Kalendarz

Niniej­szy kalen­darz zawie­ra wyda­rze­nia, któ­re wkrót­ce będą mia­ły miej­sce w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. Nie wszyst­kie wyda­rze­nia zosta­ły uję­te. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wszyst­ki­mi ter­mi­na­mi reko­lek­cji, sku­pień, spo­tkań, któ­re będą mia­ły miej­sce w tym roku.

Poniż­szy kalen­darz moż­na dodać np. do swo­je­go kalen­da­rza Google lub inne­go pro­gra­mu - terminarza.

 

cze
2
pt.
2023
Skupienie dla wszystkich chętnych i WKC @ Zamoyskiego 19
cze 2@17:30 – cze 4@12:00
cze
18
niedz.
2023
Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Zamoyskiego 19
cze 18@14:00 – 18:00

Ser­decz­nie zapra­sza­my na III Nie­dzie­le Na Cześć Krwi Chrystusa.

Jaki jest cel tego pro­gra­mu? Pro­gram jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą poznać i uczcić Krew Chry­stu­sa — znak miło­ści Boga, uczyć się odpo­wia­dać na tę miłość, pozna­wać głę­bo­ką ducho­wość, doświad­czyć bli­sko­ści uzdra­wia­ją­ce­go Boga i modlić się — wsta­wiać się przed Bogiem w róż­nych spra­wach oso­bi­stych bądź rodzin­nych, wspól­no­to­wych, swo­ich wspól­not czy para­fii, za naszą Ojczy­znę, za cały Kościół i świat, o pokój w świe­cie, za naszych zmarłych…

Dla kogo? Krót­ki pro­gram jest dedy­ko­wa­ny zupeł­nie dla wszyst­kich. Jeśli potrze­bu­jesz umoc­nie­nia, poko­ju, zna­le­zie­nia świa­tła na swo­jej dro­dze… Nie trze­ba nale­żeć do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa lub cokol­wiek o niej wie­dzieć. Moż­na nato­miast na tych spo­tka­niach poznać ducho­wość Wspól­no­ty, spo­tkać i sko­rzy­stać z posłu­gi Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, czy poznać tych, któ­rzy nale­żą do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa… Mogę przy­je­chać oso­by mło­de lub star­sze, któ­re chcą na chwi­lę ode­rwać się od codzien­no­ści; cięż­ko zapra­co­wa­ni, któ­rzy nie mają cza­su by sko­rzy­stać z innych dłuż­szych kil­ku­dnio­wych reko­lek­cji czy dni sku­pie­nia lub star­si… Wsiądź w samo­chód i przy­jedź sam lub z sąsia­dem, zor­ga­ni­zuj mały busik lub auto­bus i przy­jedź całą gru­pą… (Szcze­gó­ly dojaz­du w zakład­ce Kon­takt). Będzie nam miło gdy wcze­śniej zgło­sisz swo­ją obec­ność, ale możesz też zde­cy­do­wać się w ostat­niej chwi­li i nie zgła­szać przyjazdu… 🙂

III nie­dzie­le na cześć Krwi Chrystusa

Czas trwa­nia. Pro­gram trwa oko­ło czte­ry godzi­ny, i będzie w wymie­nio­ne poni­żej III nie­dzie­le. Na nie­dziel­ną Mszę świę­tą moż­na wybrać się do nasze­go Domu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim ale wcze­śniej… prze­żyć trzy godzi­ny inten­syw­ne­go pro­gra­mu w któ­rym poznać będzie moż­na głę­biej róż­ne aspek­ty ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa, któ­re mogą nas umoc­nić w codzien­nym życiu, a przede pomo­gą nam spo­tkać się z Chrystusem…

Począ­tek pro­gra­mu zawsze o godz. 14:00. Zakoń­cze­nie ok. 18:00.

W pro­gra­mie kon­fe­ren­cja, dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, moment modli­twy nad każ­dym — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem lub reli­kwia­rzem świę­te­go oraz zawsze nie­dziel­na Eucharystia.

——

PRZYKŁADOWY PROGRAM z 16 paź­dzier­ni­ka 2022 

14:00 Kon­fe­ren­cja doty­czą­ca ducho­wo­ści pas­chal­nej. Pro­wa­dził: Ks. Ksawery

Jak przejść ze sła­bo­ści do mocy, śmier­ci ducho­wej do życia, z ego­izmu do miło­ści, z ciem­no­ści do nadziei… na przy­kła­dzie św. Kaspra.

15:00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa przy kaplicz­kach na zewnątrz Domu któ­re popro­wa­dził kle­ryk Jan Piotr Stan­kow­ski, CPPS. Wyru­sza­my o 15:00 spod wej­ścia głów­ne­go przy naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. W tych tajem­ni­cach w śla­dach Krwi Pana szu­ka­my świa­tła i umoc­nie­nia w naszych trud­no­ściach i pole­ca­my tych, któ­rzy dziś walczą…

16:00 Ado­ra­cja Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie w kapli­cy z medy­ta­cyj­ny­mi pie­śnia­mi na gita­rze pro­wa­dzo­ny­mi przez ani­ma­tor­kę muzycz­ną Mag­dę. Roz­wa­ża­nia popro­wa­dził ks. Ksa­we­ry, CPPS. W kon­fe­sjo­na­le dyżu­ro­wał ks. Woj­ciech, CPPS

Ado­ra­cja ma na celu nasze spo­tka­nie się z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym, któ­ry żyje i dzia­ła jak kie­dyś tak i dziś… Ten sam Jezus, nasz Pan, któ­ry kie­dyś spo­ty­kał się z ucznia­mi, uczył ich, uzdra­wiał i wspie­rał chce spo­tkać się w cza­sie tego pro­gra­mu z Tobą…

17:00 Uro­czy­sta nie­dziel­na Msza świę­ta z homi­lią. Homi­lię wygło­sił ks. Woj­ciech, CPPS. Pie­śnia­mi ubo­ga­ci­ła nas ani­ma­tor­ka muzycz­na Magda.

Zakoń­cze­nie było o 18:00. Pomię­dzy punk­ta­mi pro­gra­mu np. po kon­fe­ren­cji czy dróż­kach moż­na było się napić cie­płej her­ba­ty czy kawy na jadal­ni czy spo­żyć przy­wie­zio­ny w sobą pro­wiant; zamó­wić Msze świę­te wie­czy­ste lub indy­wi­du­al­ne, zaku­pić lite­ra­tu­rę ducho­wą w naszym sklepiku.

Ser­decz­nie zapraszamy!

lip
18
wt.
2023
Rekolekcje dla rodzin z dziećmi @ Zamoyskiego 19
lip 18@16:00 – lip 23@11:30

Rekolekcje dla rodzin z dziećmi i narzeczonych

18-23.07.2023 r.

Informacje i oferta

rekolekcje dla rodzin

Temat: „Miłość i szacunek”

- głów­ny temat nauk dla mał­żon­ków oprze­my na dwóch pod­te­ma­tach: miłość do żony i sza­cu­nek do męża. Odmien­na kon­struk­cja psy­chicz­na kobiet i męż­czyzn oraz odmien­ne prio­ry­te­ty i ocze­ki­wa­nia spra­wia­ją, że męż­czy­zna ocze­ku­je, że w związ­ku otrzy­ma przede wszyst­kim sza­cu­nek a kobie­ta ocze­ku­je miło­ści. Gdy męż­czy­zna czu­je się nie­sza­no­wa­ny – nie ma ocho­ty na miłość – gdy kobie­ta nie czu­je się kocha­na nie oka­zu­je sza­cun­ku swo­je­mu mężo­wi. Niby pro­ste… Co to jed­nak w prak­ty­ce zna­czy miłość dla kobie­ty i sza­cu­nek dla męż­czyzn będzie­my w wie­lu punk­tach, cie­ka­wych szcze­gó­łach i przy­kła­dach roz­wa­żać w naszych reko­lek­cjach. W tym roku w naszych reko­lek­cjach pla­nu­je wziąć udział mał­żeń­stwo Ani i Paw­ła, któ­re od lat pra­cu­je nad sobą wła­śnie prak­ty­ku­jąc nauki, o któ­rych będzie mowa. Pra­cu­ją oni rów­nież w porad­ni w swo­jej para­fii jak rów­nież w naszym domu reko­lek­cyj­nym. Będzie moż­li­wość by z nimi poroz­ma­wiać czy podzie­lić się. Pla­no­wa­ny jest też czas na dia­log mał­żeń­ski (roz­mo­wy we dwo­je. Do dia­lo­gu zwy­kle przy­go­to­wu­je­my pyta­nia pomoc­ni­cze zwią­za­ne z tema­ta­mi dane­go dnia)… W tym roku minie 10 lat, odkąd w Oża­ro­wie Maz. wzno­wio­ne zosta­ły let­nie reko­lek­cje dla rodzin. Swój przy­jazd pla­nu­je też kil­ka rodzin, któ­re od lat korzy­sta­ją z naszych reko­lek­cji dla rodzin… Nie­któ­rym wie­le daje dzie­le­nie się w małym gro­nie mię­dzy sobą naszy­mi pyta­nia­mi czy spra­wa­mi w świe­tle Ewan­ge­lii Chry­stu­sa oraz tym, jak nam uda­je się kochać i sza­no­wać sie­bie nawza­jem w mał­żeń­stwie i rodzi­nie… Będzie jak zawsze ku temu możliwość.

Nie uni­ka­my nauki Kościo­ła o mał­żeń­stwie i rodzi­nie – ale jak zawsze (ponie­waż kil­ka dni to mało cza­su) będę chciał poru­szyć przede wszyst­kim aspek­ty prak­tycz­ne - przy­dat­ne w codzien­nym życiu. Tema­ty reko­lek­cyj­ne roz­wi­ja­my odwo­łu­jąc się do chrze­ści­jań­skich auto­ry­te­tów, prak­ty­ków czy dorad­ców życia rodzin­ne­go któ­rzy prze­mie­ni­li i odno­wi­li bar­dzo wie­le związ­ków mał­żeń­skich – w tym roku szcze­gól­nie do Emr­so­na Egge­rich­sa i innych (np. mój ulu­bio­ny autor: G. Chap­man oraz innych autorów).

Zapra­sza­my, w imie­niu eki­py rekolekcyjnej

Ks. Ksa­we­ry

Dla kogo:

Reko­lek­cje są skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim dla rodzin z dzieć­mi, ale też mogą w nich uczest­ni­czyć rodzi­ny bez dzie­ci lub narze­cze­ni - pla­nu­ją­cy zawar­cie sakra­men­tu małżeństwa

Program:

Roz­po­czę­cie o godzi­nie 17:30 we wto­rek, 18.07.2023 r.

Moż­na przy­je­chać już po połu­dniu (pierw­szy posi­łek to kola­cja ok. 18:30).

Zakoń­cze­nie: oko­ło połu­dnia w nie­dzie­lę, 23.07 (Rano zapew­nia­my śnia­da­nie i Mszę Świę­tą nie­dziel­ną). Obiad opcjo­nal­nie o 13:00 za dodat­ko­wą opła­tą 30 zł/os. Szcze­gó­ły pro­gra­mu zosta­ną poda­ne później.

W pro­gra­mie codzien­na Msza Świę­ta z homi­lią (mini­stran­ci mile widzia­ni - ewen­tu­al­nie ze swo­imi kom­ża­mi), spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne i rekre­acyj­ne, modli­twa poran­na, roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go /w gru­pach kobiet i mężczyzn/, wol­ne popo­łu­dnie, przed kola­cją /dla chętnych/: Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu… Będzie też oka­zja do spo­wie­dzi lub roz­mo­wy: do Waszej dys­po­zy­cji będzie ks. Ksa­we­ry. Będzie też dzień pokut­ny i dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich (na tę oka­zję moż­na zabrać lep­szą koszu­lę i kra­wat - pano­wie; a panie - nie­co bar­dziej uro­czy­stą bluzkę?).

Ofiara za pobyt (całe rekolekcje):

kwo­ta za pobyt i wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez deserów:

Oso­by doro­słe oraz dzie­ci od 11 - 18 lat: 

 • Pokój 2 - oso­bo­wy: 520 zł/osoba
 • Pokój 3 - oso­bo­wy: 470 zł/osoba
 • Pokój 4 i wię­cej osób: 445 zł/osoba

Dzie­ci 4-10 lat: 

 • Pokój 2 - oso­bo­wy: 335 zł/osoba
 • Pokój 3 - oso­bo­wy: 310 zł/osoba
 • Pokój 4 i wię­cej osób: 285 zł/osoba

Dzie­ci 0-3 lata: 

 • Noc­leg: 50 zł/dziecko
 • Posił­ki z tale­rza rodzica !!!

Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.

Inne informacje:

 • Infra­struk­tu­ra: Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z małej kuch­ni (np. w celu pod­grza­nia posił­ku dla małe­go dziec­ka; zapa­rze­nia kawy czy her­ba­ty); sko­rzy­sta­nia z lodó­wek na jadal­ni i w małej kuch­ni (np. by prze­cho­wać wła­sny deser).
 • Wokół domu jest duży ogród z nową wia­tą, huś­taw­ka­mi, wie­lo­ma ław­ka­mi, kaplicz­ka­mi itp. - przy­ja­zny dla gości i dzie­ci oraz boisko do pił­ki noż­nej i dru­gie do pił­ki siat­ko­wej, tram­po­li­na. Nowa bra­ma głów­na może być zamknię­ta w cza­sie reko­lek­cji w któ­rych uczest­ni­czą dzie­ci i otwie­ra­na z wewnątrz budyn­ku przez doro­słych uczestników.
 • W Oża­ro­wie otwar­to ostat­nio Pły­wal­nię z base­nem głęb­szym dla doro­słych - tory pły­wac­kie i płyt­szym dla dzie­ci, jac­cu­zi itp. atrak­cja­mi. Zachę­ca­my by korzy­stać z róż­nych „atrak­cji” odpo­wie­dzial­nie - sza­nu­jąc zasa­dy bezpieczeństwa.
 • Dojazd: Wszel­kie infor­ma­cje o dojeź­dzie znaj­du­ją się w zakład­ce „Kon­takt”.

Zapisy:

 1. E-mail: ksavercpps@gmail.com (nale­ży podać nazwi­sko rodzi­ny, imio­na męża, żony; imio­na dzie­ci i ich wiek.
 2. Tele­fon kon­tak­to­wy ks. Ksa­we­ry 518 57 55 47 .
 3. Moż­na też zapi­sać się na Recep­cji nasze­go Domu - zob. zakład­kę „Kon­takt”.

Po upewnieniu się, że są jeszcze miejsca - na konto Konto bankowe (PKO BP):  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202  - Dom Rekolekcyjno-Formacyjny - należy wpłacić zadatek (bezzwrotny w przypadku rezygnacji) - 20 % pełnej kwoty za rekolekcje.  W tytule prosimy wpisać Rekolekcje Rodzin 18-23.07 i nazwisko rodziny.

(Musimy wcześniej zakupić część potrzebnych na rekolekcje rzeczy/produktów itp.)

Zdję­cia i infor­ma­cje zawar­te na tej stro­nie są zastrze­żo­ne i obję­te ochro­ną danych oso­bo­wych - mają słu­żyć  wyłącz­nie dla celu infor­ma­cji o reko­lek­cjach dla rodzin, mał­żeństw, rodzin z dzieć­mi i narzeczonych.

Infor­ma­cje o spotkaniu
wrz
8
pt.
2023
Skupienie dla wszystkich chętnych i WKC @ Zamoyskiego 19
wrz 8@17:30 – wrz 10@12:00
wrz
17
niedz.
2023
Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Zamoyskiego 19
wrz 17@14:00 – 18:00

Ser­decz­nie zapra­sza­my na III Nie­dzie­le Na Cześć Krwi Chrystusa.

Jaki jest cel tego pro­gra­mu? Pro­gram jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą poznać i uczcić Krew Chry­stu­sa — znak miło­ści Boga, uczyć się odpo­wia­dać na tę miłość, pozna­wać głę­bo­ką ducho­wość, doświad­czyć bli­sko­ści uzdra­wia­ją­ce­go Boga i modlić się — wsta­wiać się przed Bogiem w róż­nych spra­wach oso­bi­stych bądź rodzin­nych, wspól­no­to­wych, swo­ich wspól­not czy para­fii, za naszą Ojczy­znę, za cały Kościół i świat, o pokój w świe­cie, za naszych zmarłych…

Dla kogo? Krót­ki pro­gram jest dedy­ko­wa­ny zupeł­nie dla wszyst­kich. Jeśli potrze­bu­jesz umoc­nie­nia, poko­ju, zna­le­zie­nia świa­tła na swo­jej dro­dze… Nie trze­ba nale­żeć do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa lub cokol­wiek o niej wie­dzieć. Moż­na nato­miast na tych spo­tka­niach poznać ducho­wość Wspól­no­ty, spo­tkać i sko­rzy­stać z posłu­gi Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, czy poznać tych, któ­rzy nale­żą do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa… Mogę przy­je­chać oso­by mło­de lub star­sze, któ­re chcą na chwi­lę ode­rwać się od codzien­no­ści; cięż­ko zapra­co­wa­ni, któ­rzy nie mają cza­su by sko­rzy­stać z innych dłuż­szych kil­ku­dnio­wych reko­lek­cji czy dni sku­pie­nia lub star­si… Wsiądź w samo­chód i przy­jedź sam lub z sąsia­dem, zor­ga­ni­zuj mały busik lub auto­bus i przy­jedź całą gru­pą… (Szcze­gó­ly dojaz­du w zakład­ce Kon­takt). Będzie nam miło gdy wcze­śniej zgło­sisz swo­ją obec­ność, ale możesz też zde­cy­do­wać się w ostat­niej chwi­li i nie zgła­szać przyjazdu… 🙂

III nie­dzie­le na cześć Krwi Chrystusa

Czas trwa­nia. Pro­gram trwa oko­ło czte­ry godzi­ny, i będzie w wymie­nio­ne poni­żej III nie­dzie­le. Na nie­dziel­ną Mszę świę­tą moż­na wybrać się do nasze­go Domu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim ale wcze­śniej… prze­żyć trzy godzi­ny inten­syw­ne­go pro­gra­mu w któ­rym poznać będzie moż­na głę­biej róż­ne aspek­ty ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa, któ­re mogą nas umoc­nić w codzien­nym życiu, a przede pomo­gą nam spo­tkać się z Chrystusem…

Począ­tek pro­gra­mu zawsze o godz. 14:00. Zakoń­cze­nie ok. 18:00.

W pro­gra­mie kon­fe­ren­cja, dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, moment modli­twy nad każ­dym — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem lub reli­kwia­rzem świę­te­go oraz zawsze nie­dziel­na Eucharystia.

——

PRZYKŁADOWY PROGRAM z 16 paź­dzier­ni­ka 2022 

14:00 Kon­fe­ren­cja doty­czą­ca ducho­wo­ści pas­chal­nej. Pro­wa­dził: Ks. Ksawery

Jak przejść ze sła­bo­ści do mocy, śmier­ci ducho­wej do życia, z ego­izmu do miło­ści, z ciem­no­ści do nadziei… na przy­kła­dzie św. Kaspra.

15:00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa przy kaplicz­kach na zewnątrz Domu któ­re popro­wa­dził kle­ryk Jan Piotr Stan­kow­ski, CPPS. Wyru­sza­my o 15:00 spod wej­ścia głów­ne­go przy naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. W tych tajem­ni­cach w śla­dach Krwi Pana szu­ka­my świa­tła i umoc­nie­nia w naszych trud­no­ściach i pole­ca­my tych, któ­rzy dziś walczą…

16:00 Ado­ra­cja Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie w kapli­cy z medy­ta­cyj­ny­mi pie­śnia­mi na gita­rze pro­wa­dzo­ny­mi przez ani­ma­tor­kę muzycz­ną Mag­dę. Roz­wa­ża­nia popro­wa­dził ks. Ksa­we­ry, CPPS. W kon­fe­sjo­na­le dyżu­ro­wał ks. Woj­ciech, CPPS

Ado­ra­cja ma na celu nasze spo­tka­nie się z Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym, któ­ry żyje i dzia­ła jak kie­dyś tak i dziś… Ten sam Jezus, nasz Pan, któ­ry kie­dyś spo­ty­kał się z ucznia­mi, uczył ich, uzdra­wiał i wspie­rał chce spo­tkać się w cza­sie tego pro­gra­mu z Tobą…

17:00 Uro­czy­sta nie­dziel­na Msza świę­ta z homi­lią. Homi­lię wygło­sił ks. Woj­ciech, CPPS. Pie­śnia­mi ubo­ga­ci­ła nas ani­ma­tor­ka muzycz­na Magda.

Zakoń­cze­nie było o 18:00. Pomię­dzy punk­ta­mi pro­gra­mu np. po kon­fe­ren­cji czy dróż­kach moż­na było się napić cie­płej her­ba­ty czy kawy na jadal­ni czy spo­żyć przy­wie­zio­ny w sobą pro­wiant; zamó­wić Msze świę­te wie­czy­ste lub indy­wi­du­al­ne, zaku­pić lite­ra­tu­rę ducho­wą w naszym sklepiku.

Ser­decz­nie zapraszamy!