Nowa monstrancja

W Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, ks. prze­ło­żo­ny Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS poświę­cił nową mon­stran­cję, w któ­rej odtąd będzie­my wysta­wiać Naj­święt­szy Sakra­ment do Ado­ra­cji. Mszę Świę­tą tego dnia zakoń­czy­li­śmy chwi­lą modli­twy i bło­go­sła­wień­stwem Naj­święt­szym Sakra­men­tem wysta­wio­nym w nowej monstrancji.

Z całe­go ser­ca dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, któ­rzy przy­czy­ni­li się do tego, że może­my modlić się i ado­ro­wać Jezu­sa w pięk­nym, Jego god­nym naczy­niu, a tak­że będzie On bar­dziej widocz­ny dla osób słabowidzących.

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ !!!