III Niedziela października - odpust św. Kaspra del Bufalo (2011)

W paź­dzier­ni­ku obcho­dzi­my odpust Zało­ży­cie­la Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa - św. Kaspra del Bufa­lo pod­czas III nie­dzie­li. W tą nie­dzie­lę dodat­ko­wo był dzień sku­pie­nia dla sym­pa­ty­ków i człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Już o godz. 9.00 na sku­pie­nie przy­je­cha­ło ok. 100 osób.

Tema­tem nie­dzie­li było bło­go­sła­wień­stwo: „Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy w duchu, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie” (Mt 5,3). Św. Kasper inspi­ro­wał nas aby pokła­dać więk­szą ufność w opatrz­ność Bożą. Tyl­ko wte­dy będzie miesz­ka­ło w nas kró­le­stwo Ojca niebieskiego.

Pod­czas dró­żek sied­miu prze­lań Krwi Chry­stu­sa, uro­czy­ście była obec­na reli­kwia św. Kaspra del Bufa­lo, oka­dza­na w każ­dej kaplicz­ce. Po Mszy św. wspo­mi­na­ją­cej nasze­go Zało­ży­cie­la moż­na było uczcić reli­kwie św. Kaspra.

[sli­de­show]