Rekolekcje dla młodzieży - relacja

Wcią­gnię­cie fla­gi na maszt.
Fla­ga - sym­bol reko­lek­cji:
Kolor nie­bie­ski - łącz­ność z Mary­ją
Kolor żół­ty - Jed­ność z Kościo­łem i Papie­żem
Kolor czer­wo­ny - zanu­rze­nie w Krwi Chrystusa