Rekolekcje dla dzieci

NIEWIASTO, OTO SYN TWÓJ. SYNU, OTO MATKA TWOJA” (J 19,26)

WAKACJE Z BOGIEM

Świę­to dzieci

11 – 15.07.2022 r.

Oża­rów Mazowiecki

Jak poczuć się uko­cha­nym, umi­ło­wa­nym dziec­kiem Boga?

Hymn Świę­ta: W moim ser­cu miesz­ka Król - „Fla­ga”

Ponie­dzia­łek, 11.07.2022 r. Dzień przyjazdu

Witaj­cie w pro­gach nasze­go Domu Misyjnego

16.00 Zakwa­te­ro­wa­nie

17.30 Msza Św. na roz­po­czę­cie Świę­ta dzieci

- poda­ro­wa­nie fla­gi w pro­ce­sji z darami

- na zakoń­cze­nie Mszy św. pro­ce­syj­ne wcią­gnię­cie fla­gi świę­ta na maszt – „Fla­ga”

19.00 Kola­cja - „Zbaw­ca woła, chodź­cie jeść, możesz zjeść ile chcesz”

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń (wyko­nu­je­my z miło­ści do Jezu­sa razem z Mary­ją - Dla Cie­bie, Jezu. Z Tobą, Maryjo!”

20.15 Spo­tka­nie w Auli (wpro­wa­dze­nie w temat i niespodzianka)

21.00 Modli­twa wie­czor­na połą­czo­na z Ape­lem Jasnogórskim

22.00 Cisza noc­na („Niech Cię sen nasz chwa­li, Panie”)

Wto­rek, 12.07.2022 r. „NIEWIASTO, OTO SYN TWÓJ”

07.30 Pobud­ka („Kie­dy ran­ne wsta­ją zorze”)

08.00 Modli­twa poran­na przy masz­cie. Hymn: „Fla­ga”

08.20 Śnia­da­nie - Coś dla ciała

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

09.45 Wspól­ny śpiew w auli („Kto śpie­wa ser­cem, podwój­nie się modli”)

10.00 Kon­fe­ren­cja: Temat dnia „NIEWIASTO, OTO SYN TWÓJ”

jed­no­ści z Ojcem Świę­tym budu­je­my Kościół - Żół­ty kolor na fladze

- Roz­po­czę­cie Łań­cu­cha Miłości

12.00 Msza Św. z zaan­ga­żo­wa­niem dzieci

13.00 Obiad

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

- Spo­tka­nie w gru­pach: przy­go­to­wa­nie nazwy dla swo­jej gru­py, z krót­kim przedstawieniem/piosenką

14.30 Roz­po­czę­cie tur­nie­ju EURO 2022 („W zdro­wym cie­le, zdro­wy duch”)

- Dys­cy­pli­ny spor­to­we z udzia­łem całych grup.

17.00 Pod­su­mo­wa­nie turnieju.

17.30 Zasłu­żo­na kola­cja dla zre­ge­ne­ro­wa­nia sił: kieł­ba­ski z grilla

20.00 Spo­tka­nie w Auli:

- Przed­sta­wie­nie swo­jej gru­py i wybra­nej nazw

- Dobra­noc­ka „Nie­spo­dzian­ka” - film

- Modli­twa wie­czor­na w swo­ich grupach

- Cisza nocna

Środa, 13.07.2022 r. „ OTO MATKA TWOJA 

07.30 Pobud­ka („Led­wie oczy prze­trzeć zdo­łam, wnet do mego Pana wołam”)

08.00 Modli­twa poran­na na zewnątrz, przy figu­rze Mat­ki Bożej

- pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa

08.20 Śniadanie

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

09.45 Wspól­ny śpiew z rekre­acją w auli

10.00 Kon­fe­ren­cja: Temat dnia.

- „OTO MATKA TWOJA” - Nie­bie­ski kolor na fladze

- Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii

12.00 Msza Świę­ta („Spo­tka­nie z moim Panem”)

pro­ce­sja darów grupami

13.00 Obiad

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

- przy­go­to­wa­nie Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu cz. I

14.30 Wspól­ne zabawy:

- „Festi­wal muzy­ki dziecięcej”

Koncert: Dziś przy­je­chał do mnie gość

- atrak­cje,

- nie­spo­dzian­ki

17.30 Róża­niec Maryj­ny w swo­ich gru­pach w plenerze

18.30 Kolacja

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

- przy­go­to­wa­nie Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w gru­pach cz. II

20.00 Uwiel­bie­nie Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakramencie

- pro­wa­dzo­ne przez grupy

- Bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne Naj­święt­szym Sakramentem

22.00 Cisza nocna

Czwar­tek, 14.07.2022 r. „ZNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE W SERCU JEZUSA I STAĆ SIĘ KROPELKĄ JEGO MIŁOŚCI

07.30 Pobud­ka („Kie­dy nowy wsta­je dzień”)

08.00 Modli­twa poran­na na zewnątrz przy maszcie

pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa

08.20 Śniadanie

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

09.45 Wspól­ny śpiew z rekre­acją w auli

10.00 Kon­fe­ren­cja: Temat dnia - „ZNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE W SERCU JEZUSA I STAĆ SIĘ KROPELKĄ JEGO MIŁOŚCI” - Czer­wo­ny kolor na fladze

- Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.00 Msza Świę­ta („Spo­tka­nie z moim Panem”)

13.00 Obiad

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

14.30 Zaba­wy, wspól­na rekreacja

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w kaplicy

- Przy­go­to­wa­nie wie­czor­ne­go daru w gru­pach „MISTERIUM”

- Przy­go­to­wa­nie Tajem­ni­cy Różań­ca do Krwi Chry­stu­sa przez grupę.

18.00 Kolacja

- Zmy­wa­nie i nakry­wa­nie naczyń - oka­zja do służenia

19.30 Kolo­ro­wy wie­czór, poda­ro­wa­nie przy­go­to­wa­ne­go miste­rium przez grupy

20.30 Dróż­ki Krwi Chrystusa

- na zewnątrz

- ze świecami

- pro­wa­dzo­ne przez grupy

22.00 Cisza noc­na

Pią­tek, 15.07.2022 r. „Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewangelię”

08.00 Pobudka

08.30 Msza św. na roze­sła­nie misyj­ne „Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewangelię”

- Nie­spo­dzian­ka przy­go­to­wa­na przez dzieci

Na Mszę Świę­tą zapra­sza­my rodzi­ców, dziad­ków i rodzeń­stwo !!!

09.30 Śnia­da­nie dla dzieci,

Zapro­sze­ni goście w tym cza­sie mają krót­kie nabo­żeń­stwo przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem, by dziękować Bogu za dar swo­ich dzie­ci i pros dla nich o potrzeb­ne łaski i Boże błogosławieństwo

Orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie pra­wo do zmia­ny pro­gra­mu rekolekcji !!!

Ser­decz­nie zapra­sza­ją i ocze­ku­ją Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, wraz ze swo­imi współ­pra­cow­ni­ka­mi ze Wspól­no­ty młodzieżowej !!!

kon­takt:

  • ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS
    • tel. 727 576 361;
    • e-mail: ks.zbigniew.lesiczka@gmail.com
  • br. Jan Stan­kow­ski CPPS
    • tel. 506 874 819;
    • e-mail: piotr.stankowski.ruda@gmail.com

Ofia­ra za reko­lek­cje: 300 zł/oso­badla rodzeń­stwa: 250 zł/osoba

Ist­nie­je moż­li­wość zniżki, w razie zaist­nienia poważnego pro­blemu finan­sowego, któ­ry nie umoż­li­wiałby uczest­ni­cze­nie dziecka w „Świę­cie Dzie­ci”. W takiej sytu­acji pro­si­my zgła­szać się bez­po­śred­nio do pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje.

Dzię­ku­je­my rodzi­com, dziad­kom i star­sze­mu rodzeń­stwu za umoż­li­wie­nie udzia­łu swo­im pocie­chom w tego­rocz­nym Świę­cie Dzieci.

Pro­si­my o jak naj­szyb­sze zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu w „Świę­cie Dzie­ci” przez co uła­twi­cie nam Pań­stwo przy­go­to­wa­nie całe­go pro­gra­mu orga­ni­za­cyj­ne­go i duchowego.

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz z ani­ma­to­ra­mi zapra­sza­ją ser­decz­nie i ocze­ku­ją wasze­go przy­jaz­du, aby wspól­nie prze­żyć ten szcze­gól­ny i bło­go­sła­wio­ny czas.

ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA

Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksawerego

w Oża­ro­wie Mazowieckim

ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazowiecki

Tel.: (22) 722 12 57; 723 215 576

www.ozarow.cpps.pl e-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com