dzień wspólnotowy Archiwum

  • Dzień, w któ­rym świę­to­wa­li­śmy Nie­po­ka­la­ne poczę­cie Mat­ki Bożej, był dla naszej wspól­no­ty domo­wej Dniem wspól­no­to­wym. Ksiądz rek­tor wraz z księ­dzem pre­fek­tem zatrosz­czy­li się o to, aby nie zabra­kło nam atrak­cji! Zabra­li nas do […]

    Dzień wspólnotowy - 8.12.2011 r.

    Dzień, w któ­rym świę­to­wa­li­śmy Nie­po­ka­la­ne poczę­cie Mat­ki Bożej, był dla naszej wspól­no­ty domo­wej Dniem wspól­no­to­wym. Ksiądz rek­tor wraz z księ­dzem pre­fek­tem zatrosz­czy­li się o to, aby nie zabra­kło nam atrak­cji! Zabra­li nas do […]

    Czytaj dalej...