Czuwanie nocne - p.t. „bądź wola Twoja…”


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kiedy:
5 styczeń 2013@20:00 – 6 styczeń 2013@02:00
2013-01-05T20:00:00+01:00
2013-01-06T02:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Czu­wa­nie Noc­ne. Tym razem będzie­my roz­wa­żać sło­wa „bądź wola Two­ja jako w nie­bie tak i na zie­mi”. Dowie­my się w jaki spo­sób odczy­ty­wać wolę Bożą, co mają z tym wspól­ne­go nasze pra­gnie­nia. Czy w ogó­le war­to rezy­gno­wać z wła­snych pla­nów na rzecz woli Boga?

Zapra­sza­my też na warsz­ta­ty Teatru Słu­cha­nia w ramach czu­wa­nia noc­ne­go. Teatr ten jest robio­ny przez ludzi i dla ludzi chcą­cych uczyć się umie­jęt­nie słu­chać innych i cier­pie­nia tych Ostat­nich na Zie­mi. Jest teatrem, któ­ry chce być narzę­dziem do zmia­ny spo­łecz­nej i każ­dy może go robić, bo każ­dy może zmie­niać świat poprzez sztu­kę zaan­ga­żo­wa­ną w sprawiedliwość.

Teatr słu­cha­nia chce tyl­ko przy­wró­cić prak­ty­kę cze­goś, o czym coraz bar­dziej chce­my zapo­mnieć, bo jest to nie­ren­tow­ne dla wie­lu kon­cer­nów, w kul­tu­rze prze­mo­cy i kon­sump­cji: to aby „być czło­wie­kiem”, aby kochać. Miłość jest klu­czem do two­rze­nia rela­cji z inny­mi ludź­mi: zgod­nie z przy­ka­za­niem wid­nie­ją­cym w Biblii: „miłuj­cie się wza­jem­nie tak jak ja was umiłowałem”..

Jak to zro­bić? Jak szu­kać wypeł­nia­nia woli Boga, aby­śmy się miło­wa­li wza­jem­nie na Zie­mi, two­rzy­li nie­bo tu i teraz? To może wyda­wać się nie­sły­cha­nie trud­ne, jako że mamy zamy­dlo­ne oczy, poza­ty­ka­ne uszy i zaszy­wa­my sobie ze stra­chu sami usta. Teatr ten pro­po­nu­je na począ­tek głę­bo­kie, cał­ko­wi­te wsłu­cha­nie się w rze­czy­wi­stość i w dru­gie­go czło­wie­ka, oce­nie­nie tej rze­czy­wi­sto­ści i usto­sun­ko­wa­nie się do niej. Następ­nie pro­po­nu­je wal­kę z tym, co nie­ludz­kie, nie­mi­ło­sne: wal­kę ze złem tłam­szą­cym god­ność ludzką…

Plan czu­wa­nia nocnego:

  • 20.00 Roz­po­czę­cie - kawa, her­ba­ta, zawią­za­nie wspólnoty
  • 20.30 Kon­fe­ren­cja - „bądź wola Two­ja…” czy­li jak roze­zna­wać Boże wezwa­nie na co dzień.
  • 21.30 - 22.30 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
  • prze­rwa
  • 22.50 Teatr Słu­cha­nia - warsz­ta­ty
  • 23.50 Roz­wa­ża­nie Pisma Św. w grupach
  • 01.30 Nie­dziel­na Eucharystia