Młodzi z Misjonarzami Krwi Chrystusa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa prze­zna­czo­ne dla młodych:

SKUPIENIE DLA ROZEZNANIA POWOŁANIA

  • Czę­sto­cho­wa
  • 10 - 12 maja 2024 r.
  • pro­wa­dzi: ks. Damian Siwic­ki CPPS
  • kon­takt: 511 577 610

SPŁYW KAJAKOWY

  • 8 - 11 lip­ca 2024 r.
  • kon­takt: ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS

16. KASPERIAŃSKIE DNI MŁODYCH - „OdNo­wa”

  • Czę­sto­cho­wa, sank­tu­arium Krwi Chrystusa
  • 25 - 28 lip­ca 2024 r.
  • szcze­gó­ły i kon­takt: 511 577 610
XVI Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych 2024