Siostry Urszulanki

Nie­da­le­ko domu reko­lek­cyj­ne­go Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim znaj­du­je się dom zakon­ny Sióstr Urszu­la­nek. Pro­wa­dzą tam rów­nież Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Zgro­ma­dze­nia Sióstr Urszu­la­nek SJK im. św. Urszu­li Ledóchowskiej.

Św. Sio­stra Urszu­la zaj­mo­wa­ła się przede wszyst­kim pra­cą peda­go­gicz­ną. Podej­mo­wa­ła śmia­łe ini­cja­ty­wy apo­stol­skie jak na owe cza­sy ini­cja­tyw apo­stol­skich. Otwo­rzy­ła pierw­szy w Pol­sce inter­nat dla stu­den­tek, zor­ga­ni­zo­wa­ła dla nich Soda­li­cję Mariań­ską oraz kur­sy świa­to­po­glą­do­we pro­wa­dzo­ne przez wybit­nych teologów.

Muszę się sta­rać o świę­ty, Boży spo­kój, któ­ry panu­je w duszy odda­nej Bogu, w duszy, któ­ra Boga kocha ponad wszyst­ko. św. Urszu­la Ledóchowska

Wycho­wa­nie dzie­ci i pomoc rodzi­nom w tej misji sio­stry Urszu­lan­ki postrze­ga­ją jako jed­ną z naj­waż­niej­szych form pra­cy apo­stol­skiej. Dba­ją o to, aby pomoc w roz­wo­ju dziec­ka sta­wa­ła się jed­no­cze­śnie oka­zją do ewan­ge­li­za­cji zarów­no dziec­ka, jak i jego rodzi­ców. Sio­stry pra­cu­ją­ce w przed­szko­lach sto­su­ją zasa­dy wycho­wa­nia w opar­ciu o myśl peda­go­gicz­ną m. Urszu­li. Powsta­ją w róż­nych kra­jach wspól­ne pro­gra­my wycho­waw­cze dla przed­szko­li. W Pol­sce sio­stry pra­cu­ją w 19 przedszkolach

Oża­rów Mazo­wiec­ki miej­scem cudu potrzeb­ne­go do kanonizacji

Impul­sem do pod­ję­cia kolej­nych kro­ków w kie­run­ku kano­ni­za­cji sta­ło się cudow­ne ura­to­wa­nie 14-let­nie­go Danie­la G. od śmier­ci w wyni­ku pora­że­nia prą­dem (2.08.1996 r.) doko­na­nym przez Boga za wsta­wien­nic­twem Urszu­li Ledó­chow­skiej. Obec­nie moż­na zna­leźć tabli­cę infor­ma­cyj­ną o tym wyda­rze­niu, przed domem zakonnym.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne ducho­wo­ścią czy dzia­łal­no­ścią wycho­waw­czą Sióstr Urszu­la­nek odsy­ła­my pod adres:

Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Zgro­ma­dze­nia Sióstr Urszu­la­nek SJK im. św. Urszu­li Ledóchowskiej

ul. Zamoj­skie­go 21/23
05-850 Oża­rów Mazowiecki
tel. +48 022 722 10 73
e-mail: ozar.psusjk [tzw. mał­pa] wp.pl