Kalendarz

Niniej­szy kalen­darz zawie­ra wyda­rze­nia, któ­re wkrót­ce będą mia­ły miej­sce w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. Nie wszyst­kie wyda­rze­nia zosta­ły uję­te. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wszyst­ki­mi ter­mi­na­mi reko­lek­cji, sku­pień, spo­tkań, któ­re będą mia­ły miej­sce w tym roku.

Poniż­szy kalen­darz moż­na dodać np. do swo­je­go kalen­da­rza Google lub inne­go pro­gra­mu - terminarza.

 

paź
16
niedz.
2022
III Niedziela miesiąca - ku czci Krwi Chrystusa @ Zamoyskiego 19
paź 16@14:00 – 17:30
Wra­ca­my do III Nie­dziel mie­sią­ca,  naj­bliż­sza odbę­dzie się 18 wrze­śnia 2022.
Począ­tek o godzi­nie 14:00. W pro­gra­mie będą Kon­fe­ren­cja, Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Msza święta
paź
21
pt.
2022
Skupienie dla młodzieży @ Zamoyskiego 19
paź 21@17:00 – paź 23@13:00

Każ­dy czło­wiek ma być świę­ty. Świę­ty w głę­bi uczuć, świę­ty w wypo­wia­da­niu słów, świę­ty w reali­za­cji działań.” 

(Św. Kasper del Bufalo)

Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież na sku­pie­nie ze św. Kasprem del Bufa­lo, któ­re zakoń­czy­my uro­czy­stą Mszą Odpu­sto­wą ku czci nasze­go zało­ży­cie­la. W programie

Sku­pie­nie roz­pocz­nie­my wie­czo­rem w pią­tek, 21 paź­dzier­ni­ka, za zakoń­czy­my w nie­dzie­lę, 23 paź­dzier­ni­ka ok. godz. 13.00.

Koszt uczest­nic­twa: 150 zł/osoba.

Jeśli ktoś chciał­by uczest­ni­czyć, a prze­szko­dą będą finan­se, pro­si­my o zgło­sze­nie się wcze­śniej do orga­ni­za­to­rów - naj­waż­niej­sze, byś był.

Zapi­sy i szcze­gó­ły: br. Jan Stan­kow­ski CPPS, tel. 506 874 819; recep­cja Domu: (22) 722 12 57; 723 215 576

E-mail: piotr.stankowski.ruda@gmail.com;cpps.ozarow.mlodziez@gmail.com

Do zoba­cze­nia w październiku!

Skupienie WKC i wszystkich chętnych
paź 21@17:30 – paź 23@14:00
ZAPRASZAMY na sku­pie­nie we wrze­śniu: 16-18.09.2022 (koń­czy­my obiadem).
Pro­si­my ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych o zgła­sza­nie osób do ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu (Marii K.) do 12 września.
Poda­je­my koszt poko­ju z wyżywieniem:
* jed­no­oso­bo­wy - 230 zł.
* dwu­oso­bo­wy 210 zł.
* trzy­oso­bo­wy 200 zł.

9 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS, gene­ra­łem Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa.

Kolej­ne sku­pie­nie odbę­dzie się od 21 do 23 paź­dzier­ni­ka oraz od 25 do 27 listo­pa­da 2022 r.

paź
23
niedz.
2022
Msza Święta Odpustowa ku czci św. Kaspra del Bufalo @ Zamoyskiego 19
paź 23@10:00 – 13:00

lis
20
niedz.
2022
III Niedziela miesiąca - ku czci Krwi Chrystusa @ Zamoyskiego 19
lis 20@14:00 – 17:30
Wra­ca­my do III Nie­dziel mie­sią­ca,  naj­bliż­sza odbę­dzie się 18 wrze­śnia 2022.
Począ­tek o godzi­nie 14:00. W pro­gra­mie będą Kon­fe­ren­cja, Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Msza święta