Szopka Bożonarodzeniowa w Domu Misyjnym

Dzię­ki pomy­sło­wo­ści i pra­co­wi­to­ści nasze­go Współ­bra­ta ks. Krzysz­to­fa CPPS mamy tego roku tak pięk­ną szop­kę przy­po­mi­na­ją­cą praw­dę Bożą o Wie­le­niu Syna Bożego.