Nowy Rok w Domu Misyjnym

Jak w wie­lu kościo­łach, tak i w naszej wspól­no­cie domo­wej w wie­czór syl­we­stro­wy pod­czas Nie­szpo­rów dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za koń­czą­cy się rok 2022 i wszel­kie dobro, któ­re­go w minio­nym cza­sie doświad­czy­li­śmy. Zaś w nowy rok 2023 weszli­śmy wspól­ną Mszą Świę­tą, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS, prze­ło­żo­ny wspól­no­ty domowej.

Roz­po­czę­cie Mszy Świę­tej o Północy
Homi­lia noworoczna
„Pod­nieś rękę, Boże Dzie­cię, bło­go­sław Ojczy­znę miłą…”