Powielajmy ten plakat”

NASZA AKCJA! Tomasz Sakiewicz apeluje do ludzi dobrej woli. „Powielajmy ten plakat”


Jak wcze­śniej infor­mo­wa­li­śmy dzi­siej­szej nocy nie­zna­ni spraw­cy znisz­czy­li pla­ka­ty przed­sta­wia­ją­ce wrze­śnio­wą okład­kę „Gaze­ty Pol­skiej” wyeks­po­no­wa­ne na bil­bor­dach „City Poster”. Na pla­ka­cie uwi­docz­nie­ni byli: Jan Paweł II, Pry­mas Ste­fan Wyszyń­ski, ksiądz Jerzy Popie­łusz­ko i Mak­sy­mi­lian Kol­be. - Agre­sja, jaką roz­pę­ta­no wobec Kościo­ła i duchow­nych, przy­po­mi­na naj­gor­sze nagon­ki z cza­sów komu­ni­stycz­nych - powie­dział Tomasz Sakie­wicz, komen­tu­jąc ten skan­da­licz­ny akt wan­da­li­zmu. Wezwał jed­no­cze­śnie, aby „wszy­scy ludzie dobrej woli powie­la­li ten plakat”.

Nisz­cze­nie wize­run­ków Jana Paw­ła II w 40. rocz­ni­cę jego wybo­ru, czy księ­dza Jerze­go Popie­łusz­ki w rocz­ni­cę męczeń­skiej śmier­ci, poka­zu­je do jakie­go zdzi­cze­nia doszło wraz z falą nagon­ki. Nie może­my dać się zastra­szyć. Ape­lu­ję, by wszy­scy ludzie dobrej woli powie­la­li ten pla­kat - powie­dział redak­tor naczel­ny Gaze­ty Polskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tak o wol­ność wypo­wie­dzi wal­czą lewa­cy! Znisz­czy­li pla­ka­ty z Janem Paweł II i Pry­ma­sem Wyszyńskim