Kalendarz

Niniej­szy kalen­darz zawie­ra wyda­rze­nia, któ­re wkrót­ce będą mia­ły miej­sce w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. Nie wszyst­kie wyda­rze­nia zosta­ły uję­te. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wszyst­ki­mi ter­mi­na­mi reko­lek­cji, sku­pień, spo­tkań, któ­re będą mia­ły miej­sce w tym roku.

Poniż­szy kalen­darz moż­na dodać np. do swo­je­go kalen­da­rza Google lub inne­go pro­gra­mu - terminarza.

 

cze
16
niedz.
2024
Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Zamoyskiego 19
cze 16@14:00 – 18:00

Ser­decz­nie zapra­sza­my na III Nie­dzie­le Na Cześć Krwi Chrystusa.

Jaki jest cel tego pro­gra­mu? Pro­gram jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą poznać i uczcić Krew Chry­stu­sa — znak miło­ści Boga, uczyć się odpo­wia­dać na tę miłość, pozna­wać głę­bo­ką ducho­wość, doświad­czyć bli­sko­ści uzdra­wia­ją­ce­go Boga i modlić się — wsta­wiać się przed Bogiem w róż­nych spra­wach oso­bi­stych bądź rodzin­nych, wspól­no­to­wych, swo­ich wspól­not czy para­fii, za naszą Ojczy­znę, za cały Kościół i świat, o pokój w świe­cie, za naszych zmarłych…

Dla kogo? Krót­ki pro­gram jest dedy­ko­wa­ny zupeł­nie dla wszyst­kich. Jeśli potrze­bu­jesz umoc­nie­nia, poko­ju, zna­le­zie­nia świa­tła na swo­jej dro­dze… Nie trze­ba nale­żeć do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa lub cokol­wiek o niej wie­dzieć. Moż­na nato­miast na tych spo­tka­niach poznać ducho­wość Wspól­no­ty, spo­tkać i sko­rzy­stać z posłu­gi Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, czy poznać tych, któ­rzy nale­żą do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa… Mogę przy­je­chać oso­by mło­de lub star­sze, któ­re chcą na chwi­lę ode­rwać się od codzien­no­ści; cięż­ko zapra­co­wa­ni, któ­rzy nie mają cza­su by sko­rzy­stać z innych dłuż­szych kil­ku­dnio­wych reko­lek­cji czy dni sku­pie­nia lub star­si… Wsiądź w samo­chód i przy­jedź sam lub z sąsia­dem, zor­ga­ni­zuj mały busik lub auto­bus i przy­jedź całą gru­pą… (Szcze­gó­ly dojaz­du w zakład­ce Kon­takt). Będzie nam miło gdy wcze­śniej zgło­sisz swo­ją obec­ność, ale możesz też zde­cy­do­wać się w ostat­niej chwi­li i nie zgła­szać przyjazdu… 🙂

III nie­dzie­le na cześć Krwi Chrystusa

Czas trwa­nia. Pro­gram trwa oko­ło czte­ry godzi­ny, i będzie w wymie­nio­ne poni­żej III nie­dzie­le. Na nie­dziel­ną Mszę świę­tą moż­na wybrać się do nasze­go Domu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim ale wcze­śniej… prze­żyć trzy godzi­ny inten­syw­ne­go pro­gra­mu w któ­rym poznać będzie moż­na głę­biej róż­ne aspek­ty ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa, któ­re mogą nas umoc­nić w codzien­nym życiu, a przede pomo­gą nam spo­tkać się z Chrystusem…

Począ­tek pro­gra­mu zawsze o godz. 14:00. Zakoń­cze­nie ok. 18:00.

W pro­gra­mie kon­fe­ren­cja, dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, moment modli­twy nad każ­dym — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem lub reli­kwia­rzem świę­te­go oraz zawsze nie­dziel­na Eucharystia.

——

PRZYKŁADOWY PROGRAM z 16 paź­dzier­ni­ka 2022 

14:00 Kon­fe­ren­cja doty­czą­ca ducho­wo­ści pas­chal­nej. Pro­wa­dził: Ks. Ksawery

Jak przejść ze sła­bo­ści do mocy, śmier­ci ducho­wej do życia, z ego­izmu do miło­ści, z ciem­no­ści do nadziei… na przy­kła­dzie św. Kaspra.

15:00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa przy kaplicz­kach na zewnątrz Domu któ­re popro­wa­dził kle­ryk Jan Piotr Stan­kow­ski, CPPS. Wyru­sza­my o 15:00 spod wej­ścia głów­ne­go przy naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. W tych tajem­ni­cach w śla­dach Krwi Pana szu­ka­my świa­tła i umoc­nie­nia w naszych trud­no­ściach i pole­ca­my tych, któ­rzy dziś walczą…

16:00 Ado­ra­cja Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie w kapli­cy z medy­ta­cyj­ny­mi pie­śnia­mi na gita­rze pro­wa­dzo­ny­mi przez ani­ma­tor­kę muzycz­ną Mag­dę. Roz­wa­ża­nia popro­wa­dził ks. Ksa­we­ry, CPPS. W kon­fe­sjo­na­le dyżu­ro­wał ks. Woj­ciech, CPPS

Ado­ra­cja ma na celu nasze spo­tka­nie się z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym, któ­ry żyje i dzia­ła jak kie­dyś tak i dziś… Ten sam Jezus, nasz Pan, któ­ry kie­dyś spo­ty­kał się z ucznia­mi, uczył ich, uzdra­wiał i wspie­rał chce spo­tkać się w cza­sie tego pro­gra­mu z Tobą…

17:00 Uro­czy­sta nie­dziel­na Msza świę­ta z homi­lią. Homi­lię wygło­sił ks. Woj­ciech, CPPS. Pie­śnia­mi ubo­ga­ci­ła nas ani­ma­tor­ka muzycz­na Magda.

Zakoń­cze­nie było o 18:00. Pomię­dzy punk­ta­mi pro­gra­mu np. po kon­fe­ren­cji czy dróż­kach moż­na było się napić cie­płej her­ba­ty czy kawy na jadal­ni czy spo­żyć przy­wie­zio­ny w sobą pro­wiant; zamó­wić Msze świę­te wie­czy­ste lub indy­wi­du­al­ne, zaku­pić lite­ra­tu­rę ducho­wą w naszym sklepiku.

Ser­decz­nie zapraszamy!

cze
25
wt.
2024
Rekolekcje dla dzieci
cze 25@16:00 – cze 29@11:00

Reko­lek­cje dla dzieci

lip
16
wt.
2024
Rekolekcje dla rodzin z dziećmi @ Zamoyskiego 19
lip 16@16:00 – lip 21@11:30

Reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi i narzeczonych

16-21.07.2024 r.

Infor­ma­cje i oferta

Tema­ty na konferencjach:

Pla­no­wa­ne tema­ty: Pięć fila­rów rodzin­nej miło­ści. Pięć języ­ków miło­ści dla dzie­ci. Poro­zu­mie­nie w rodzi­nie bez prze­mo­cy. Potrze­by, uczu­cia, war­to­ści – uświa­do­mić sobie jakie mam potrze­by i war­to­ści a jakie mają inni i jakie rodzą się we mnie uczu­cia. (Do tych tema­tów docho­dzą jesz­cze kaza­nia dla mał­żon­ków i dla dzieci).

(Tema­ty są jesz­cze w przy­go­to­wa­niu i mogą się tro­chę zmie­nić /czasami wobec sytu­acji mał­żeństw i rodzin w grupie/, ogól­nie jed­nak chciał­bym w mniej­szym lub więk­szym stop­niu poru­szyć te tematy.)

Ze zmie­nia­ją­cą się nie­co eki­pą orga­ni­zu­je­my w Oża­ro­wie Maz. let­nie reko­lek­cje dla rodzin od ponad 10 lat. (Wcze­śniej pro­wa­dzi­łem rów­nież tego typu reko­lek­cje przez kil­ka lat w Swa­rze­wie.) W tym cza­sie, uwzględ­nia­jąc róż­ne potrze­by i cele, wypra­co­wa­li­śmy wspól­nie dla rodzin z dzieć­mi w róż­nym wie­ku (jak nam się wyda­je) opty­mal­ny plan dnia. Oczy­wi­ście pro­jekt jest otwar­ty i wciąż coś ulep­sza­my 😊. Sta­ra­my się słu­chać gło­su Ducha Świę­te­go i opie­rać się też na doświad­cze­niu i dia­lo­gu z rodzinami.

O reko­lek­cjo­ni­ście dla mał­żon­ków: Po stu­diach magi­ster­skich ogól­nych filo­zo­fii i teo­lo­gii stu­dio­wa­łem ducho­wość w War­sza­wie. Od wie­lu lat jestem kate­che­tą. Róż­ne reko­lek­cje (w tym dla dzie­ci) w kra­ju i za gra­ni­cą pro­wa­dzę już od 30 lat. Swój przy­jazd na reko­lek­cje pla­nu­je też kil­ka rodzin, któ­re od lat korzy­sta­ją z naszych reko­lek­cji dla rodzin… Nie­któ­rym wie­le daje dzie­le­nie się w małym gro­nie mię­dzy sobą w gro­nie mężów – ojców czy żon - matek. Będzie oka­zja by dzie­lić się i roz­wa­żać wspól­nie w świe­tle Ewan­ge­lii Chry­stu­sa oraz dzie­lić doświad­cze­nia jak nam uda­je się kochać i sza­no­wać sie­bie nawza­jem w mał­żeń­stwie i rodzinie…

Nie uni­kam nauki Kościo­ła o mał­żeń­stwie i rodzi­nie czy teo­lo­gii – to są reko­lek­cje - więc te tre­ści są; ale rów­nież (ponie­waż kil­ka dni to mało cza­su) będzie­my chcie­li poru­szyć przede wszyst­kim aspek­ty prak­tycz­ne - przy­dat­ne rodzi­nom w codzien­nym życiu. Sta­ram się nie wywa­żać otwar­tych drzwi – korzy­sta­my ze spraw­dzo­nych auto­rów, któ­rych pora­dy się spraw­dza­ją. Tema­ty reko­lek­cyj­ne roz­wi­jam odwo­łu­jąc się do chrze­ści­jań­skich auto­ry­te­tów, prak­ty­ków czy dorad­ców życia rodzin­ne­go któ­rzy prze­mie­ni­li i odno­wi­li bar­dzo wie­le związ­ków mał­żeń­skich – w tym roku jeśli cho­dzi o tema­ty o dzie­ciach szcze­gól­nie do G. Chap­ma­na i J. Powel­la, a jeśli cho­dzi o uczu­cia i potrze­by do pra­cy Labo­ra­to­rium Poro­zu­mie­nia bez Prze­mo­cy (zauwa­ży­łem że czę­sto rodzi­com bra­ku­je cier­pli­wo­ści…) oraz innych war­to­ścio­wych autorów.

Zapra­szam, w imie­niu eki­py rekolekcyjnej,

Ks. Ksa­we­ry

Dla kogo:

Reko­lek­cje są skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim dla rodzin z dzieć­mi / mło­dzie­żą, ale też mogą w nich uczest­ni­czyć rodzi­ny bez dzie­ci lub narze­cze­ni - pla­nu­ją­cy zawar­cie sakra­men­tu małżeństwa

Pro­gram:

Roz­po­czę­cie o godzi­nie 17:30 we wto­rek, 16.07.2024 r.

Moż­na przy­je­chać już po połu­dniu (pierw­szy posi­łek to kola­cja ok. 18:30).

Zakoń­cze­nie: oko­ło połu­dnia w nie­dzie­lę, 21.07 (Rano zapew­nia­my śnia­da­nie i o 10:00 Mszę Świę­tą nie­dziel­ną). Obiad dla tych, któ­rzy nie wyja­dą opcjo­nal­nie o 13:00 za dodat­ko­wą opła­tą. Szcze­gó­ły pro­gra­mu zosta­ną poda­ne później.

W pro­gra­mie codzien­na Msza Świę­ta z homi­lią (mini­stran­ci mile widzia­ni - ewen­tu­al­nie ze swo­imi kom­ża­mi /w razie potrze­by kom­że – może nie dopa­so­wa­ne ale się znajdą/). Będą też: spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne i rekre­acyj­ne, modli­twa poran­na, roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go /w gru­pach kobiet lub mężczyzn/, wol­ne popo­łu­dnie, przed kola­cją /dla chętnych/: Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu… Będzie też oka­zja do spo­wie­dzi lub roz­mo­wy: do Waszej dys­po­zy­cji będzie ks. Ksa­we­ry. Będzie też dzień pokut­ny i dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich (na tę oka­zję moż­na zabrać lep­szą koszu­lę i kra­wat - pano­wie; a panie - nie­co bar­dziej uro­czy­stą bluzkę? 😊).

Ofia­ra za pobyt (całe rekolekcje):

Cała eki­pa reko­lek­cyj­na dla np. w roku 2023 mia­ła ponad 80 uczest­ni­ków a ani­ma­to­rów było pra­wie 20 osób (współ­pro­wa­dzą­cy reko­lek­cje dla mał­żon­ków, dla mło­dzie­ży, mło­dzież opie­ku­ją­ca się dzieć­mi star­szy­mi i malu­cha­mi). Pra­cu­je­my jako eki­pa wolon­ta­ryj­nie stąd w cenie reko­lek­cji jest część kwo­ty na posił­ki i utrzy­ma­nie dla ani­ma­to­rów. Jeśli ktoś może wes­przeć dobro­wol­ną kwo­tą te reko­lek­cje zachęcam.

Kosz­ty poby­tu i wyży­wie­nia (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez dese­rów – może być wyli­czo­na dokład­nie przy zgłoszeniu.

Oso­by doro­słe- 800 zł

 12-15 lat- 700 zł

Dzie­ci 2-11 lat - 600 zł

Dzie­ci 0-2 lata:  100 zł

 •   Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.

Inne infor­ma­cje:

 •   Infra­struk­tu­ra: Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z małej kuch­ni (np. w celu pod­grza­nia posił­ku dla małe­go dziec­ka; oraz zapa­rze­nia w prze­rwach kawy czy her­ba­ty); sko­rzy­sta­nia z lodó­wek na jadal­ni i w małej kuch­ni (np. by prze­cho­wać wła­sny deser).
 •   Wokół domu jest duży ogród z nową wia­tą, huś­taw­ka­mi, wie­lo­ma ław­ka­mi, kaplicz­ka­mi itp. - przy­ja­zny dla gości i dzie­ci oraz boisko do pił­ki noż­nej i dru­gie do pił­ki siat­ko­wej, tram­po­li­na. Bra­ma głów­na może być zamknię­ta w cza­sie reko­lek­cji w któ­rych uczest­ni­czą dzie­ci i otwie­ra­na z wewnątrz budyn­ku przez doro­słych uczestników.
 •   Popo­łu­dnie w cza­sie reko­lek­cji jest wol­ne – na budo­wa­nie wię­zi w rodzi­nach. Jak wyko­rzy­stać ten czas? Bar­dzo bli­sko nasze­go domu ok. 5-7 minut pie­szo jest bar­dzo duży Park Ołta­rzew któ­ry sprzy­ja spa­ce­rom z dzieć­mi (idąc tyl­ko ścież­ka­mi przez park moż­na przejść kil­ka kilo­me­trów - jest w nim m. in. Plac zabaw dla naj­młod­szych czy molo nad stawem).
 •   W Oża­ro­wie w cią­gu roku jest kry­ta Pły­wal­nia ale w cza­sie let­nim jest zwy­kle czysz­czo­na i otwie­ra­ne są base­ny let­nie w Kręcz­kach (6 minut samo­cho­dem) - głęb­sze dla doro­słych - tory pły­wac­kie i płyt­sze dla dzie­ci, jak rów­nież inne atrak­cje. Zachę­ca­my by korzy­stać z róż­nych „atrak­cji” odpo­wie­dzial­nie - sza­nu­jąc zasa­dy bezpieczeństwa.
 •   Tro­chę dalej – ok. 18 minut jaz­dy autem – jest Park Baj­ka w Bło­niu z dużym ogro­dzo­nym pla­cem zabaw dla dzie­ci, bar­dzo płyt­kim base­nem, fon­tan­ną do któ­rej mogą wcho­dzić malu­chy, krzy­wy­mi lustra­mi itp. Dla star­szych jest obok mini ska­te­park, basen (Cen­trum Spor­tu i Rekre­acji) itp. atrak­cje w .
 •   Loka­li­za­cja nasze­go domu umoż­li­wia wyciecz­ki np. do Nie­po­ka­la­no­wa (30 minut jaz­dy samo­cho­dem) lub do róż­nych atrak­cji w War­sza­wie /też oko­ło 30 minut/ (od nasze­go domu do auto­stra­dy (Węzeł Prusz­ków) połą­czo­nej z obwod­ni­cą i głów­ny­mi tra­sa­mi w War­sza­wie jest 4 km).
 •   Dojazd: Wszel­kie infor­ma­cje o dojeź­dzie znaj­du­ją się w zakład­ce „Kon­takt” na www.ozarow.cpps.pl

Zapi­sy:

 1.   Pro­si­my o zapi­sy na Recep­cji nasze­go Domu - zob. zakład­kę „Kon­takt”  tel. kom. recep­cji 723 215 576; e-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com.
 2.   Tele­fon kon­tak­to­wy do pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje: ks. Ksa­we­ry 518 57 55 47. Ksiądz pro­si by przed zadzwo­nie­niem napi­sać sms z poda­niem nazwi­ska rodzi­ny i infor­ma­cją że cho­dzi o kon­takt w spra­wie reko­lek­cji dla rodzin.
 3.   Po zde­cy­do­wa­niu się na e-mail: ksavercpps@gmail.com lub Domu Reko­lek­cyj­ne­go dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com (nale­ży podać nazwi­sko rodzi­ny, imio­na męża, żony; imio­na dzie­ci i ich wiek, e-mail, tele­fon kontaktowy).
 4.   Po upew­nie­niu się, że są jesz­cze miej­sca - na kon­to ban­ko­we (PKO BP):  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202  - Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny - nale­ży wpła­cić zada­tek (bez­zwrot­ny w przy­pad­ku rezy­gna­cji) - 20 % peł­nej kwo­ty za reko­lek­cje.  W tytu­le pro­si­my wpi­sać Reko­lek­cje Rodzin 16-21.07 i nazwi­sko rodziny.

(Musi­my wcze­śniej zaku­pić część potrzeb­nych na reko­lek­cje rzeczy/produktów itp.)

Zdję­cia i infor­ma­cje zawar­te na tej stro­nie są zastrze­żo­ne i obję­te ochro­ną danych oso­bo­wych - mają słu­żyć wyłącz­nie dla celu infor­ma­cji o reko­lek­cjach dla rodzin, mał­żeństw, rodzin z dzieć­mi i narzeczonych.

Infor­ma­cje o spotkaniu