Odpust patrona

Na począt­ku grud­nia w naszej wspól­no­cie domo­wej prze­ży­wa­li­śmy Odpust nasze­go patro­na - Św. Fran­cisz­ka Ksawerego.

Już w czwart­ko­wy wie­czór, 1 grud­nia, na „wigi­lii” odpu­stu zebra­ła się Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa, zwłasz­cza z Oża­ro­wa, War­sza­wy i oko­lic. Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył i homi­lię wygło­sił Prze­ło­żo­ny naszej wspól­no­ty domo­wej - ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS. Po Mszy Świę­tej mia­ła miej­sce Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, w cza­sie któ­rej roz­wa­ża­li­śmy frag­ment Ewan­ge­lii Św. Mate­usza o Janie Chrzci­cie­lu. Ado­ra­cję zakoń­czy­ło uwiel­bie­nie Pana Boga przez śpiew z gestem pio­sen­ki „Jesteś Kró­lem”. Potem zakoń­czy­li­śmy wspól­nie Nowen­nę do Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, by każ­dy mógł otrzy­mać indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Jego reli­kwia­mi, wypra­sza­jąc przez Jego wsta­wien­nic­two potrzeb­ne dla sie­bie łaski. Ostat­nim punk­tem tego spo­tka­nia było wspól­ne spę­dze­nie cza­su przy sto­le, gdzie mogli­śmy skosz­to­wać dobre­go bigo­su, wła­snych wypie­ków oraz budo­wać wspól­no­tę przez śpiew.

W ponie­dzia­łek, 5 grud­nia w naszej kapli­cy zgro­ma­dzi­ło się wie­lu zna­mie­ni­tych gości, by razem z nami prze­ży­wać dorocz­ną Uro­czy­stość Odpu­sto­wą ku czci Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył ks. Daniel Mokwa CPPS, pro­win­cjał Pol­skiej Pro­win­cji Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Mszę Świę­tą kon­ce­le­bro­wa­li: ks. Grze­gorz Jan­kow­ski - dzie­kan Deka­na­tu Lasec­kie­go. ks. Leszek Woro­niec­ki SAC - wice­rek­tor Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Księ­ży Pal­lo­ty­nów w Ołta­rze­wie, nasi współ­bra­cia: ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS, ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS z Łabu­niek, ks. Józef Godlew­ski CPPS i sole­ni­zant - ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS.

Gości­li­śmy w naszej wspól­no­cie nasze sąsiad­ki - sio­stry Urszu­lan­ki Ser­ca Jezu­sa Kona­ją­ce­go, Sio­stry Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa, Sio­stry Misjo­nar­ki Miło­ści, a tak­że naszych sąsia­dów, pra­cow­ni­ków, dobro­czyń­ców i krewnych.

Po uro­czy­stej Mszy Świę­tej spo­tka­li­śmy się przy świą­tecz­nym stole.