Więcej niż sen - Historia Mohammeda, muzułmanina który porzucił islam część 1-4

Przez tę histo­rię możesz zna­leźć odpo­wiedź dla­cze­go war­to być Kato­li­kiem i Chrze­ści­ja­ni­nem i jaka jest róż­ni­ca pomię­dzy wia­rą w Chry­stu­sa jako Pana i Zba­wi­cie­la, a Isla­mem (Xbw).