Nocne czuwanie - luty 2023

W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę, 4/5 lute­go br. odby­ło się w naszym Domu Misyj­nym Noc­ne Czu­wa­nie. Roz­po­czę­li­śmy je wysłu­cha­niem kon­fe­ren­cji nt. „Jak patrzy na mnie Bóg?”

Kolej­nym punk­tem Czu­wa­nia była Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą pro­wa­dził ks. Zbi­gniew, pp. Anna i Paweł Stań­czyk oraz młodzież.

Tuż przed Eucha­ry­stią wień­czą­cą nasze Czu­wa­nie otrzy­ma­li­śmy indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem, a tak­że uwiel­bia­li­śmy Boga śpie­wem i gestem do pio­sen­ki „Jesteś Królem”.

A to dal­sza część fotorelacji:

Kon­fe­ren­cja (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)