Ferie z Bogiem dla młodych

Za chwi­lę waka­cje zimą!!!⛄
Zapra­sza­my Was na czas odpo­czyn­ku, ale i wędrów­ki reko­lek­cyj­nej, aby nabrać siły i prze­żyć coś wyjąt­ko­we­go 🌠
Od 17 do 20 stycz­nia 2024 spo­tka­my się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.
Od 29 stycz­nia do 3 lute­go będzie­my reko­lek­cjo­no­wać się i śmi­gać na nar­tach w Mię­dzy­gó­rzu🤿
Wię­cej info:👇
511-577-610
Zapra­sza­my!!!🙃🤗🥳