Rekolekcje dla dzieci

Ser­decz­nie zapra­sza­ją i ocze­ku­ją Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, wraz ze swo­imi współ­pra­cow­ni­ka­mi ze Wspól­no­ty młodzieżowej !!!

kon­takt:

  • ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS
    • tel. 727 576 361;
    • e-mail: ks.zbigniew.lesiczka@gmail.com
  • br. Jan Stan­kow­ski CPPS
    • tel. 506 874 819;
    • e-mail: piotr.stankowski.ruda@gmail.com

Ofia­ra za reko­lek­cje: 240 zł/oso­ba

Ist­nie­je moż­li­wość zniżki, w razie zaist­nienia poważnego pro­blemu finan­sowego, któ­ry nie umoż­li­wiałby uczest­ni­cze­nie dziecka w „Świę­cie Dzie­ci”. W takiej sytu­acji pro­si­my zgła­szać się bez­po­śred­nio do pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje.

Dzię­ku­je­my rodzi­com, dziad­kom i star­sze­mu rodzeń­stwu za umoż­li­wie­nie udzia­łu swo­im pocie­chom w tego­rocz­nym Świę­cie Dzieci.

Pro­si­my o jak naj­szyb­sze zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu w „Świę­cie Dzie­ci” przez co uła­twi­cie nam Pań­stwo przy­go­to­wa­nie całe­go pro­gra­mu orga­ni­za­cyj­ne­go i duchowego.

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz z ani­ma­to­ra­mi zapra­sza­ją ser­decz­nie i ocze­ku­ją wasze­go przy­jaz­du, aby wspól­nie prze­żyć ten szcze­gól­ny i bło­go­sła­wio­ny czas.

ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA

Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksawerego

w Oża­ro­wie Mazowieckim

ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazowiecki

Tel.: (22) 722 12 57; 723 215 576

www.ozarow.cpps.pl e-mail: dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com