polityka prywatności

Poprzez wcho­dze­nie na naszą stro­nę, wyra­żasz zgo­dę na uży­wa­nie pli­ków „cookie” w zgo­dzie z tą poli­ty­ką dot. pli­ków Cookie. Jeże­li nie zga­dzasz się na uży­wa­nie przez nas pli­ków „cookie” w ten spo­sób, powi­nie­neś zmie­nić usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki w odpo­wied­ni sposób.

Czym są pliki „cookie”?

Pli­ki „cookie” to pli­ki lub czę­ści infor­ma­cji, któ­re mogą być prze­cho­wy­wa­ne na two­im kom­pu­te­rze (lub innym odblo­ko­wa­nym urzą­dze­niu, takim jak tablet lub smart­pho­ne) pod­czas gdy odwie­dzasz naszą stro­nę. Cia­stecz­ko zazwy­czaj zawie­ra nazwę stro­ny inter­ne­to­wej z któ­rej pocho­dzi, „dłu­gość życia” cia­stecz­ka (to zna­czy czas jego ist­nie­nia), oraz war­tość, któ­rą jest zazwy­czaj przy­pad­ko­wo wyge­ne­ro­wa­ny uni­kal­ny numer.

Do czego używamy plików „cookie”?

Pli­ków cookie uży­wa­my do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia stro­ny. Uży­wa­my ich tak­że do sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją nam zro­zu­mieć jakie tre­ści stro­ny cie­szą się zain­te­re­so­wa­niem. Dzię­ki nim odpo­wied­nio dosto­so­wu­je­my naszą stro­nę do ocze­ki­wań i zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­ków. Pamię­taj tak­że, że na pod­sta­wie tych infor­ma­cji iden­ty­fi­ka­cja per­so­nal­na jest nie możliwa.