Co to jest Niepodległość?

dsc09339DLOCZ

11-ty listo­pa­da 2016 rok, 98 rocz­ni­ca odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. Razem ze współ­bra­tem odpra­wia­my naj­święt­szą Eucha­ry­stię. Sami- razem z Nie­bem i tymi, któ­rzy na Nie cze­ka­ją.  Z prze­ży­wa­nej modli­twy doty­ka moje ser­ce głę­bia mil­cze­nia, a z sąsied­niej sali pięk­no pie­śni patrio­tycz­nych śpie­wa­nych przez mło­dzież. Dzię­ki Ci Panie za mło­dzież, za mło­dzież, któ­ra dziś jest tu, któ­ra szu­ka Boga, któ­ra śpie­wa pie­śni patrio­tycz­ne. Dzię­ku­ję Bogu za Nie­pod­le­głość Pol­ski, i za tych któ­rzy o nią wal­czy­li . Pole­cam tych, któ­rzy nie docze­ka­li jej bo, byli czy zgi­nę­li w nie­wo­li pod­czas zabo­rów, na emi­gra­cji, w łagrach i wię­zie­niach. A ja w ciszy modlę się do Cie­bie Panie, aby ci co świę­tu­ją Nie­pod­le­głość w Pol­sce i świe­cie byli wol­ni i nie­pod­le­gli od grzechu.

x.bw