UWAGA! MAŁŻONKOWIE SAKRAMENTALNI ŻYJĄCY W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH

Ogła­sza­my, że pro­wa­dzi­my sta­ły nabór na reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych, żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych, któ­rzy pra­gną powró­cić na dro­gę wypeł­nia­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi mał­żeń­skiej, zło­żo­nej Panu Bogu i Współ­mał­żon­ko­wi w dniu ślubu.

Ter­min reko­lek­cji zosta­nie usta­lo­ny po zawią­za­niu się gru­py chęt­nych (ilość osób jest ogra­ni­czo­na do 10 ze wzglę­du na indy­wi­du­al­ne pro­wa­dze­nie uczest­ni­ków) i poda­ny na stro­nie z mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem. Reko­lek­cje popro­wa­dzą Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski i Ks. Paweł Dubowik.

Zapi­sy na reko­lek­cje oraz wszel­kie infor­ma­cje u Doro­ty tel. 502 360 530, adres mailo­wy: dorota.kosciesza.plucisz@gmail.com i u Ks. Paw­ła Dubo­wi­ka tel.503 373 271.

Świa­dec­twa i rela­cje z naszych poprzed­nich reko­lek­cji dostęp­ne są poniżej.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Ożarowa!

Nie wspo­mi­naj­cie wyda­rzeń minionych,
nie roz­trzą­saj­cie w myśli daw­nych rzeczy.
Oto Ja doko­nu­ję rze­czy nowej:
poja­wia się wła­śnie.” ( Iz 43,18-19 )


12-14 maja 2017 r. Reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach niesakramentalnych. 
Reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych, któ­rzy chcie­li­by powró­cić na dro­gę wypeł­nia­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi małżeńskiej.

Reko­lek­cje w Oża­ro­wie Maz. maj 2017

poni­żej świadectwa:

świa­dec­two  Małgosi

świa­dec­two Darka

Nasze reko­lek­cje…

W maju tego roku dzię­ki nie­zwy­kłej otwar­to­ści, życz­li­wo­ści i zaan­ga­żo­wa­niu ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go ze zgro­ma­dze­nia Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, nasza wspól­no­ta zor­ga­ni­zo­wa­ła w pod­war­szaw­skim Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim reko­lek­cje. Ich pomysł zro­dził się w listo­pa­dzie ub. roku i po kolej­nych 6 mie­sią­cach, Pan Bóg pozwo­lił  by się one odby­ły. Były one adre­so­wa­ne do mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych, któ­rzy pra­gną powró­cić do wypeł­nia­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi mał­żeń­skiej, jaką zło­ży­li Bogu i swo­je­mu współ­mał­żon­ko­wi w dniu ślu­bu. Oso­by, któ­re przy­by­ły do Oża­ro­wa, zde­cy­do­wa­ły się odpo­wie­dzieć na oso­bi­ste zapro­sze­nie skie­ro­wa­ne do nich przez naj­bliż­szą rodzi­nę, zna­jo­mych czy księ­dza. Mie­li oka­zję doświad­czyć oso­bi­stej miło­ści Jezu­sa do nich i uzdro­wie­nia swo­ich ran, któ­re blo­ku­ją roz­wój w nich miło­ści do Boga i do sakra­men­tal­ne­go współ­mał­żon­ka oraz wejść na dro­gę prze­ba­cze­nia swo­je­mu współ­mał­żon­ko­wi i roz­wo­ju miło­ści do nie­go. To oso­bi­ste zapro­sze­nie dało począ­tek pięk­ne­mu pro­ce­so­wi towa­rzy­sze­nia tym oso­bom przez czte­rech człon­ków naszej Wspól­no­ty. Zresz­tą Sło­wo Boże o uzdro­wio­nym para­li­ty­ku z Ewan­ge­lii św. Łuka­sza było jed­nym z roz­wa­ża­nych przez nas w cza­sie reko­lek­cji frag­men­tów Pisma Świę­te­go. W cza­sie tych nie­speł­na trzech dni Pan Jezus przy­cho­dził z łaską sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Dotknął Ani, któ­ra po roz­wo­dzie samot­nie wycho­wy­wa­ła dwóch synów – dziś już doro­słych. Pan Bóg nie tyl­ko pozwo­lił Ani zoba­czyć, że zwią­zek, w któ­rym obec­nie tkwi, nisz­czy ją, ale tak­że pomógł jej syno­wi budo­wać nowe, zdro­we rela­cje z mamą, opar­te na mądrej Bożej miło­ści; sta­wiać poma­łu mamie wyma­ga­nia, tak aby sta­ra­ła się samo­dziel­nie pod­jąć odpo­wie­dzial­ność za swo­je życie.

Była z nami też Agniesz­ka, któ­ra prze­ży­ła swo­je nawró­ce­nie kil­ka lat temu, uczest­ni­czy w spo­tka­niach Wspól­no­ty Sychar ogni­ska na Ursy­no­wie i wyszła rów­nież ze związ­ku nie­sa­kra­men­tal­ne­go, któ­ry trwał wie­le lat. Jej mąż wyda­je się otwie­rać na łaskę nawró­ce­nia, choć obo­je wie­dzą, że jest ono czę­sto dłu­gim pro­ce­sem kie­ro­wa­nia się czło­wie­ka ku dobru i Praw­dzie. Potrze­bo­wa­li cza­su dla sie­bie, by się spo­tkać, poroz­ma­wiać, być obok sie­bie i rów­no­cze­śnie bli­sko Pana Boga. Natra­fi­li na nasze reko­lek­cje. Wyjeż­dża­jąc z nich, byli peł­ni wia­ry, nadziei i dobrej woli wzglę­dem siebie.

Pro­gram reko­lek­cji przy­go­to­wa­ny przez jed­ną z Sycha­ro­wi­czek i zaak­cep­to­wa­ny przez ks. Bogu­sła­wa, a tak­że przez kra­jo­we­go opie­ku­na Wspól­no­ty Sychar – ks. Paw­ła Dubo­wi­ka, łączył w sobie roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go, gło­sze­nie ele­men­tów keryg­ma­tu, modli­twy o uzdro­wie­nie i uwol­nie­nie oraz świa­dec­twa. Były to dwa świa­dec­twa człon­ków Wspól­no­ty Sychar – Dar­ka, od trzech lat we Wspól­no­cie Sychar, któ­ry prze­żył nawró­ce­nie i wyszedł z nie­sa­kra­men­tal­ne­go związ­ku po 9 latach. Mał­go­sia od 6 lat odbu­do­wu­je swo­je pra­wie 30-let­nie mał­żeń­stwo. Mąż jest zno­wu przy niej i na nowo pró­bu­ją sca­lić swo­je mał­żeń­stwo na fun­da­men­cie Boga i Jego łaski. Nie bra­ku­je nam we Wspól­no­cie tak­że innych świa­dectw życia mał­żon­ków, któ­rzy czę­sto po kil­ku­na­stu latach trwa­nia w związ­kach poza­mał­żeń­skich, w któ­rych były dzie­ci, wró­ci­li do sie­bie i są ze sobą szczęśliwi.

Były to reko­lek­cje nie­ty­po­we, kame­ral­ne, sta­wa­ją­ce się jak­by, rodzą­ce się w wol­no­ści w mia­rę wybo­rów ich uczest­ni­ków. Dokład­nie takie jak pro­ces nawró­ce­nia, gdzie Jezus pro­po­nu­je, zapra­sza i cze­ka. Doświad­cze­nie ocze­ki­wa­nia, a jed­no­cze­śnie aktyw­nej pomo­cy i służ­by, jest udzia­łem bar­dzo wie­lu człon­ków naszej Wspól­no­ty. Dla­te­go m.in. mamy nadzie­ję, że takie reko­lek­cje na sta­łe zagosz­czą w pro­gra­mie reko­lek­cji w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Ufa­my, że tak może się stać i że Pan Bóg będzie przy­pro­wa­dzał kolej­nych mał­żon­ków pra­gną­cych powro­tu na dro­gę wypeł­nia­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi małżeńskiej.

Chwa­ła Panu za wszyst­kie Jego dzieła!

Człon­ko­wie Wspól­no­ty Sychar – Doro­ta i Andrzej


Świa­dec­two Doroty

Nasze ostat­nie reko­lek­cje w Oża­ro­wie nie­ocze­ki­wa­nie zgro­ma­dzi­ły nie tyl­ko mał­żon­ków sakra­men­tal­nych, żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych, któ­rzy chcie­li­by na powrót wejść na dro­gę wypeł­nie­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi mał­żeń­skiej, a tym samym wypeł­nie­nia woli Pana Boga w ich życiu, ale tak­że wszyst­kich Tych, któ­rzy wła­śnie w tym cza­sie potrze­bu­jąc roz­ma­ite­go wspar­cia i pomo­cy, zde­cy­do­wa­li się odpo­wie­dzieć aku­rat na to zaproszenie…

Myślę, że był to czas przede wszyst­kim Łaski. Czas zatrzy­ma­nia się, wyci­sze­nia, spo­tka­nia, roz­mo­wy – z Bogiem, ale i z dru­gim czło­wie­kiem. Dla mnie był to czas doświad­cze­nia (któ­ry to już raz..?) siły Wspól­no­ty, gdy potra­fi­li­śmy być by wspie­rać innych; czas by prze­ko­nać się kolej­ny już raz, że nie muszę i nie powin­nam zabie­gać u ludzi o to, bym poczu­ła się kocha­na, że żaden czło­wiek – nawet mój mąż – nie da mi tego w peł­ni, bo nikt nie potra­fi kochać tak dosko­na­le jak Bóg… Więc po pro­stu nie pozo­sta­je mi nic inne­go, jak powie­dzieć “tak”, a On wszyst­ko zaaran­żu­je naj­le­piej. Był to dla mnie też czas utwier­dze­nia się w tym, że to wła­śnie służ­ba i bycie dla innych są tak waż­nym ele­men­tem moje­go powo­ła­nia, któ­re dał mi Bóg, i w któ­rym przy­cho­dzi do mnie i trosz­czy się o mnie.

Ufam, że Pan będzie pro­wa­dził nas wszyst­kich, któ­rzy­śmy się w Oża­ro­wie spo­tka­li, a reko­lek­cje były tym zasia­nym ziarnem…

Z całe­go ser­ca – chwa­ła Panu!

Doro­ta.


Reko­lek­cje odby­ły się w dniach 12-14. maja 2017 r. w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim pod War­sza­wą w Domu Reko­lek­cyj­no - For­ma­cyj­nym p. w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Adres: ul. Zamoy­skie­go 19.

05-850 Oża­rów Mazowiecki
www.ozarow.cpps.pl

Reko­lek­cje popro­wa­dzą: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski i Ks. Paweł Dubowik.
Z uwa­gi na indy­wi­du­al­ne pro­wa­dze­nie uczest­ni­ków, gru­pa może liczyć mak­sy­mal­nie 10 osób.
Reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się kola­cją w pią­tek o godz. 18.00, a koń­czą w nie­dzie­lę obia­dem o godz. 13.00.
Koszt- 140 zł.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zgła­sza­nie się do dnia 10.05.2017 na adres: dorota.kosciesza.plucisz@gmail.com,
bądź tele­fo­nicz­nie: do Ks. Paw­ła- 503 373 271 lub do Doro­ty- tel. 502 360 530.

Nie wspo­mi­naj­cie wyda­rzeń minionych,
nie roz­trzą­saj­cie w myśli daw­nych rzeczy.
Oto Ja doko­nu­ję rze­czy nowej:
poja­wia się wła­śnie.” ( Iz 43, 18-19 ).

Jeżeli Ty lub Twoi znajomi potrzebujecie pomocy:
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chrystus!

Kocha­ni, świa­dec­twa mał­żon­ków cze­ka­ją­cych na powrót swo­ich współ­mał­żon­ków z nie­sa­kra­men­tal­nych związ­ków, w któ­rych mają dzie­ci są do prze­czy­ta­nia pod adre­sem: http://sychar.org/swiadectwa/ .

Pozdra­wiam serdecznie,
Andrzej Szczepaniak
https://youtu.be/6QtZHxcBqhE?list=RD6QtZHxcBqhE
—————————————————————————
Każ­de trud­ne sakra­men­tal­ne mał­żeń­stwo (nawet po roz­wo­dzie i gdy współ­mał­żo­nek jest w dru­gim związ­ku) ma szan­se się odro­dzić, gdyż każ­dy sakra­men­tal­ny mał­żo­nek ma szan­sę otwo­rzyć się na łaskę nawró­ce­nia i
wypeł­nie­nia przy­się­gi mał­żeń­skiej (cha­ry­zmat Wspól­no­ty Trud­nych Mał­żeństw SYCHAR).