Urodziny ks. Zbigniewa

Wdzięcz­ni Bogu za wszel­kie dobro, któ­rym obda­rzył ks. Zbi­gnie­wa, nasze­go prze­ło­żo­ne­go, spo­tka­li­śmy się na wspól­nym obie­dzie wraz z naszy­mi pra­cow­ni­ka­mi, pod­czas któ­re­go świę­to­wa­li­śmy 59. rocz­ni­cę uro­dzin ks. Zbi­gnie­wa. Oprócz uro­czy­ste­go śpie­wu, smacz­ne­go obia­du i rado­ści bycia razem, mogli­śmy skosz­to­wać tor­tu uro­dzi­no­we­go. Niech dobry Bóg obda­rza ks. Zbi­gnie­wa potrzeb­ny­mi łaska­mi na dal­sze lata życia i posłu­gi. Plu­ri­mos Annos!