Rekolekcje dla rodzin z dziećmi 18 - 23.07.2023 r.

Rekolekcje dla rodzin z dziećmi i narzeczonych

18-23.07.2023 r.

Informacje i oferta

rekolekcje dla rodzin

Temat: „Miłość i szacunek”

- głów­ny temat nauk dla mał­żon­ków oprze­my na dwóch pod­te­ma­tach: miłość do żony i sza­cu­nek do męża. Odmien­na kon­struk­cja psy­chicz­na kobiet i męż­czyzn oraz odmien­ne prio­ry­te­ty i ocze­ki­wa­nia spra­wia­ją, że męż­czy­zna ocze­ku­je, że w związ­ku otrzy­ma przede wszyst­kim sza­cu­nek a kobie­ta ocze­ku­je miło­ści. Gdy męż­czy­zna czu­je się nie­sza­no­wa­ny – nie ma ocho­ty na miłość – gdy kobie­ta nie czu­je się kocha­na nie oka­zu­je sza­cun­ku swo­je­mu mężo­wi. Niby pro­ste… Co to jed­nak w prak­ty­ce zna­czy miłość dla kobie­ty i sza­cu­nek dla męż­czyzn będzie­my w wie­lu punk­tach, cie­ka­wych szcze­gó­łach i przy­kła­dach roz­wa­żać w naszych reko­lek­cjach. W tym roku w naszych reko­lek­cjach pla­nu­je wziąć udział mał­żeń­stwo Ani i Paw­ła, któ­re od lat pra­cu­je nad sobą wła­śnie prak­ty­ku­jąc nauki, o któ­rych będzie mowa. Pra­cu­ją oni rów­nież w porad­ni w swo­jej para­fii jak rów­nież w naszym domu reko­lek­cyj­nym. Będzie moż­li­wość by z nimi poroz­ma­wiać czy podzie­lić się. Pla­no­wa­ny jest też czas na dia­log mał­żeń­ski (roz­mo­wy we dwo­je. Do dia­lo­gu zwy­kle przy­go­to­wu­je­my pyta­nia pomoc­ni­cze zwią­za­ne z tema­ta­mi dane­go dnia)… W tym roku minie 10 lat, odkąd w Oża­ro­wie Maz. wzno­wio­ne zosta­ły let­nie reko­lek­cje dla rodzin. Swój przy­jazd pla­nu­je też kil­ka rodzin, któ­re od lat korzy­sta­ją z naszych reko­lek­cji dla rodzin… Nie­któ­rym wie­le daje dzie­le­nie się w małym gro­nie mię­dzy sobą naszy­mi pyta­nia­mi czy spra­wa­mi w świe­tle Ewan­ge­lii Chry­stu­sa oraz tym, jak nam uda­je się kochać i sza­no­wać sie­bie nawza­jem w mał­żeń­stwie i rodzi­nie… Będzie jak zawsze ku temu możliwość.

Nie uni­ka­my nauki Kościo­ła o mał­żeń­stwie i rodzi­nie – ale jak zawsze (ponie­waż kil­ka dni to mało cza­su) będę chciał poru­szyć przede wszyst­kim aspek­ty prak­tycz­ne - przy­dat­ne w codzien­nym życiu. Tema­ty reko­lek­cyj­ne roz­wi­ja­my odwo­łu­jąc się do chrze­ści­jań­skich auto­ry­te­tów, prak­ty­ków czy dorad­ców życia rodzin­ne­go któ­rzy prze­mie­ni­li i odno­wi­li bar­dzo wie­le związ­ków mał­żeń­skich – w tym roku szcze­gól­nie do Emr­so­na Egge­rich­sa i innych (np. mój ulu­bio­ny autor: G. Chap­man oraz innych autorów).

Zapra­sza­my, w imie­niu eki­py rekolekcyjnej

Ks. Ksa­we­ry

Dla kogo:

Reko­lek­cje są skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim dla rodzin z dzieć­mi, ale też mogą w nich uczest­ni­czyć rodzi­ny bez dzie­ci lub narze­cze­ni - pla­nu­ją­cy zawar­cie sakra­men­tu małżeństwa

Program:

Roz­po­czę­cie o godzi­nie 17:30 we wto­rek, 18.07.2023 r.

Moż­na przy­je­chać już po połu­dniu (pierw­szy posi­łek to kola­cja ok. 18:30).

Zakoń­cze­nie: oko­ło połu­dnia w nie­dzie­lę, 23.07 (Rano zapew­nia­my śnia­da­nie i Mszę Świę­tą nie­dziel­ną). Obiad opcjo­nal­nie o 13:00 za dodat­ko­wą opła­tą 30 zł/os. Szcze­gó­ły pro­gra­mu zosta­ną poda­ne później.

W pro­gra­mie codzien­na Msza Świę­ta z homi­lią (mini­stran­ci mile widzia­ni - ewen­tu­al­nie ze swo­imi kom­ża­mi), spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne i rekre­acyj­ne, modli­twa poran­na, roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go /w gru­pach kobiet i mężczyzn/, wol­ne popo­łu­dnie, przed kola­cją /dla chętnych/: Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu… Będzie też oka­zja do spo­wie­dzi lub roz­mo­wy: do Waszej dys­po­zy­cji będzie ks. Ksa­we­ry. Będzie też dzień pokut­ny i dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich (na tę oka­zję moż­na zabrać lep­szą koszu­lę i kra­wat - pano­wie; a panie - nie­co bar­dziej uro­czy­stą bluzkę?).

Ofiara za pobyt (całe rekolekcje):

kwo­ta za pobyt i wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez deserów:

Oso­by doro­słe oraz dzie­ci od 11 - 18 lat: 

 • Pokój 2 - oso­bo­wy: 520 zł/osoba
 • Pokój 3 - oso­bo­wy: 470 zł/osoba
 • Pokój 4 i wię­cej osób: 445 zł/osoba

Dzie­ci 4-10 lat: 

 • Pokój 2 - oso­bo­wy: 335 zł/osoba
 • Pokój 3 - oso­bo­wy: 310 zł/osoba
 • Pokój 4 i wię­cej osób: 285 zł/osoba

Dzie­ci 0-3 lata: 

 • Noc­leg: 50 zł/dziecko
 • Posił­ki z tale­rza rodzica !!!

Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.

Inne informacje:

 • Infra­struk­tu­ra: Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z małej kuch­ni (np. w celu pod­grza­nia posił­ku dla małe­go dziec­ka; zapa­rze­nia kawy czy her­ba­ty); sko­rzy­sta­nia z lodó­wek na jadal­ni i w małej kuch­ni (np. by prze­cho­wać wła­sny deser).
 • Wokół domu jest duży ogród z nową wia­tą, huś­taw­ka­mi, wie­lo­ma ław­ka­mi, kaplicz­ka­mi itp. - przy­ja­zny dla gości i dzie­ci oraz boisko do pił­ki noż­nej i dru­gie do pił­ki siat­ko­wej, tram­po­li­na. Nowa bra­ma głów­na może być zamknię­ta w cza­sie reko­lek­cji w któ­rych uczest­ni­czą dzie­ci i otwie­ra­na z wewnątrz budyn­ku przez doro­słych uczestników.
 • W Oża­ro­wie otwar­to ostat­nio Pły­wal­nię z base­nem głęb­szym dla doro­słych - tory pły­wac­kie i płyt­szym dla dzie­ci, jac­cu­zi itp. atrak­cja­mi. Zachę­ca­my by korzy­stać z róż­nych „atrak­cji” odpo­wie­dzial­nie - sza­nu­jąc zasa­dy bezpieczeństwa.
 • Dojazd: Wszel­kie infor­ma­cje o dojeź­dzie znaj­du­ją się w zakład­ce „Kon­takt”.

Zapisy:

 1. E-mail: ksavercpps@gmail.com (nale­ży podać nazwi­sko rodzi­ny, imio­na męża, żony; imio­na dzie­ci i ich wiek.
 2. Tele­fon kon­tak­to­wy ks. Ksa­we­ry 518 57 55 47 .
 3. Moż­na też zapi­sać się na Recep­cji nasze­go Domu - zob. zakład­kę „Kon­takt”.

Po upewnieniu się, że są jeszcze miejsca - na konto Konto bankowe (PKO BP):  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202  - Dom Rekolekcyjno-Formacyjny - należy wpłacić zadatek (bezzwrotny w przypadku rezygnacji) - 20 % pełnej kwoty za rekolekcje.  W tytule prosimy wpisać Rekolekcje Rodzin 18-23.07 i nazwisko rodziny.

(Musimy wcześniej zakupić część potrzebnych na rekolekcje rzeczy/produktów itp.)

Zdję­cia i infor­ma­cje zawar­te na tej stro­nie są zastrze­żo­ne i obję­te ochro­ną danych oso­bo­wych - mają słu­żyć  wyłącz­nie dla celu infor­ma­cji o reko­lek­cjach dla rodzin, mał­żeństw, rodzin z dzieć­mi i narzeczonych.

Infor­ma­cje o spotkaniu
Wyda­rze­nie
Reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi oraz narzeczonych
Miej­sce
Oża­rów Mazo­wiec­ki, Zamoy­skie­go 19,mazo­wiec­kie-05-850 Oża­rów Mazowiecki
Roz­po­czę­cie:
18 lipiec 2023
Koniec:
23 lipiec 2023