Odpust ku czci Patrona domu - fotorelacja

Jak co roku, na począt­ku grud­nia prze­ży­wa­li­śmy wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. W naszym Domu Misyj­nym jest to uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci nasze­go Patrona.

W przed­dzień Adwen­tu, 2 grud­nia 2023 roku w naszej wspól­no­cie domo­wej mia­ła miej­sca wyjąt­ko­wa uro­czy­stość, jaką był Odpust ku czci św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, któ­ry patro­nu­je Zgro­ma­dze­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, a szcze­gól­nie nasze­mu Domo­wi Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ne­mu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Nasze świę­to­wa­nie roz­po­czę­li­śmy od Uro­czy­stej Mszy Świę­tej, któ­rej prze­wod­ni­czył i kaza­nie wygło­sił ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS, prze­ło­żo­ny wspól­no­ty Domu Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach. Pod­czas tej uro­czy­sto­ści obec­ni byli z nami: ks. Daniel Mokwa CPPS - Prze­ło­żo­ny wyż­szy Pro­win­cji Pol­skiej Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, ks. Józef Godlew­ski CPPS - prze­ło­żo­ny naszej wspól­no­ty, ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS oraz ks. Jacek Smyk SAC - pro­boszcz para­fii NMP Kró­lo­wej Apo­sto­łów w Ołta­rze­wie. Modli­li się z nami pra­cow­ni­cy, dobro­dzie­je nasze­go domu oraz oso­by, któ­re są z naszą wspól­no­tą zwią­za­ne, a zwłasz­cza nasi sąsie­dzi oraz sio­stry Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa. Posłu­gę litur­gicz­ną peł­nił obec­ny na swo­im spo­tka­niu inte­gra­cyj­nym Chór Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Fatim­skiej w War­sza­wie. Pod­czas Mszy Świę­tej modli­li­śmy się za tych, któ­rzy wspie­ra­ją nas swo­ją pra­cą, modli­twą i ofia­ra­mi oraz za nasze­go współ­bra­ta - ks. Ksa­we­re­go Kuja­wę CPPS, z oka­zji imie­nin, któ­re musiał prze­ży­wać chorując.

Nasze świę­to­wa­nie przy Sto­le Eucha­ry­stycz­nym prze­dłu­ży­li­śmy wspól­nym obia­dem i spo­tka­niem w bra­ter­sko-sio­strza­nej wspól­no­cie, do któ­rej dołą­czył ks. Jacek Zby­szyń­ski, pro­boszcz para­fii śś. apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła w Pęci­cach, w któ­rej poma­ga­my w pra­cy duszpasterskiej.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z foto­re­la­cją tego wydarzenia: