12/13.12.2015 r.Czuwanie nocne na Jasnej Górze i Jubileusz 200 lat CPPS

Kiedy:
9 październik 2015 – 10 październik 2015 całodniowy
2015-10-09T22:00:00+00:00
2015-10-10T22:00:00+00:00


Temat: Cha­ry­zmat Krwi Chry­stu­sa w moim życiu (Bóg, Wspól­no­ta Misja)

Plan:

21.00 Apel Jasno­gór­ski (Ks. Pro­win­cjał CPPS)

21.30 Powi­ta­nie (Rada Kra­jo­wa WKC)

21.45 Kon­fe­ren­cja

22.15 Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski WKC (Misja)

-Uwiel­bie­nie (Mło­dzież WKC)

-Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chrystusa

00.00 Eucha­ry­stia

01.30 Pod­re­gion Swa­rzew­ski WKC (Bóg i Wola Boża)

02.20 Pod­re­gion Zamoy­ski WKC (Wspól­no­ta)

03.10 Pod­re­gion Oża­row­ski WKC (Róża­niec …)

04.00 Bło­go­sła­wień­stwo opłat­ków i poświe­ce­nie dewocjonaliów

-Zakoń­cze­nie czu­wa­nia noc­ne­go (Rada Krajowa)