blok tanecz­ny V- Jezu, odnów nas

01:30   Posi­łek gorący

02:00     Kon­kurs 02

02.10 Blok tanecz­ny VI – W Tobie Panie cała nadzie­ja nasza

02:30              Wybór Kró­lo­wej i Kró­la Balu

2:45     Blok tanecz­ny VII - Skacz na chwa­łę Pana

         – zaba­wa Pola­ków przy­biera ostre tempo

3:15  Posi­łek – pol­ski stół bie­siadny c.d.

-Podzię­ko­wa­nia…

3:30     Blok tanecz­ny VIII (…) Ty masz moc uzdro­wie­nia, Jezu

4:00/4:15 Blok tanecz­no-sen­ty­men­tal­ny IX – Przyjdź Panie i otwórz nasze serca

               -na zakoń­cze­nie Balu

Z żalem żegna­my Kocha­nych Państwa.

Bądź­cie zdrowi!

I daje­my dra­paka (ucie­kamy) - tyl­ko jesz­cze na zakoń­cze­nie Bło­go­sła­wień­stwo Kapłana

dla wytrwa­łych.

9:30 – 10.30      Śniadanie

11:00   Nowo­roczna Msza Święta 

 

AMDG !