Komentarz do plakatów promujących film „Kler”

 
Mój komen­tarz do pla­ka­tów pro­mu­ją­cych film „Kler”
Księ­ża two­rzy­li kul­tu­rę Pol­ską, bro­ni­li jej, bez Kościo­ła i Księ­ży nie prze­trwa­ła by Pol­skość pod­czas zabo­rów i oku­pa­cji. Ksią­ża odda­wa­li życie za Pol­skę i patrio­tyzm. Kul­tu­ral­ny czło­wiek nie umniej­sza zła w świe­cie, ale zwy­kle akcen­tu­je dobro w każ­dym. Wśród księ­ży jest wie­lu świę­tych i bło­go­sła­wio­nych, któ­rzy swo­im życiem potwier­dzi­li moż­li­wość życia Ewan­ge­lią. Św. Mak­sy­mi­lian Kol­be oddał życie za ojca rodzi­ny i niósł nadzie­ję więź­niom w Auschwitz-Bir­ke­nau.  Autor tego pla­ka­tu i fil­mu mija się z Praw­dą. Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem, ks. Bogu­sław cpps