Walczyć Miłością Bożą

Co się sta­nie z tymi, któ­rzy nas nie­na­wi­dzą, kie­dy zacznie­my wal­czyć miło­ścią? Chry­stus nie przy­szedł na zie­mię tyl­ko, aby­śmy się lepiej czu­li, i moż­ne raz do roku miłe spę­dzi­li chwi­le przy sto­le. Chry­stus przy­szedł prze­mie­nić świat, zba­wić świat. Chry­stus poka­zał jakie pra­wo panu­je w nie­bie do któ­re­go wró­cił. I nikt nie dosta­nie się do nie­ba jak nie nauczy się kochać.  Co robią Pola­cy w tej chwi­li? czy kocha­ją? (xbw).

 

Modli­twa do Bogarodzicy

Któ­raś wio­dła jak bór pomruków

ducha zie­mi tej sku­te­go w zbroi szereg,

pro­wadź noc­ne dro­gi jego wnuków,

byśmy mil­cząc umie­li umierać.

Któ­raś była muzy­ki deszczem,

a przej­rzy­sta jak świt i płomień,

daj nam usta jak obło­ki niebieskie,

któ­re czy­ste - pod toczą­cym się gromem.

Któ­ra zie­mi się uczy­łaś przy Bogu,

w któ­rej zie­mia jak nie­bo się stała,

daj nam z ognia twe­go pas i ostrogi,

ale włóż je na czło­wie­cze ciała.

Któ­raś ser­ce jak morze rozdarła

w synu zie­mi i synu nieba,

o, naucz mat­ki nasze,

jak cier­pieć trzeba.

Któ­ra jesteś jak nad czar­nym lasem

blask - pogo­dy sło­necz­nej kościół,

nagnij pochmur­ną broń naszą,

gdy zacznie­my wal­czyć miłością.

( Krzysz­tof Kamil Baczyński)

21.03.1944

Modli­twa do Bogarodzicy