Ferie zimowe u Misjonarzy

Ferie zimo­we czas odpo­czynku w cią­gu roku szkol­ne­go. Po zda­niu róż­nych spraw­dzia­nów czy egza­mi­nów seme­stral­nych nad­cho­dzi upra­gnio­na chwi­la aby wzmoc­nić siły fizycz­ne i ducho­we. Jak co roku w naszym domu reko­lek­cyj­nym odby­wa­ją się róż­nego rodza­ju reko­lek­cje. Dom reko­lek­cyjny znaj­duje się nie­da­leko War­szawy - 20 min. od sto­licy, w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Tutaj jest znacz­nie spo­koj­niej, przy­tul­niej niż w cen­trum sto­li­cy, moż­na w koń­cu odpo­cząć i pomarzyć…

Od lat cie­szymy się z duże­go zain­te­re­so­wa­nia reko­lek­cjami dla dzie­ci jak i dla gim­na­zja­li­stów i lice­ali­stów.  W prze­rwie seme­stral­nej pro­po­nu­je dzie­ciom jak i mło­dzie­ży szkol­nej zimo­we reko­lek­cje. Reko­lek­cje są pro­wa­dzo­ne w for­mie warsz­ta­to­wo-modli­tew­nej (patrz szcze­gó­ły danych reko­lek­cji). Dba­my o ducha i cia­ło. Dla sym­pa­ty­ków Kaspe­riań­skich spo­tkań mło­dych pro­po­nu­jemy ponow­ne spo­tka­nie się i zacie­śnie­nie wspól­nych rela­cji w Oża­ro­wie Mazowieckim.

Ferie zimowe z Bogiem - rekolekcje zimowe dla dzieci

 • ter­min: 22-26.01.2015 r. (w cza­sie prze­rwy mię­dzy seme­stra­mi w szko­le, wg. woj. mazowieckiego)
 • pro­wa­dzi ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS
 • dla dzie­ci od II do VI kla­sy Szko­ły Podstawowej
 • koszt: 250 zł

Nasze reko­lek­cje pro­wa­dzone są w for­mie warsz­ta­to­wo-zaba­wo­wej. Pro­wa­dzimy warsz­taty teatral­ne, malo­wa­nia i ryso­wa­nia (cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem). Waż­nym i prak­tycz­nym oka­zy­wał się też kurs pierw­szej pomo­cy, któ­ry oswa­jał dziec­ko z trud­ną sytu­acją, jaką jest wypa­dek i wska­zuje meto­dy pomo­cy innym. Dla roz­luź­nie­nia i wspól­nego spę­dza­nia cza­su pro­po­nu­jemy róż­ne zaba­wy, kon­ku­ren­cje czy nawet tańce.

Codzien­nie dzie­ci uczest­ni­czą w prak­ty­kach modli­tew­nych: pro­stej modli­twie poran­nej i wie­czor­nej, Mszy św. oraz krót­kiej kon­fe­ren­cji. Poprzez akty­wi­za­cję gru­pową (tzw. pra­cę w gru­pach) mogą bar­dziej zro­zu­mieć prze­ka­zy­wane tre­ści religijne.

Wię­cej infor­ma­cji o reko­lek­cjach zimo­wych dla dzie­ci (wkrót­ce)

 

Rekolekcje zimowe dla młodzieży

 • ter­min: 27-31.01.2015 r.Rekolekcje młodzieżowe - zima 2013 - plakat
 • pro­wa­dzi ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
 • dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i ponadgimnazjalnej
 • koszt: 200 zł

Zasta­na­wiasz się nad sen­sem swo­jego życia?
Ne wiesz co masz w życiu robić?

Zasta­na­wiasz się dla­czego nie jesteś szczęśliwy?

Nie gwa­ran­tu­jemy odna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia, ale zapew­niamy, że będzie­my poszu­ki­wali  odpo­wie­dzi, bo jak mówi Biblia: „kto pro­si, otrzy­muje; kto szu­ka, znaj­duje; a koła­czą­cemu zosta­nie otworzone”.

Wię­cej infor­ma­cji o reko­lek­cjach zimo­wych dla mło­dzie­ży (wkrót­ce)

 

Spotkanie Pokasperiańskie

 • ter­min: 31.01.2015 - 01.02.2015 r.

Zapra­sza­my na spo­tka­nie dla uczest­ni­ków tego­rocz­nych Kaspe­riań­skich Dni Mło­dych i tych, któ­rzy chcie­liby się na nie wybrać w przyszłości.

Wia­ra czło­wieka, tak jak przy­roda — cały czas się zmie­nia, nigdy nie stoi w miej­scu. War­to wsłu­chać się w ten rytm.

 • Jak dobrze wyko­rzy­stać czas, gdy widzi­my wyraź­nie, że Bóg nad nami czuwa?
 • W jaki spo­sób radość czer­paną z poczu­cia tej Jego miło­ści i łaski prze­ło­żyć na działanie?
 • Ale też: jak nie pod­dać się, gdy mamy wra­że­nie, że On jest gdzieś bar­dzo dale­ko i nie sły­szy naszych modlitw?

W pro­gra­mie m.in.:

 • jak zostać wolon­ta­riu­szem na misjach
 • tań­ce inte­gra­cyjne i zabawy