Special for Young - Specjalnie dla młodych

Pole­ca­my garść pro­po­zy­cji naszej pro­win­cji CPPS dla młodych:

 1. Zagraj z nami!!! W Czę­sto­cho­wie i nie tylko:
 • Koro­na Gór Pol­ski – raz w mie­sią­cu wyjazd z Czę­sto­cho­wy na jeden ze szczy­tów (męż­czyź­ni 17-30 lat). Ter­mi­ny: 10.12.2022; 11.02.2023; 11.03.2023; 15.04.2023; 13.05.2023; 10.06.2023
 • Wolon­ta­riat – wyjaz­dy do osób bez­dom­nych do Misjo­na­rek Miło­ści od Mat­ki Tere­sy z Kal­ku­ty do Kato­wic i zaan­ga­żo­wa­nie w róż­nych akcjach w Częstochowie.
 • Mini - reko­lek­cje od piąt­ku do nie­dzie­li, w domu śwę­te­go Kaspra przy ul. Mąko­szy 1 w Czę­sto­cho­wie, połą­czo­ne z opcja­mi wej­ścia na jeden ze szczy­tów Koro­ny Gór Pol­ski i wolon­ta­ria­tem na rzecz bez­dom­nych. Ter­mi­ny: 09-11.12.22; 10-12.03.23; 14-16.04.23; 12-14.05.23; 09-11.06.23
 • Hala spor­to­wa – pił­ka noż­na, siat­ków­ka – pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca od godz. 11- 12.30.
 • Sprawdź się w gru­pie teatral­nej przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie .

Wię­cej infor­ma­cji: ks. Damian SIWICKI CPPS, tel./sms.: 511 577 610

2. Zimo­we wyjaz­dy mło­dzie­żo­we 2023

23-27.01.2023 – reko­lek­cje dla mło­dych w Koście­li­sku “Jestem tym, kim jestem przed Bogiem”.

23-26.02.2023 – reko­lek­cje dla mło­dych w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim “Jestem tym, kim jestem przed Bogiem”

Wię­cej infor­ma­cji: ks. Damian SIWICKI CPPS, tel./sms.: 511 577 610

3. Majów­ka 28.04-2.05.2023

Spo­tka­nie dla mło­dych o roze­zna­wa­niu. Szcze­gó­ły wkrótce

Kon­takt: 511 577 610

4. Waka­cje 2023

 • XV KASPERIAŃSKIE DNI MŁODYCH – Czę­sto­cho­wa 13.07-16.07.2023
 • Festi­wal Mło­dych w Medju­gor­je - 22.07 – 01.08.2023
 • Świa­to­we Dni Mło­dych w Lizbo­nie - 28.07-11.08.2023
 • Piel­grzym­ka War­szaw­ska “Jajecz­ni­ca” - 06.08-14.08.2023
 • Reko­lek­cje dla mło­dych w Koście­li­sku – 16-20.08.2023
 • Spływ kaja­ko­wy – 25-27.08.2023
Reko­lek­cje mło­dzie­ży w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim 2022