Skupienie WKC

W dniach od 3 do 5 lute­go br. w naszym Domu Misyj­nym odby­ło się pierw­sze w 2023 roku Sku­pie­nie Człon­ków i Sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go. Wspól­nym spo­tka­niom prze­wod­ni­czył ks. Ksa­we­ry CPPS, Mode­ra­tor pod­re­gio­nu wraz z Ani­ma­tor­ką Pod­re­gio­nu - Marią Kratkowską.

Pod­czas sku­pie­nia gości­li­śmy repre­zen­ta­cję Rady Kra­jo­wej WKC w oso­bie Ani­ma­tor­ki Kra­jo­wej - Cze­sła­wy oraz Ks. Danie­la Mokwy CPPS - Mode­ra­to­ra Krajowego.

Ks. Ksa­we­ry CPPS pod­czas homi­lii we wspo­mnie­nie św. Marii de Mattias
Uczest­ni­cy skupienia

W cza­sie sku­pie­nia, w sobo­tę, 4 lute­go, prze­ży­wa­li­śmy wspo­mnie­nie litur­gicz­ne św. Marii de Mat­tias, zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa. Z tej oka­zji zosta­ła odpra­wio­na Msza Świę­ta, a tak­że ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS wygło­sił kon­fe­ren­cję nt. „Św. Maria de Mat­tias o Krwi Chry­stu­sa”, po czym uczest­ni­cy sku­pie­nia przy­ję­li bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi Świętej.

Pod­czas tego spo­tka­nia we wspól­nej Eucha­ry­stii dzię­ko­wa­li­śmy tak­że za kolej­ne rocz­ni­ce świę­ceń ks. Danie­la, Ks. Ksa­we­re­go oraz ks. Zbi­gnie­wa. Z tej oka­zji repre­zen­tan­ci WKC zło­ży­li życze­nia i wrę­czy­li sym­bo­licz­ne kwia­ty. Nie zabra­kło tak­że wspól­ne­go świę­to­wa­nia przy kawie i cieście.

A tu dal­sza część foto­re­la­cji z tego skupienia:

Kon­fe­ren­cja - ks. Ksa­we­ry i Tere­sa Świ­der­ska (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Uczest­ni­cy sku­pie­nia (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Spo­tka­nie wspól­no­to­we (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Spo­tka­nie wspólnotowe
Wspo­mnie­nie św. Marii de Mat­tias
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Msza Świę­ta - 4.02
Msza Świę­ta - 4.02; homi­lia ks. Ksa­we­re­go CPPS (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Msza Świę­ta - 4.02; Modli­twa wier­nych (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Życze­nia dla ks. Zbi­gnie­wa (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Życze­nia dla ks. Ksa­we­re­go (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Sło­wo Życia (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Świę­to­wa­nie przy sto­le (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Życze­nia dla ks. Danie­la (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Spo­tka­nie animatorów
Kon­fe­ren­cja - wpro­wa­dze­nie
(fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Noc­ne czu­wa­nie 4/5.02 (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Msza Świę­ta 5.02 (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Msza Świę­ta 5.02 (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Pomoc w kuch­ni (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
We wspól­no­cie siła (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Kon­fe­ren­cja 5.02 - Ks. Daniel CPPS (fot. Elż­bie­ta Dzienis)
Wymia­na doświad­czeń (fot. Elż­bie­ta Dzienis)