Rekolekcje dla rodzin z dziećmi 18 - 23.07.2023 r.

Rekolekcje dla rodzin z dziećmi i narzeczonych

18-23.07.2023 r.

Informacje i oferta

rekolekcje dla rodzin

Temat: „Miłość i szacunek”

-  to np. najnowsza nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie - jak zawsze będę chciał poruszyć przede wszystkim aspekty praktyczne - przydatne w codziennym życiu odwołując się do autorytetów, praktyków czy doradców życia rodzinnego (np. mój ulubiony autor: G. Chapman oraz innych autorów).

Dla kogo:

Reko­lek­cje są skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim dla rodzin z dzieć­mi, ale też mogą w nich uczest­ni­czyć rodzi­ny bez dzie­ci lub narze­cze­ni - pla­nu­ją­cy zawar­cie sakra­men­tu małżeństwa

Program:

Roz­po­czę­cie o godzi­nie 17:30 we wto­rek, 18.07.2023 r.

Moż­na przy­je­chać już po połu­dniu (pierw­szy posi­łek to kola­cja ok. 18:30).

Zakoń­cze­nie: oko­ło połu­dnia w nie­dzie­lę, 23.07 (Rano zapew­nia­my śnia­da­nie i Mszę Świę­tą nie­dziel­ną). Obiad opcjo­nal­nie o 13:00 za dodat­ko­wą opła­tą 25 zł/os. Szcze­gó­ły pro­gra­mu zosta­ną poda­ne później.

W pro­gra­mie codzien­na Msza Świę­ta z homi­lią (mini­stran­ci mile widzia­ni - ewen­tu­al­nie ze swo­imi kom­ża­mi), spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne i rekre­acyj­ne, modli­twa poran­na, roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go /w gru­pach kobiet i mężczyzn/, wol­ne popo­łu­dnie, przed kola­cją /dla chętnych/: Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu… Będzie też oka­zja do spo­wie­dzi lub roz­mo­wy: do Waszej dys­po­zy­cji będzie ks. Ksa­we­ry. Będzie też dzień pokut­ny i dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich (na tę oka­zję moż­na zabrać lep­szą koszu­lę i kra­wat - pano­wie; a panie - nie­co bar­dziej uro­czy­stą bluzkę?).

Ofiara za pobyt (całe rekolekcje):

kwo­ta za pobyt i wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez deserów.

Oso­by doro­słe: 300 zł; dzie­ci 0-3 lata: 50 zł; 4-10 lat: 150 zł; dzie­ci 11-18: 200 zł. Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.

Kwoty mogą ulec zmianie !!!

Inne informacje:

  • Infra­struk­tu­ra: Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z małej kuch­ni (np. w celu pod­grza­nia posił­ku dla małe­go dziec­ka; zapa­rze­nia kawy czy her­ba­ty); sko­rzy­sta­nia z lodó­wek na jadal­ni i w małej kuch­ni (np. by prze­cho­wać wła­sny deser).
  • Wokół domu jest duży ogród z nową wia­tą, huś­taw­ka­mi, wie­lo­ma ław­ka­mi, kaplicz­ka­mi itp. - przy­ja­zny dla gości i dzie­ci oraz boisko do pił­ki noż­nej i dru­gie do pił­ki siat­ko­wej, tram­po­li­na. Nowa bra­ma głów­na może być zamknię­ta w cza­sie reko­lek­cji w któ­rych uczest­ni­czą dzie­ci i otwie­ra­na z wewnątrz budyn­ku przez doro­słych uczestników.
  • W Oża­ro­wie otwar­to ostat­nio Pły­wal­nię z base­nem głęb­szym dla doro­słych - tory pły­wac­kie i płyt­szym dla dzie­ci, jac­cu­zi itp. atrak­cja­mi. Zachę­ca­my by korzy­stać z róż­nych „atrak­cji” odpo­wie­dzial­nie - sza­nu­jąc zasa­dy bezpieczeństwa.
  • Bez­pie­czeń­stwo: Jeśli ktoś z Pań­stwa w ostat­nich dwóch tygo­dniach wie, że miał kon­takt z osobą/osobami cho­ry­mi na Covid-19, nie­ste­ty, nie może uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach chy­ba że miał robio­ne testy i Sane­pid potwier­dził ich nega­tyw­ny wynik i zwol­nił z kwa­ran­tan­ny. Licz­ba uczest­ni­ków zosta­ła ogra­ni­czo­na do poło­wy tej licz­by, któ­ra była zwy­kle, aby zapew­nić mini­mal­ny „dystans spo­łecz­ny”. Wcho­dząc do domu nale­ży obo­wiąz­ko­wo dokład­nie zde­zyn­fe­ko­wać ręce - naj­le­piej je jesz­cze dobrze umyć. Pro­si­my by w przy­pad­ku zaob­ser­wo­wa­nia u sie­bie np. wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry lub innych obja­wów osio­wych cho­ro­by Covid-19 nie lek­ce­wa­żyć takich obja­wów ale zacho­wy­wać się odpo­wie­dzial­nie [np. tele­fon do pro­wa­dzą­cych]. Dobrze jest zabrać z sobą wła­sny termometr.
  • W tym roku - ze wzglę­du na zagro­że­nie Covid-19 dłu­go nie wie­dzie­li­śmy czy reko­lek­cje się odbę­dą i w związ­ku z tym może­my mieć mniej­szą ilość nie tyl­ko uczest­ni­ków ale i ani­ma­to­rów czy opie­ku­nów - stąd opie­ka nad dzieć­mi może być ogra­ni­czo­na tyl­ko do star­szych dzie­ci - w przy­pad­ku naj­młod­szych dzie­ci mogą one pozo­sta­wać pod opie­ką rodzi­ców. Jak wia­do­mo - im młod­sze dzie­ci - tym wię­cej wyma­ga­ją opiekunów.
  • Dojazd: Wszel­kie infor­ma­cje o dojeź­dzie znaj­du­ją się w zakład­ce „Kon­takt”.

Zapisy:

Na E-mail: ksavercpps@gmail.pl (należy podać nazwisko rodziny, imiona męża, żony; imiona dzieci i ich wiek. Telefon kontaktowy ks. Ksawery 518 57 55 47 . Można też zapisać się na Recepcji naszego Domu - zob. zakładkę „Kontakt”.

Po upewnieniu się że są jeszcze miejsca - na konto Konto bankowe (PKO BP):  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202  - Dom Rekolekcyjno-Formacyjny - należy wpłacić zadatek (bezzwrotny w przypadku rezygnacji) - 200 zł.  W tytule prosimy wpisać Rekolekcje Rodzin 18-23.07 i nazwisko rodziny.

(Musimy wcześniej zakupić część potrzebnych na rekolekcje rzeczy/produktów itp.)

Zdję­cia i infor­ma­cje zawar­te na tej stro­nie są zastrze­żo­ne i obję­te ochro­ną danych oso­bo­wych - mają słu­żyć  wyłącz­nie dla celu infor­ma­cji o reko­lek­cjach dla rodzin, mał­żeństw, rodzin z dzieć­mi i narze­czo­nych.                                                  -  reko­lek­cje dla  rodzin z dziećmi

Infor­ma­cje o spotkaniu
Wyda­rze­nie
Reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi oraz narzeczonych
Miej­sce
Oża­rów Mazo­wiec­ki, Zamoy­skie­go 19,mazo­wiec­kie-05-850 Oża­rów Mazowiecki
Roz­po­czę­cie:
18 lipiec 2023
Koniec:
23 lipiec 2023