Nowe terminy rekolekcji, spotkań na kolejny rok formacyjny 2013/2014

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że zosta­ły usta­lo­ne kolej­ne spo­tka­nia, reko­lek­cje, sku­pie­nia na rok for­ma­cyj­ny 2013/2014.

Wie­lu z Was ocze­ki­wa­ło tych terminów.

Pew­ną nowo­ścią są reko­lek­cje week­en­do­we dla rodzin z dzieć­mi. Są one prze­dłu­że­niem reko­lek­cji waka­cyj­nych dla rodzin. Cie­szy­my się że ta for­ma zysku­je coraz więk­sze gro­no zain­te­re­so­wa­nych. Reko­lek­cje week­en­do­we dla rodzin będą w Adwen­cie oraz w Wiel­kim Poście.

Zapo­znaj się z ter­mi­na­mi reko­lek­cji na naj­bliż­szy czas.