Warszawa - Wieczór z Jezusem

Dzi­siaj Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z War­sza­wy i oko­lic wraz z ich mode­ra­to­rem ks. Mariu­szem oraz kle­ry­ka­mi wzię­li udział w uro­czy­stym „Wie­czo­rze z Jezu­sem”, któ­ry uwień­czył trwa­ją­cą akcję ewan­ge­li­za­cyj­ną „Misja War­sza­wy”.

Od godzi­ny 16.45 na pla­cu przed Kościo­łem Aka­de­mic­kim św. Anny, spo­tka­li­śmy się aby wspól­nie świę­to­wać i dzie­lić się z inny­mi naszą rado­ścią ze spo­tka­nia z Jezu­sem Chry­stu­sem Zmar­twych­wsta­łym. W pro­gra­mie był prze­wi­dzia­ny śpiew, słu­cha­nie świa­dectw zwią­za­nych z doświad­cze­niem Boga, wspól­ne tań­ce. Pro­gram był pro­wa­dzo­ny przez Ruch Świa­tło-Życie, Odno­wę w Duchu Świę­tym, Wspól­no­tę Emma­nu­el i Wspól­no­tę Che­min Neuf.

Po ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, arcy­bi­skup War­sza­wy kard. Kazi­mierz Nycz w sło­wie paster­skim powie­dział: „Musi­my poka­zy­wać nasze­mu kocha­ne­mu mia­stu, że Jezus jest z nami, że życie jest pięk­ne i że war­to być chrze­ści­ja­ni­nem”. Dzię­ko­wał też wspól­no­tom ewan­ge­li­za­cyj­nym za to, że poszły gło­sić Ewan­ge­lię do róż­nych miejsc, by „przy­pro­wa­dzać ludzi do Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ry nas kocha, któ­ry szu­ka każ­de­go czło­wie­ka i w tym szu­ka­niu potrze­bu­je wie­lu współ­pra­cow­ni­ków, któ­rzy świa­dec­twem swo­je­go życia i świa­dec­twem wspól­no­to­wym potra­fią czło­wie­ka zapa­lić do tego, by Chry­stu­sa poko­chał i odpo­wie­dział na Jego miłość”.

Na zakoń­cze­nie zapro­sił ruchy na obcho­dy V Dnia Dzięk­czy­nie­nia, któ­re odbę­dą się 2 i 3 czerw­ca w Cen­trum Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.

 O projekcie Misja Warszawy

Pro­jekt Misja Miast został zapo­cząt­ko­wa­ny w Pary­żu. Odbył on się rów­nież w kil­ku euro­pej­skich sto­li­cach. Z ini­cja­ty­wy Jego Emi­nen­cji Kazi­mie­rza Kar­dy­na­ła Nycza powsta­ła gru­pa księ­ży i świec­kich opra­co­wu­ją­ca zało­że­nia programu.

Pro­jekt ma na celu: zaan­ga­żo­wa­nie aktyw­nych para­fian w ewan­ge­li­za­cję, pogłę­bie­nie wia­ry, dotar­cie do nie­wie­rzą­cych, współ­pra­ca z ośrod­ka­mi akademickimi.

Tydzień Misyj­ny, któ­ry miał miej­sce w dniach 15-22 kwiet­nia 2012 r. był pew­ne­go rodza­ju publicz­nym wyzna­niem wia­ry. Poprzez róż­ne dzia­ła­nia ewan­ge­li­za­cyj­ne moż­na było zauwa­żyć żywą obec­ność Kościo­ła w prze­strze­ni publicznej.

[sli­de­show]