Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC

Kiedy:
19 listopad 2018@18:00 – 22 listopad 2018@14:00
2018-11-19T18:00:00+01:00
2018-11-22T14:00:00+01:00
Gdzie:
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska
Hr. Władysława Zamoyskiego 19
34-500 Zakopane
Polska

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 19–22.11.2018 r.

Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Duszpasterskich !
Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do udzia­łu w dorocz­nych rekolekcjach.
Jeśli to moż­li­we pro­szę o powia­do­mie­nie też innych Kapła­nów, któ­rzy chcie­li­by uczest­ni­czyć w tego typu rekolekcjach.
Ser­decz­nie Dzię­ku­ję za pomoc w tej sprawie.
Szczy­to­wy plan reko­lek­cji prze­ka­żę dro­ga e-mailo­wą dla zainteresowanych.
Z Chry­stu­so­wej Pozdrowieniem
Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chrystusa
Ks.. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
19–22.11.2018 r.

Słowo Życia: Bo kto pełni wole Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,46–50).

Temat: Rozeznawanie duchowe

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19.

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail:boguslaw@odkupieni.pl ks. Bogu­sław cpps,

Zgło­sze­nia do: 14.11.2018 r.

Ofiara:240 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 19.11.18 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 22.11.18 r. obia­dem ok. godz. 14.00.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych rekolekcjach !

AMDG !

Komentarze wyłączone

Komentarze wyłączone. Nie możesz pisać komentarzy w tym wpisie.