Całonocne czuwanie młodzieżowe - pt. król Dawid

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
1 luty 2014@19:00 – 2 luty 2014@01:00
2014-02-01T19:00:00+00:00
2014-02-02T01:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Tym razem weź­mie­my na warsz­tat kró­la Dawi­da. Bez wąt­pie­nia był to wiel­ki czło­wiek - mimo nie wiel­kie­go wzro­stu - ale i on miał swo­je za usza­mi. Nie będzie­my wycią­gać jego bru­dów, tyl­ko na jego przy­kła­dzie zro­zu­mieć co to zna­czy być pysz­nym przed Bogiem. Ser­decz­nie zapraszamy.

Roz­po­czę­cie o godz. 20.00.

W pro­gra­mie jak zawsze: cie­pła kawa i her­ba­ta, kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja, roz­wa­ża­nie Pisma Św. w gru­pie, Eucharystia…

(Oso­by nie posia­da­ją­ce trans­por­tu powrot­ne­go mają moż­li­wość przenocowania)

Dom Reko­lek­cyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksawerego
Zamoy­skie­go 19
Oża­rów Mazo­wiec­ki, koło Warszawy